Pumunta na sa main content

Paano pinapatakbo ang aming online booking service | Accommodation

Intermediation service ng Booking.com

Ang "Booking.com" ay patungkol sa Booking.com B.V., isang private limited liability company na kasama sa ilalim ng mga batas ng Netherlands, at may nakarehistrong address sa Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Netherlands.

Ang Booking.com ay buong pagmamay-ari na subsidiary ng Booking Holdings Inc.

Pagmamay-ari ng Booking.com ang website na "www.booking.com" at app (ang “Platform” kapag magkasama).

Sa pamamagitan ng Platform, nagbibigay ang Booking.com ng online booking service kung saan, bukod sa iba pa, makakapag-alok ang mga accommodation provider, tulad ng hoteliers, at iba pang provider ("Provider") ng kanilang mga product at booking service, at magagamit ng Platform users para makagawa ng reservation.

Hindi binibili o (muling) ibinebenta ng Booking.com B.V. ang mga booking product o service. Direkta mong babayaran ang Provider (maaaring tumulong ang Booking.com sa pag-asikaso kaugnay nito).

Kapag nag-book ka sa Platform, magkakaroon ka ng direktang contractual relationship sa Provider kung saan ka gumawa ng reservation, maliban na lang kung iba sa partikular na nabanggit. Ibinibigay ng Booking.com ang booking details mo sa (mga) nauugnay na Provider at papadalhan ka ng confirmation email sa ngalan at para sa Provider, maliban na lang kung iba sa partikular na nabanggit.

Libre ang booking service namin para sa 'yo.

Maaaring gawing available ng Booking.com sa Platform ang ilang payment method para sa (pre-/down-) payment ng halaga ng reservation ng mga guest alinsunod sa aling (kung available) bank transfer, credit card payment, o iba pang paraan ng online payment ang puwedeng gawin at iproseso para sa at sa ngalan ng Provider. Maaaring payagan ng Booking.com ang isang third party na payment processor na mag-operate sa pamamagitan ng Platform para sa mga layunin ng pag-enable sa inaasikasong payment na ito. Hindi nakakaimpluwensiya, sa anumang paraan, ang pag-asikaso ng Booking.com ng mga payment sa Provider sa legal relationship sa pagitan ng Provider at guest.

Ang Mga Provider

May contractual relationship sa Booking.com ang Mga Provider na otorisadong mag-alok ng kanilang mga booking product o service at may deals na ipinapakita sa Platform. Walang capitalistic link ang Booking.com sa Mga Provider.

Bilang bahagi ng contractual relationship na ito, magbabayad ang Mga Provider ng commission (ang percentage ng presyo ng product (halimbawa: presyo ng kuwarto)) sa Booking.com pagkatapos magamit ng end user ang service o product ng Provider (halimbawa: pagkatapos mag-stay ng guest (at nabayaran) ang Provider).

Kung nilabag ng Provider ang mga obligasyon nito sa Booking.com, puwedeng tanggalin ang listing nito.

Inaalok na mga product at service

Maaaring hindi kumpleto ang mga bookable product at service sa Platform. Posibleng hindi iniaalok ng mga Provider na may listing ang lahat ng kanilang booking product o service sa Platform.

Hindi isinasama sa listing ng Booking.com ang magkakaparehong product at service na iniaalok ng mga professional at non-professional na walang contractual relationship sa Booking.com.

Sa Platform, makikita mo ang bilang ng available na mga booking product at service sa buong mundo na puwedeng i-book sa Platform.

Mahahanap mo sa search results page ang bilang ng Mga Provider sa bansa, rehiyon, o lungsod kung saan makukuha ang service at/o product.

Mga update

Lahat ng impormasyon ng Provider na ipinakita sa Platform ay batay sa impormasyong ibinigay ng Mga Provider na naga-update ng mga presyo, availability, at options sa sarili nilang pagpapasya, at sa pinili nilang oras gamit ang extranet website kung saan mayroon silang access.

Sinisikap ng Booking.com na i-update ang Platform nang real time. Gayunman, maaaring abutin ng ilang oras ang content updates (gaya ng mga text description o listing ng facilities ng Provider).

Ranking ng Mga Provider (accommodation)

 • Top picks namin (default ranking):

  Layunin ng Booking.com na magpakita ng search results na naaangkop sa bawat partikular na guest sa pamamagitan ng pagbibigay ng personalized default ranking ng Mga Provider sa aming Platform. Maaaring mag-scroll ang mga guest sa default ranking na ito, gumamit ng filters, at ayusin ito ayon sa alternative ranking orders at magkaroon ng pagkakataong maimpluwensiyahan ang ipinapakita ng search results at makakuha ng ranking order na batay sa ibang criteria. Gumagamit ang Booking.com ng iba't ibang algorithm para makalikha ng default ranking results, kung saan patuloy na nagbabago ang proseso.

  Natukoy ng Booking.com ang sumusunod na parameters bilang pinakakonektado sa guest para makahanap ng nababagay na Provider at upang unahin ang mga naturang parameter sa algorithms (main parameters): ang personal search history ng guest, ang "click-through" rate mula sa search page papunta sa hotel page ("CTR"), ang bilang ng bookings na kaugnay ng bilang ng pagbisita sa page ng nauugnay na Mga Provider sa Platform ("Conversion"), gross (kasama ang cancellations) at net (hindi kasama ang cancellations) bookings ng Provider. Puwedeng maapektuhan ang Conversion at CTR ng iba't ibang factor kabilang ang review scores (parehong aggregated scores at components), availability, policies, (competitive) pricing, kalidad ng content at partikular na features ng Provider. Ang commission percentage na binayaran ng Mga Provider o iba pang benefit sa Booking.com (halimbawa: sa pamamagitan ng commercial arrangements sa Provider o mga strategic partner) ay maaari ding makaapekto sa default ranking, pati sa record ng Provider sa pagbabayad sa oras.

  Puwede ring maimpluwensiyahan ng Provider ang ranking nito sa pagsali sa ilang program – na maaaring ma-update paminsan-minsan – katulad ng Genius program, deals, Preferred Partner Program, at visibility booster (sa dalawang huling nabanggit, nagbabayad ng mas mataas na commission ang Provider sa Booking.com). Ang Mga Preferred Provider ay may markang “thumbs-up” symbol. Ang Mga Provider lang na natutugunan at napapanatili ang partikular na qualification criteria ang puwedeng ilista bilang Preferred.

 • Unahing ipakita ang mga bahay:

  Ipapakita muna ang Mga Provider na may property na qualified sa Booking.com bilang bahay.

 • Presyo (unahin ang pinakamura):

  Ipapakita ang Mga Provider mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na presyo.

 • Review score at presyo:

  Ipapakita ang Mga Provider mula sa pinakasulit hanggang sa hindi ganoon kasulit kasama ng review score at presyo.

 • Stars at iba pang quality rating:

  Ipinapakita ang deals batay sa bilang ng stars (mababa–pataas o mataas–pababa) na ibinibigay ng Mga Provider sa Booking.com. Depende sa mga (lokal na) regulasyon, ang star classifications ay maaaring i-assign ng (independent) third party, halimbawa isang (official) hotel rating organization, o batay sa opinyon mismo ng Mga Provider, anuman ang objective criteria. Hindi Booking.com ang nagpapasya sa star rating ng Mga Provider na ipinapakita sa Platform. Hindi iginigiit ng Booking.com ang mga pormal na obligasyon sa star ratings at hindi nire-review ang mga ito. Sa kabuuan, ang star classification ay pagsasalarawan kung paano maikukumpara ang Provider sa legal requirements (kung naangkop) o, kung hindi regulated, sa sector o (customary) industry standards kaugnay ng presyo, facilities, at mga available na service (puwedeng mag-iba ang requirements at standards na ito depende sa bansa at organisasyon). Ang quality ratings na ginagamit para sa mga non-hotel Provider (halimbawa, bed & breakfast) ay maaaring hindi tugma sa star classification system na naaangkop sa hotels. Sakaling makatanggap kami ng impormasyon na maaaring may mapanlinlang na star classification ang Provider sa aming Platform, magsasagawa kami ng pag-verify ng impormasyong ito sa Provider at hihilingin naming ayusin ang kanilang star classification o ideklara nilang tama ito at hindi mapanlinlang.

  Kapag nag-filter ayon sa star ratings, maaaring kasama sa results ang iba pang naaangkop na quality rating na ginagamit sa Platform, katulad ng holiday rentals. Ibinibigay ng Booking.com ang quality rating na ito sa mga accommodation na katulad ng bahay at apartment (halimbawa: Apartments, Villas, at Holiday Homes). Batay ang rating na ito sa mga factor tulad ng facilities, sukat, photos, review score, lokasyon, at service. Sa pag-filter ayon sa star ratings, may option ang user na ipakita ang "mga hotel lang" para matanggal ang mga holiday rental.

 • Star rating at presyo:

  Ipapakita ang Mga Provider mula sa pinakasulit hanggang sa hindi ganoon kasulit kasama ng star rating (kabilang ang iba pang quality rating) at presyo.

 • Genius:

  Unang ipapakita ang Mga Provider na may Genius rates.

 • Nangunguna sa review:

  Unang ipapakita ang Mga Provider na nakakatanggap ng pinakamagagandang score mula sa mga guest (mataas–pababa).

 • Layo mula sa city center:

  Unang ipapakita ang Mga Provider na pinakamalapit sa city center (mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo).

Rate components at potential na karagdagang fees

Nagmumula sa at ipinapaalam ng Mga Provider ang rates na ipinapakita sa Platform. Pero, maaaring magbigay ang Booking.com ng credit/benefit sa mga guests sa sarili nitong gastos.

Ipinapakita ang mga rate para sa iba't ibang option o kumbinasyon ng mga option na inaalok ng Provider. Ang option, maliban na lang kung iba ang nabanggit, ay kumbinasyon ng check-in date, check-out date, room type, occupancy, meal plan (kung mayroon), at cancellation policy. Sa ilang partikular na sitwasyon, may iba pang aspeto na maaaring magbigay-kahulugan sa option.

Kasama sa presyong ipinapakita sa Platform ang lahat ng mandatory/hindi maiiwasang charge at fee na naaangkop katulad ng charges at fees na alam namin at makatuwirang na-calculate. Maaaring magkakaiba ang potential taxes at karagdagang fees ayon sa bansa, sa Provider, ang piniling room type, at bilang ng guest. Nakadetalye sa bawat price description kung aling taxes ang kasama at hindi kasama, kung naaangkop. Ang iba pang impormasyon kaugnay ng components na kasama sa rate ay kadalasang nakikita sa mga breakdown/tooltip na katabi ng presyo. Ang mga breakdown, kahit nakakatulong sa pagbibigay-linaw sa price components, ay maaaring hindi kumpleto sa detalye. Ipinapakita rin ang impormasyong ito sa iyong confirmation email. Tandaan na puwedeng maiba ang mga tax alinsunod sa mga desisyon ng local authorities.

Ipinapakita sa Platform ang equipment at facilities na inaalok ng Provider (hanggang sa naipapaalam ng Provider sa Booking.com). Para makita ang mga ito, i-click ang pangalan ng Provider para mabuksan ang breakdown ng deal. Maaaring mag-apply ang karagdagang fees para sa ilang service o equipment, katulad ng almusal, cleaning service, o internet. Para malaman kung kasama sa rate ang mga service at/o equipment na inaalok, mag-hover sa question mark na ipinapakita sa "Mga option mo" na column.

Para lang sa layunin ng pagbibigay-impormasyon ang currency converter sa aming Platform at hindi dapat ituring na tama at epektibo sa panahon ng booking; puwedeng maiba ang mismong rate.

Mga paraan ng pag-settle ng disputes

Naka-establish ang contractual relationship sa pagitan ng Provider at ng guest. Dahil dito, dapat direktang ipaalam sa Provider ang anumang claim kaugnay ng policy ng stay o pagbibigay ng service.

Ang provision ng aming service ay pamamahalaan ng Dutch law at ang Dutch court ang may exclusive jurisdiction. Pero, maaasahan din ng mga consumer ang anumang naaangkop na mandatory consumer law provisions ng naaangkop na batas at forum. Para sa mga guest sa European Economic Area, pinapayo naming ipaalam muna sa Booking.com ang anumang reklamo sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Service. Kung hindi nito maaayos ang reklamo, maaaring mag-upload ng reklamo ang guest sa ODR platform ng European Commission. Makikita rito ang platform para sa online dispute resolution: http://ec.europa.eu/odr.

Overbooking

Ang lahat ng reservation na may instant confirmation sa Booking.com ay direktang nako-confirm sa Provider, ayon sa kanilang naka-register na availability online. Binibigyan ng Booking.com ang accommodation providers ng guidelines, at sinusuportahan sila para mabilis na masolusyunan ang mga overbooking. Kailangang kilalanin ng accommodation providers ang lahat ng reservation na ginawa sa website, at sila lang ang natatanging responsable para sa pag-manage sa mga sitwasyon ng overbooking. Kung mag-overbook ang accommodation provider at hindi makapag-alok ng nararapat na alternative accommodation, may option ang guest na i-cancel ang kanilang booking nang walang babayaran (at may buong refund ng anumang prepayment), o pumili ng katulad na accommodation na may parehong presyo, kung available.

Nakadepende ang panahon ng refund sa uri ng payment. Para sa mga reservation na inaasikaso ng Booking.com ang payment, nire-refund namin ang guest. Sa 90% ng mga sitwasyon, napoproseso ang refund sa loob ng limang business day pagkatapos:

 • a) ng cancellation ng reservation dahil sa confirmed overbooking; o

 • b) pagtanggap at pag-validate ng proof ng charge pagkatapos ng stay, para sa mga sitwasyon ng posibleng reimbursement ng eventual rate difference dahil sa relocation.

Para sa lahat ng iba pang reservation na may payments na mina-manage ng accommodation provider, sila ang bahala sa pagproseso ng refund. Sa pagkakataong ito, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para siguraduhing mare-refund ng na-overbook na accommodation ang guest sa lalong madaling panahon. Sakaling may relocation, dapat magpadala ang guest ng invoice ng alternative accommodation sa aming Customer Service para masimulan ang refund process.

Pag-manage ng reklamo

Mayroon kaming iba't ibang channel na available para maipasa mo ang iyong tanong o reklamo sa aming Customer Service team. Nasa aming Help Center page ang mga pinakamadalas na itanong sa amin at makabuluhang impormasyon para matulungan kang i-manage ang iyong booking. Mula roon, puwede ka ring makipag-ugnayan sa Customer Service at ma-redirect sa aming pinakamabilis na available na channel: Live chat, Messaging, email, o phone. Maaari mo ring direktang padalhan ng message ang aming Customer Service team sa pamamagitan ng iyong reservation page o mobile app. Naka-register ang lahat ng reklamo at aasikasuhin ang mga ito batay sa kahalagahan at kailan dapat magawa. Sa pangkalahatan, 75% ng mga reklamo ang nasasagot sa loob ng 72 oras, at 95% ang nakakakuha ng sagot sa loob ng 10 business days.

Sa pagkakataong may hindi pagkakatugma sa paglalarawan ng accommodation, gagawin namin ang pag-verify ng sinasabing mga hindi pagkakatugma, hihilingin sa aming partner na baguhin ang impormasyong ipinapakita sa platform, kung kinakailangan, at, kung maulit ang issue at hindi maaksyunan, may karapatan kaming suspendihin ang accommodation provider mula sa aming platform. Sa pagkakataong may maling nailagay na mga rate, kailangang kontakin ng provider ang guest sa loob ng sapat na panahon bago ang naka-book na mga date. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mamagitan at pagkasunduin ang mga provider at customer para dumating sa naaayong kasunduan.