Přejít na hlavní obsah

Podmínky doporučujícího programu Booking.com

Pokud jste svůj doporučovací odkaz obdržel/a v období do konce září 2016, vztahují se na Vás předchozí podmínky doporučovacího programu.

V rámci doporučujícího programu Booking.com mají zákazníci Booking.com, kteří si vytvořili rezervaci (dále jen „doporučitel“), možnost získat bonus za doporučení tak, že doporučí známým (dále jen „doporučený“) (na základě podmínek uvedených níže) využít on-line rezervační služby společnosti Booking.com. Následující podmínky programu Booking.com se vztahují na doporučitele a doporučeného (společně jako „účastníci“), kteří se účastní doporučujícího programu Booking.com.

Společnost Booking.com si vyhrazuje právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu akci ukončit nebo změnit podmínky doporučujícího programu Booking.com. Odměna za doporučení, která byla získána v souladu s podmínkami doporučujícího programu Booking.com před změnou nebo ukončením účasti na programu však bude vyplacena.

Informace o doporučené osobě:

Účastí v doporučujícím programu Booking.com bere doporučený na vědomí, že Booking.com může na základě vlastního uvážení sdílet jeho křestní jméno a status rezervace v rámci uživatelského účtu doporučitele s cílem informovat jej o statusu bonusu za doporučení. Booking.com nebude sdílet informace týkající se názvu ubytování a data příjezdu a odjezdu. Pokud nechcete, aby výše zmíněné informace byly sdíleny s doporučitelem, neprovádějte prosím rezervaci po kliknutí na doporučující dokaz. Vaše účast na doporučujícím programu Booking.com bude zastavena.

1. Nárok na odměnu

Pro získání odměny musí být doporučiteli a doporučenému alespoň 18 let. Program není určený osobám ze států Nové Mexiko, Kalifornie, Kansas, Connecticut, Tennessee a Havaj a zaměstnancům skupiny Booking Holdings Inc. a přidružených společností, stejně jako účastníkům programu pro affiliate partnery včetně jejich jednatelů a zaměstnanců. Programu se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby.

2. Bonus za doporučení

 • Bonus za doporučení může být získán následujícími způsobem:
  • Doporučitel sdílí doporučující odkaz uvedený na webové stránce Booking.com (dále jen „doporučující odkaz“). Doporučitel není oprávněn k použití daného odkazu k žádné placené propagaci včetně online reklamy.
  • Osoba, která obdržela odkaz („doporučený“), klikne na doporučující odkaz a vytvoří prostřednictvím webové stránky rezervaci, která splňuje nároky na odměnu.
  • Ubytování potvrdí společnosti Booking.com, že doporučený rezervaci, která splňovala nároky na odměnu, využil a ubytoval se.
  • Doporučitel a doporučený si vytvoří brzy po uskutečnění pobytu uživatelský účet a v případě, že má být odměna vyplacena na platební kartu uživatele, uloží si v nastavení účtu informace o platné kartě.
  • Doporučující osoba a doporučená osoba nesmí být toutéž osobou.
 • Rezervace splňuje nároky na odměnu, pokud byla vytvořena doporučenou osobou kliknutím na doporučující odkaz a celková cena rezervace vytvořené na Booking.com (nezahrnující dodatečné poplatky účtované během pobytu v ubytování) je vyšší než minimální výše komunikovaná doporučené osobě. Rezervace Booking.basic nemají na odměnu nárok. Na jednoho doporučeného Booking.com uzná bonus za doporučení pouze za jednu rezervaci splňující nároky na odměnu.
 • Doporučitel může odměnu za doporučení získat maximálně 10krát. Každý doporučený může použít doporučující odkaz na vytvoření platné rezervace pouze jednou, a to bez ohledu na to, zda doporučený dostal nebo měl přístup k několika doporučujícím odkazům od různých doporučitelů. Na jednu platební kartu nebo do jedné peněženky je možné získat odměnu za doporučení maximálně 11krát (1 jako doporučený a 10 jako doporučitel).
 • Doporučující program Booking.com slouží pouze k soukromým a nekomerčním účelům.
 • Pokud Booking.com uzná, že doporučitel a doporučený splnili podmínky doporučujícího programu Booking.com, potvrdí Booking.com, že odmění doporučitele a doporučeného bonusem („bonus za doporučení“) podle podmínek, které jsou uvedeny v pozvánce k účasti na doporučujícím programu Booking.com. Účastníci, kteří mají obdržet bonus za doporučení ve formě kreditu na platební kartu uloženou v nastavení uživatelského účtu, ho obdrží automaticky. Booking.com může doporučiteli nebo doporučenému zaslat e-mail, pokud bude nutné připomenout, že k získání bonusu za doporučení je potřeba vytvořit uživatelský účet a uložit údaje platné platební karty. Účastníci, kteří mají obdržet bonus za doporučení ve formě kreditu do peněženky, bonus také obdrží automaticky.
 • Bonus za doporučení, na který si uživatel do 6 měsíců po přijetí potvrzení od Booking.com neuplatní nárok, ztratí platnost. Bonus za doporučení je nepřenosný, neprodejný a nemůže být vyměněn za hotovost a peníze. Poznámka: toto platí pro bonusy za doporučení, které byly schváleny po 10. dubnu 2018. Všechny bonusy za doporučení, které byly schváleny před tímto datem, mají automatickou platnost 12 měsíců.
 • Doporučitel může získat bonus za doporučení maximálně 10krát.
 • Každý doporučený může použít doporučující odkaz pouze jednou, a to i v případě, že doporučený obdržel nebo měl přístup k různým doporučujícím odkazům.
 • Účastníci mají zodpovědnost za platbu veškerých daní a poplatků, které mohou vzniknout ze získání bonusu za doporučení.
 • Výpočet bonusu za doporučení probíhá automaticky na základě využití doporučujícího odkazu a vytvoření platné rezervace přes on-line rezervační systém Booking.com. Booking.com si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení prověřit dodržování podmínek doporučujícího programu Booking.com.

3. Publikace doporučujících odkazů

Doporučovatel nebude sdílet či uveřejňovat doporučující odkaz, pokud neexistuje rozumný důvod věřit, že příjemci jsou skutečnými potencionálními hosty, kteří ocení pozvánku uvedenou v doporučujícím odkazu. Doporučovatel také nebude jednat v rozporu s antispamovým zákonem. Doporučitel společnosti Booking.com a jejím ředitelům, členům představenstva, zaměstnancům, zástupcům, přidruženým společnostem a subdodavatelům) uhradí škodu a postará se o jejich bezúhonnost v souvislosti s jakýmikoli nároky, které mohou vyplynout z nezákonného přeposílání nebo sdílení doporučujícího odkazu.

4. Úplatkářství

Sdílením doporučujícího odkazu, vytvořením platné rezervace a pro nárok na získání bonusu za doporučení každý účastník akceptuje, bere na vědomí a souhlasí s následujícími body týkajícími se úplatkařství: Účastník není vládním úředníkem. "Vládními úředníky se rozumí jakýkoli vládní zaměstnanec, kandidát do úřadu a jakýkoliv zaměstnanec (na plný či částečný úvazek) vládní nebo vládou kontrolované společnosti, politické strany (včetně oficiálních zástupců). Vládní úředníci nejsou oprávněni získat bonus za doporučení. V případě, že jste vládním úředníkem, okamžitě nás o tomto informujte. Pokud jde o (náhradu za) aktivity spojené s doporučováním (včetně získávání nových uživatelů, ubytování a/nebo propagaci a marketing Booking.com) a bonus za doporučení (i) nesmíte přímo či nepřímo (a) nabídnout, slíbit nebo postoupit třetí straně (včetně vládních, úředních a politických stran (a jejich úředníků, zástupců a kandidátů)), nebo (b) požadovat, přijmout nebo mít přislíben/u pro sebe nebo jinou stranu: žádný dar, platbu, odměnu, úplatu nebo výhodu jakéhokoli druhu, která by byla nebo mohla být považována za úplatek nebo nezákonnou či úplatkářskou praktiku, a (ii) musí být v souladu s příslušnými zákony, které úplatkářství a korupci ve formě darů a nekalých praktik regulují, včetně amerického a britského zákona proti úplatkářství (U. S.Foreign Corrupt Practices Act a UK Anti-BriberyAct).

5. Různé

 • V případě podvodných aktivit si Booking.com vyhrazuje právo prošetřit účast na doporučujícím programu Booking.com a učinit veškerá opatření za účelem jejich ukončení. Tato opatření mohou zahrnovat i zrušení rezervace dle vlastního uvážení Booking.com. Bonus za doporučení získaný prostřednictvím podvodné činnosti nebo činnosti v rozporu s těmito podmínkami doporučujícího programu Booking.com se stane neplatným a ze strany Booking.com může být požadováno navrácení částky.
 • Společnost Booking.com si vyhrazuje právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu podmínky a požadavky doporučujícího programu ukončit nebo změnit.
 • Původní anglická verze této smlouvy mohla být přeložena do dalších jazyků. Přeložená verze tohoto dokumentu je pouze zdvořilostním a kancelářským překladem, a Účastníci z ní proto nemohou odvozovat žádná práva. V případně sporu v souvislosti s obsahem nebo interpretací podmínek této smlouvy nebo v případě nejednoznačnosti a nejednotnosti mezi verzí těchto podmínek v anglickém jazyce a verzí v jiném jazyce je anglická verze směrodatná, závazná a rozhodující. V soudních řízeních musí být použita anglická verze.
 • Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek není platné nebo pozbude platnosti či závaznosti, strany zůstávají zavázány všemi dalšími ustanoveními těchto podmínek. V případě neplatného ustanovení musí být toto ustanovení uvedeno v platnost v plném rozsahu povoleném platnými zákony a každý účastník bude alespoň souhlasit s co nejpodobnější účinností jakou má neplatné či nezávazné ustanovení vzhledem k obsahu a účelu těchto podmínek.
 • V rozsahu povoleném zákonem se tyto podmínky doporučujícího programu Booking.com řídí výlučně nizozemskými zákony a podle nich mají také být vykládány. Jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi spadají výhradně do kompetence příslušného soudu v Amsterdamu v Nizozemsku.
 • Doporučující program Booking.com pořádá společnost Booking.com B.V se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam v Nizozemsku.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Pokud jste svůj doporučovací odkaz obdržel/a v období počínaje říjnem 2016, vztahují se na Vás stávající podmínky doporučovacího programu.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.