Přejít na hlavní obsah

Podmínky doporučujícího programu Booking.com

Náš doporučující program skončí 15. října 2019

Co to znamená?

 • Všechny rezervace vytvořené před 15. října 2019, na které se vztahuje odměna za doporučení, budou zpracovány jako doposud a stále se na ně vztahují všechny podmínky.
 • Pokud Váš známý vytvoří rezervaci prostřednictvím Vašeho odkazu před 15. října 2019, oba obdržíte odměnu a všechny podmínky budou stále platit.
 • Pokud Váš známý vytvoří rezervaci prostřednictvím Vašeho odkazu po 15. října 2019, 0:00, nikdo z Vás již nebude moci odměnu získat.

Všeobecné podmínky

V rámci doporučujícího programu Booking.com mají zákazníci Booking.com, kteří si vytvořili rezervaci (dále jen „doporučitel“), možnost získat bonus za doporučení tak, že doporučí známým (dále jen „doporučený“) (na základě podmínek uvedených níže) využít on-line rezervační služby společnosti Booking.com. Následující podmínky programu Booking.com se vztahují na doporučitele a doporučeného (společně jako „účastníci“), kteří se účastní doporučujícího programu Booking.com.

Společnost Booking.com si vyhrazuje právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu akci ukončit nebo změnit podmínky doporučujícího programu Booking.com. Odměna za doporučení, která byla získána v souladu s podmínkami doporučujícího programu Booking.com před změnou nebo ukončením účasti na programu však bude vyplacena.

Informace o doporučené osobě:

Účastí v doporučujícím programu Booking.com bere doporučený na vědomí, že Booking.com může na základě vlastního uvážení sdílet jeho křestní jméno a status rezervace v rámci uživatelského účtu doporučitele s cílem informovat jej o statusu bonusu za doporučení. Booking.com nebude sdílet informace týkající se názvu ubytování a data příjezdu a odjezdu. Pokud nechcete, aby výše zmíněné informace byly sdíleny s doporučitelem, neprovádějte prosím rezervaci po kliknutí na doporučující dokaz. Vaše účast na doporučujícím programu Booking.com bude zastavena.

1. Nárok na odměnu

Pro získání odměny musí být doporučiteli a doporučenému alespoň 18 let. Program není určený osobám ze států Nové Mexiko, Kalifornie, Kansas, Connecticut, Tennessee a Havaj a zaměstnancům skupiny Booking Holdings Inc. a přidružených společností, stejně jako účastníkům programu pro affiliate partnery včetně jejich jednatelů a zaměstnanců. Programu se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby.

2. Bonus za doporučení

 • Bonus za doporučení může být získán následujícími způsobem:
  • Doporučitel sdílí doporučující odkaz uvedený na webové stránce Booking.com (dále jen „doporučující odkaz“). Doporučitel není oprávněn k použití daného odkazu k žádné placené propagaci včetně online reklamy.
  • Osoba, která obdržela odkaz („doporučený“), klikne na doporučující odkaz a vytvoří prostřednictvím webové stránky rezervaci, která splňuje nároky na odměnu.
  • Ubytování potvrdí společnosti Booking.com, že doporučený rezervaci, která splňovala nároky na odměnu, využil a ubytoval se.
  • Doporučitel a doporučený si vytvoří brzy po uskutečnění pobytu uživatelský účet a v případě, že má být odměna vyplacena na platební kartu uživatele, uloží si v nastavení účtu informace o platné kartě.
  • Doporučující osoba a doporučená osoba nesmí být toutéž osobou.
 • Rezervace splňuje nároky na odměnu, pokud byla vytvořena doporučenou osobou kliknutím na doporučující odkaz a celková cena rezervace vytvořené na Booking.com (nezahrnující dodatečné poplatky účtované během pobytu v ubytování) je vyšší než minimální výše komunikovaná doporučené osobě. Rezervace Booking.basic nemají na odměnu nárok. Na jednoho doporučeného Booking.com uzná bonus za doporučení pouze za jednu rezervaci splňující nároky na odměnu.
 • Doporučitel může odměnu za doporučení získat maximálně 10krát. Každý doporučený může použít doporučující odkaz na vytvoření platné rezervace pouze jednou, a to bez ohledu na to, zda doporučený dostal nebo měl přístup k několika doporučujícím odkazům od různých doporučitelů. Na jednu platební kartu nebo do jedné Peněženky je možné získat odměnu za doporučení maximálně 11krát (1 jako doporučený a 10 jako doporučitel).
 • Doporučující program Booking.com slouží pouze k soukromým a nekomerčním účelům.
 • Pokud Booking.com uzná, že doporučitel a doporučený splnili podmínky doporučujícího programu Booking.com, potvrdí Booking.com, že odmění doporučitele a doporučeného bonusem („bonus za doporučení“) podle podmínek, které jsou uvedeny v pozvánce k účasti na doporučujícím programu Booking.com. Účastníci, kteří mají obdržet bonus za doporučení ve formě kreditu na platební kartu uloženou v nastavení uživatelského účtu, ho obdrží automaticky. Booking.com může doporučiteli nebo doporučenému zaslat e-mail, pokud bude nutné připomenout, že k získání bonusu za doporučení je potřeba vytvořit uživatelský účet a uložit údaje platné platební karty. Účastníci, kteří mají obdržet bonus za doporučení ve formě kreditu do Peněženky, bonus také obdrží automaticky.
 • Pokud uživatel neuplatní nárok na bonus za doporučení do 14 měsíců poté, co společnost Booking.com upozorní, že začala s jeho s zpracováním, ztrácí tento bonus automaticky platnost. Bonus za doporučení je nepřenosný, neprodejný a nemůže být vyměněn za hotovost ani peníze.
 • Doporučitel může získat bonus za doporučení maximálně 10krát.
 • Každý doporučený může použít doporučující odkaz pouze jednou, a to i v případě, že doporučený obdržel nebo měl přístup k různým doporučujícím odkazům.
 • Účastníci mají zodpovědnost za platbu veškerých daní a poplatků, které mohou vzniknout ze získání bonusu za doporučení.
 • Výpočet bonusu za doporučení probíhá automaticky na základě využití doporučujícího odkazu a vytvoření platné rezervace přes on-line rezervační systém Booking.com. Booking.com si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení prověřit dodržování podmínek doporučujícího programu Booking.com.

3. Publikace doporučujících odkazů

Doporučovatel nebude sdílet či uveřejňovat doporučující odkaz, pokud neexistuje rozumný důvod věřit, že příjemci jsou skutečnými potencionálními hosty, kteří ocení pozvánku uvedenou v doporučujícím odkazu. Doporučovatel také nebude jednat v rozporu s antispamovým zákonem. Doporučitel společnosti Booking.com a jejím ředitelům, členům představenstva, zaměstnancům, zástupcům, přidruženým společnostem a subdodavatelům) uhradí škodu a postará se o jejich bezúhonnost v souvislosti s jakýmikoli nároky, které mohou vyplynout z nezákonného přeposílání nebo sdílení doporučujícího odkazu.

4. Úplatkářství

Sdílením doporučujícího odkazu, vytvořením platné rezervace a pro nárok na získání bonusu za doporučení každý účastník akceptuje, bere na vědomí a souhlasí s následujícími body týkajícími se úplatkařství: Účastník není vládním úředníkem. "Vládními úředníky se rozumí jakýkoli vládní zaměstnanec, kandidát do úřadu a jakýkoliv zaměstnanec (na plný či částečný úvazek) vládní nebo vládou kontrolované společnosti, politické strany (včetně oficiálních zástupců). Vládní úředníci nejsou oprávněni získat bonus za doporučení. V případě, že jste vládním úředníkem, okamžitě nás o tomto informujte. Pokud jde o (náhradu za) aktivity spojené s doporučováním (včetně získávání nových uživatelů, ubytování a/nebo propagaci a marketing Booking.com) a bonus za doporučení (i) nesmíte přímo či nepřímo (a) nabídnout, slíbit nebo postoupit třetí straně (včetně vládních, úředních a politických stran (a jejich úředníků, zástupců a kandidátů)), nebo (b) požadovat, přijmout nebo mít přislíben/u pro sebe nebo jinou stranu: žádný dar, platbu, odměnu, úplatu nebo výhodu jakéhokoli druhu, která by byla nebo mohla být považována za úplatek nebo nezákonnou či úplatkářskou praktiku, a (ii) musí být v souladu s příslušnými zákony, které úplatkářství a korupci ve formě darů a nekalých praktik regulují, včetně amerického a britského zákona proti úplatkářství (U. S.Foreign Corrupt Practices Act a UK Anti-BriberyAct).

5. Různé

 • V případě podvodných aktivit si Booking.com vyhrazuje právo prošetřit účast na doporučujícím programu Booking.com a učinit veškerá opatření za účelem jejich ukončení. Tato opatření mohou zahrnovat i zrušení rezervace dle vlastního uvážení Booking.com. Bonus za doporučení získaný prostřednictvím podvodné činnosti nebo činnosti v rozporu s těmito podmínkami doporučujícího programu Booking.com se stane neplatným a ze strany Booking.com může být požadováno navrácení částky.
 • Společnost Booking.com si vyhrazuje právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu podmínky a požadavky doporučujícího programu ukončit nebo změnit.
 • Původní anglická verze této smlouvy mohla být přeložena do dalších jazyků. Přeložená verze tohoto dokumentu je pouze zdvořilostním a kancelářským překladem, a Účastníci z ní proto nemohou odvozovat žádná práva. V případně sporu v souvislosti s obsahem nebo interpretací podmínek této smlouvy nebo v případě nejednoznačnosti a nejednotnosti mezi verzí těchto podmínek v anglickém jazyce a verzí v jiném jazyce je anglická verze směrodatná, závazná a rozhodující. V soudních řízeních musí být použita anglická verze.
 • Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek není platné nebo pozbude platnosti či závaznosti, strany zůstávají zavázány všemi dalšími ustanoveními těchto podmínek. V případě neplatného ustanovení musí být toto ustanovení uvedeno v platnost v plném rozsahu povoleném platnými zákony a každý účastník bude alespoň souhlasit s co nejpodobnější účinností jakou má neplatné či nezávazné ustanovení vzhledem k obsahu a účelu těchto podmínek.
 • V rozsahu povoleném zákonem se tyto podmínky doporučujícího programu Booking.com řídí výlučně nizozemskými zákony a podle nich mají také být vykládány. Jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi spadají výhradně do kompetence příslušného soudu v Amsterdamu v Nizozemsku.
 • Doporučující program Booking.com pořádá společnost Booking.com B.V se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam v Nizozemsku.