Mine peamise sisu juurde

Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglid

Kui said oma soovituslingi 2016. aasta septembris või varem, kehtivad sulle varasemad soovitamise reeglid ja tingimused.

Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi raames saavad broneeringu teinud Booking.com-i kliendid ("soovitaja") võimaluse soovitamiste pealt tasu teenida, kutsudes soovituse saajaid (kirjeldus allpool) Booking.com-i internetis broneerimise teenust kasutama. Järgnevad Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglid kehtivad kõigile Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osalevatele soovitajatele ja soovituse saajatele (mõlemale viidatakse sõnaga "osaleja").

Booking.com-il on õigus Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reegleid ja nõudmisi igal ajal ja olenemata põhjusest muuta või nende kehtivus lõpetada. Seejuures jääb kehtima juba teenitud soovitustasu, mis teeniti Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglitele vastavalt enne reeglite muutmist või nende kehtivuse lõpetamist.

Info soovituse saaja kohta:

Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osaledes nõustub soovituse saaja sellega, et Booking.com võib vastavalt oma äranägemisele jagada soovituse saaja eesnime ja kvalifitseeruva broneeringu staatust soovitaja kontol, et teavitada soovitajat teenitud tasu staatusest. Booking.com ei jaga majutusasutuse nime ega täpseid sisse- või väljaregistreerimise kuupäevi. Kui sa ei soovi, et soovitaja sinu kohta selle info saaks, siis palun ära vii pärast soovituslingile klikkamist broneeringut lõpule. Su osalemine Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis lõpetatakse.

1. Kvalifitseerumine

Osalejad, see tähendab soovitaja ja soovituse saaja, peavad olema vähemalt 18-aastased või vanemad. Programmis ei saa osaleda Ameerika Ühendriikide osariikidest Californiast, Hawaiilt, Kansasest, Connecticutist, Tennesseest või New Mexicost pärit isikud, ettevõtte Booking Holdings Inc ning sellega seotud ettevõtete töötajad ning Booking.com-i jaotuspartnerite programmis osalejad (kaasa arvatud nende esindajad ning töötajad). Osalejad peavad olema füüsilised isikud.

2. Soovitamise tasu

 • Soovitamise tasu saab teenida järgnevalt:
  • Soovitaja jagab Booking.com-i veebisaidil saadaval olevat soovituslinki ("soovituslink"). Soovitaja ei tohi soovituslinki kasutada kommertseesmärkidel, sealhulgas ka mitte veebipõhiseks reklaamiks;
  • Isik, kellele link saadetakse ("soovituse saaja"), teeb soovituslingil klikates Booking.com-i veebisaidi kaudu kvalifitseeruva broneeringu; ning
  • Broneeritud majutusasutus kinnitab Booking.com-ile, et soovituse saaja peatumine kvalifitseerub sobivana; ning
  • Soovitaja ja soovituse saaja on loonud endale mõistliku aja jooksul pärast oma peatumist kasutajakonto ning kui soovitustasu kantakse krediitkaardile, on salvestanud konto seadete alla kehtiva krediitkaardi andmed.
  • Soovitajad ja soovituse saajad peavad alati erinevad isikud olema.
 • Broneering loetakse „kvalifitseeruvaks broneeringuks“ kui see tehti soovituslingile klikates ning Booking.com-i kaudu tehtud broneeringu kogumaksumus (mille hulka ei kuulu peatumise käigus täiendavalt tekkinud lisatasud, mis makstakse majutusasutuses kohapeal) on suurem, kui soovituse saajale kuvatud minimaalne kulutatav summa. Booking.basicu broneeringud ei kvalifitseeru. Booking.com aktsepteerib iga soovituse saaja kohta korraga vaid üht kvalifitseeruvat broneeringut, mille pealt soovitamise tasu teenida.
 • Soovitaja võib soovitustasu teenida kokku kuni 10 korda. Iga soovituse saaja võib kasutada soovituslinki ainult ühe korra, et teha kvalifitseeruv broneering, olenemata sellest, kas soovituse saaja on saanud või tal on ligipääs teistele soovituslinkidele teistelt soovitajatelt. Ühe krediitkaardi või Rahakoti kohta saab soovitustasu teenida maksimaalselt 11 korda (10 korda soovitajana ja 1 korra soovituse saajana).
 • Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tohib kasutada ainult isiklikeks, mitte ärilisteks eesmärkideks.
 • Kui Booking.com on vastavalt oma äranägemisele otsustanud, et soovitaja ning soovituse saaja vastavad Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tingimustele ja on need täitnud, kinnitab Booking.com, et soovitaja ja soovituse saaja on teeninud tasu („soovitustasu“) nii, nagu seda on kirjeldatud Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osalemise kutses. Osalejad, kes saavad soovitustasu krediitkaardile, mille nad on sõbrale soovitamise programmis kasutamiseks oma kasutajakonto andmetesse salvestanud, saavad oma soovitustasu automaatselt. Booking.com võib vajaduse korral saata kas soovitajale või soovituse saajale e-kirja meeldetuletusega, et soovitustasu saamiseks on vajalik kasutajakonto loomine ja sellele kehtiva krediitkaardi andmete lisamine. Osalejad, kes saavad soovitustasu Booking.com-i Rahakoti krediidina saavad oma soovitustasu samuti automaatselt.
 • Soovitustasu, mida pole kasutatud 6 kuu jooksul pärast seda, kui Booking.com on selle kinnitanud, aegub automaatselt. Soovitustasu ei saa üle kanda, sularahasse ümber arvestada ega müüa. Tähelepanu: see kehtib kõigile soovitustasudele, mis on kinnitatud pärast 10. aprilli 2018. Kõik soovitustasud, mis on kinnitatud enne seda kuupäeva aeguvad automaatselt 12 kuu pärast.
 • Soovitaja võib soovitamistasu teenida kokku 10 korda.
 • Iga soovituse saaja võib soovituslinki vaid korra kasutada, seda ka juhul, kui soovituse saaja on saanud või tal on olnud ligipääs erinevatele soovituslinkidele erinevatelt soovitajatelt.
 • Osalejad vastutavad kõikide maksude ja kulude eest, mis soovitustasu teenimise ja saamisega kaasneda võivad.
 • Soovitustasu arvutamine on automaatne protseduur, mis põhineb kasutajate soovituslinkidel ning internetis Booking.com-i broneerimisteenuse kaudu kvalifitseeruvate broneeringute loomisel. Booking.com jätab endale õiguse vastavalt oma paremale äranägemisele Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglitele vastamist hinnata.

3. Soovituslinkide kuvamine

Soovitaja ei tohi soovituslinke jagada ega avaldada, kui pole mõistlikku põhjust arvata, et selle saajad oleksid ehtsad reisijad, kes hindavad soovituslingi kaudu saadud kutset, ega rikkuda kehtivaid rämpsposti vastaseid seadusi. Soovitaja peab hüvitama ettevõttele Booking.com ning selle direktoritele, esindajatele, töötajatele, osanikele, agentidele ja õigusjärglastele tekkida võivad nõuded, mis soovituslingi ebaseaduslik edastamine ja jagamine võib põhjustada.

4. Altkäemaksu vastane

Soovituslinki jagades, kvalifitseeruvat broneeringut tehes ja selleks, et soovitustasu saamiseks kvalifitseeruda, nõustuvad osalejad järgnevate altkäemaksu vastaste reeglitega: sa pole valitsusametnik. "Valitsusametnike" hulka kuuluvad kõik riigiametnikud, avalikesse ametitesse kandideerijad ning kõik (osaliselt või täielikult) valitsusele kuuluvate või valitsuse kontrolli all olevate ettevõtete töötajad, avalikud rahvusvahelised organisatsioonid ja poliitilised parteid (sealhulgas ka nende kõikvõimalikud ametnikud või esindajad). Valitsusametnikud ei kvalifitseeru soovitustasu saama. Kui oled valitsusametnik, tuleb sul sellest meile viivitamatult teada anda. Mis puutub soovitamisega seotud tegevustesse (sealhulgas uute kasutajate ja majutusasutuste kaasamine ja/või Booking.com-i reklaamimine või turundamine) või nende eest saadavatesse tasudesse, siis sa ei peaks (i) ei otseselt ega kaudselt (a) pakkuma, lubama ega andma ühelegi kolmandale osapoolele (sealhulgas ka ühelegi valitsusametnikule ega poliitilise partei ametnikule, esindajale ega kandidaadile) või (b) otsima, vastu võtma ega saama lubadusi (ei ise ega kolmandate osapoolte nimel) ühegi ükskõik mis tüüpi kingituse, makse, auhinna ega hüve saamise osas, mida võidaks või saadaks pidada altkäemaksuks või ebaseaduslikuks või korruptiivseks tegevuseks ning (ii) sa pead täitma kõiki kehtivaid altkäemaksu ning korruptiivsete kingituste ja tegevuste vastaseid seadusi (sealhulgas USA välismaiste korruptiivsete tegevuste akt ning Ühendkuningriigi altkäemaksu vastane akt).

5. Üldine

 • Booking.com jätab endale õiguse uurida Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osalemisega seotud petturlikke tegevusi ning leida lahendusi nende lõpetamiseks. Nende lahenduste tulemusel võib Booking.com oma parema äranägemise järgi otsustada kvalifitseerunud broneeringu tühistamise kasuks. Tasu, mis on teenitud Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tingimusi rikkudes või petturlikult, muutub kehtetuks ja mittesiduvaks ning Booking.com võib nõuda tasu tagasi maksmist.
 • Booking.com-il on õigus Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reegleid ja tingimusi igal ajal ja olenemata põhjusest muuta ja nende kehtivus peatada või lõpetada.
 • Käesolevate tingimuste ingliskeelne originaalversioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Ingliskeelsete tingimuste tõlgitud versioon on üksnes hea tahte avaldus ning kuna tegemist pole juriidiliselt siduva tõlkega, ei saa osalejad tõlgitud versioonist lähtuvalt mis tahes õigusi nõuda. Juhul kui käesoleva lepingu tingimuste sisu või tõlgenduse üle tekib vaidlusi või kui käesolevate tingimuste ingliskeelse versiooni ja mis tahes muukeelse versiooni vahel esineb lahknevusi, mitmetimõistetavust, ebakõlasid või vastuolusid, kehtib alati ingliskeelne versioon, mida loetakse siduvaks ja lõplikuks. Kohtumenetlustes kasutatakse ingliskeelset versiooni.
 • Kui mõni nende tingimuste säte on või muutub kehtetuks, mittejõustatavaks või mittesiduvaks, siis säilib kõigi teiste sätete kehtivus. Sellisel juhul peab kohaldatava seadusega lubatud määral kehtetut sätet siiski täitma täies ulatuses ning iga osaleja nõustub vähemalt aktsepteerima seda kehtetu, mittejõustatava või mittesiduva sätte sarnast sätet, lähtudes nende tingimuste sisust ja eesmärgist.
 • Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tingimustele kohalduvad Hollandi seadused ja neid tõlgendatakse vastavate seaduste kohaselt. Mis tahes vaidlused, mis tulenevad käesolevast lepingust või on sellega seotud, tuleb lahendamiseks esitada Hollandis Amsterdamis asuvale pädevale kohtule.
 • Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi korraldab Booking.com-i B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holland.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Kui said oma soovituslingi 2016. aasta oktoobris või hiljem, kehtivad sulle praegused soovitamise reeglid ja tingimused.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.