Rex Studios Cinema - Behind The Scenes Tour

Chọn ngày

Chọn thời gian

Vui lòng chọn ngày để xem thời gian còn chỗ trống.

Số lượng vé

Vui lòng chọn thời gian để xem lựa chọn vé

Thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn vào đây

Ghi chú quan trọng

Bạn sẽ thanh toán bằng Euro (EUR)

Tổng giá tiền đã được chuyển đổi thành số tiền ước tính theo đơn vị tiền tệ bạn đã chọn. Thẻ của bạn sẽ bị trừ tiền theo đồng bản địa (EUR). Vui lòng lưu ý rằng nhà cung cấp thẻ của bạn có thể thu phí giao dịch nước ngoài.

Bạn đã đặt những vé này rồi:

Bạn có chắc muốn xác nhận đặt vé này không?

Đang kiểm tra chi tiết...

Xin chờ trong giây lát – chúng tôi đang sắp xếp lựa chọn này cho bạn