Bỏ qua và đến nội dung chính

Tên và địa chỉ

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amxtecđam
Hà Lan

Địa chỉ bưu chính:
Postbus 1639
1000 BP Amxtecđam
Hà Lan

CEO

Glenn Fogel

Thông tin liên lạc

Số fax: +31 20 712 5609

Đăng kiểm công ty

Kamer van Koophandel Amsterdam (Đăng ký thương mại của Phòng Thương mại và Công nghiệp Amsterdam)
Mã hồ sơ: 31047344
Mã đăng ký thuế VAT: NL805734958B01
Số đăng ký của Cơ quan Thẩm quyền về Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan: 1288246