Mine peamise sisu juurde

Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglid

Meie soovitusprogramm suletakse: 15. okt 2019

Mida see tähendab?

 • Kõik enne 15. okt 2019 tehtud broneeringutega seotud soovitustasud väljastatakse tavapäraselt. Kõik reeglid ja tingimused kohalduvad.
 • Kui su sõber tegi broneeringu sinu lingiga enne 15. okt 2019, saad nii sina kui ka sinu sõber soovitustasu. Kõik reeglid ja tingimused kohalduvad.
 • Kui su sõber tegi broneeringu sinu lingiga kuupäeval ja kellaajal 15. oktoober 2019 00.00 või pärast seda, on tema broneering kehtiv, ent kumbki teist ei saa soovitustasu.

Reeglid ja tingimused

Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi raames saavad broneeringu teinud Booking.com-i kliendid ("soovitaja") võimaluse soovitamiste pealt tasu teenida, kutsudes soovituse saajaid (kirjeldus allpool) Booking.com-i internetis broneerimise teenust kasutama. Järgnevad Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglid kehtivad kõigile Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osalevatele soovitajatele ja soovituse saajatele (mõlemale viidatakse sõnaga "osaleja").

Booking.com-il on õigus Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reegleid ja nõudmisi igal ajal ja olenemata põhjusest muuta või nende kehtivus lõpetada. Seejuures jääb kehtima juba teenitud soovitustasu, mis teeniti Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglitele vastavalt enne reeglite muutmist või nende kehtivuse lõpetamist.

Info soovituse saaja kohta:

Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osaledes nõustub soovituse saaja sellega, et Booking.com võib vastavalt oma äranägemisele jagada soovituse saaja eesnime ja kvalifitseeruva broneeringu staatust soovitaja kontol, et teavitada soovitajat teenitud tasu staatusest. Booking.com ei jaga majutusasutuse nime ega täpseid sisse- või väljaregistreerimise kuupäevi. Kui sa ei soovi, et soovitaja sinu kohta selle info saaks, siis palun ära vii pärast soovituslingile klikkamist broneeringut lõpule. Su osalemine Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis lõpetatakse.

1. Kvalifitseerumine

Osalejad, see tähendab soovitaja ja soovituse saaja, peavad olema vähemalt 18-aastased või vanemad. Programmis ei saa osaleda Ameerika Ühendriikide osariikidest Californiast, Hawaiilt, Kansasest, Connecticutist, Tennesseest või New Mexicost pärit isikud, ettevõtte Booking Holdings Inc. ning sellega seotud ettevõtete töötajad ning Booking.com-i jaotuspartnerite programmis osalejad (kaasa arvatud nende esindajad ning töötajad). Osalejad peavad olema füüsilised isikud.

2. Soovitamise tasu

 • Soovitamise tasu saab teenida järgnevalt:
  • Soovitaja jagab Booking.com-i veebisaidil saadaval olevat soovituslinki ("soovituslink"). Soovitaja ei tohi soovituslinki kasutada kommertseesmärkidel, sealhulgas ka mitte veebipõhiseks reklaamiks;
  • Isik, kellele link saadetakse ("soovituse saaja"), teeb soovituslingil klikates Booking.com-i veebisaidi kaudu kvalifitseeruva broneeringu; ning
  • Broneeritud majutusasutus kinnitab Booking.com-ile, et soovituse saaja peatumine kvalifitseerub sobivana; ning
  • Soovitaja ja soovituse saaja on loonud endale mõistliku aja jooksul pärast oma peatumist kasutajakonto ning kui soovitustasu kantakse krediitkaardile, on salvestanud konto seadete alla kehtiva krediitkaardi andmed.
  • Soovitajad ja soovituse saajad peavad alati erinevad isikud olema.
 • Broneering loetakse „kvalifitseeruvaks broneeringuks“ kui see tehti soovituslingile klikates ning Booking.com-i kaudu tehtud broneeringu kogumaksumus (mille hulka ei kuulu peatumise käigus täiendavalt tekkinud lisatasud, mis makstakse majutusasutuses kohapeal) on suurem, kui soovituse saajale kuvatud minimaalne kulutatav summa. Booking.basicu broneeringud ei kvalifitseeru. Booking.com aktsepteerib iga soovituse saaja kohta korraga vaid üht kvalifitseeruvat broneeringut, mille pealt soovitamise tasu teenida.
 • Soovitaja võib soovitustasu teenida kokku kuni 10 korda. Iga soovituse saaja võib kasutada soovituslinki ainult ühe korra, et teha kvalifitseeruv broneering, olenemata sellest, kas soovituse saaja on saanud või tal on ligipääs teistele soovituslinkidele teistelt soovitajatelt. Ühe krediitkaardi või Rahakoti kohta saab soovitustasu teenida maksimaalselt 11 korda (10 korda soovitajana ja 1 korra soovituse saajana).
 • Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tohib kasutada ainult isiklikeks, mitte ärilisteks eesmärkideks.
 • Kui Booking.com on vastavalt oma äranägemisele otsustanud, et soovitaja ning soovituse saaja vastavad Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tingimustele ja on need täitnud, kinnitab Booking.com, et soovitaja ja soovituse saaja on teeninud tasu („soovitustasu“) nii, nagu seda on kirjeldatud Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osalemise kutses. Osalejad, kes saavad soovitustasu krediitkaardile, mille nad on sõbrale soovitamise programmis kasutamiseks oma kasutajakonto andmetesse salvestanud, saavad oma soovitustasu automaatselt. Booking.com võib vajaduse korral saata kas soovitajale või soovituse saajale e-kirja meeldetuletusega, et soovitustasu saamiseks on vajalik kasutajakonto loomine ja sellele kehtiva krediitkaardi andmete lisamine. Osalejad, kes saavad soovitustasu Booking.com-i Rahakoti krediidina saavad oma soovitustasu samuti automaatselt.
 • Soovitustasu, mida pole kasutatud 14 kuu jooksul pärast seda, kui Booking.com on teavitanud, et seda töödeldakse, aegub automaatselt. Soovitustasu ei saa üle kanda, sularahasse ümber arvestada ega müüa.
 • Soovitaja võib soovitamistasu teenida kokku 10 korda.
 • Iga soovituse saaja võib soovituslinki vaid korra kasutada, seda ka juhul, kui soovituse saaja on saanud või tal on olnud ligipääs erinevatele soovituslinkidele erinevatelt soovitajatelt.
 • Osalejad vastutavad kõikide maksude ja kulude eest, mis soovitustasu teenimise ja saamisega kaasneda võivad.
 • Soovitustasu arvutamine on automaatne protseduur, mis põhineb kasutajate soovituslinkidel ning internetis Booking.com-i broneerimisteenuse kaudu kvalifitseeruvate broneeringute loomisel. Booking.com jätab endale õiguse vastavalt oma paremale äranägemisele Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reeglitele vastamist hinnata.

3. Soovituslinkide kuvamine

Soovitaja ei tohi soovituslinke jagada ega avaldada, kui pole mõistlikku põhjust arvata, et selle saajad oleksid ehtsad reisijad, kes hindavad soovituslingi kaudu saadud kutset, ega rikkuda kehtivaid rämpsposti vastaseid seadusi. Soovitaja peab hüvitama ettevõttele Booking.com ning selle direktoritele, esindajatele, töötajatele, osanikele, agentidele ja õigusjärglastele tekkida võivad nõuded, mis soovituslingi ebaseaduslik edastamine ja jagamine võib põhjustada.

4. Altkäemaksu vastane

Soovituslinki jagades, kvalifitseeruvat broneeringut tehes ja selleks, et soovitustasu saamiseks kvalifitseeruda, nõustuvad osalejad järgnevate altkäemaksu vastaste reeglitega: sa pole valitsusametnik. "Valitsusametnike" hulka kuuluvad kõik riigiametnikud, avalikesse ametitesse kandideerijad ning kõik (osaliselt või täielikult) valitsusele kuuluvate või valitsuse kontrolli all olevate ettevõtete töötajad, avalikud rahvusvahelised organisatsioonid ja poliitilised parteid (sealhulgas ka nende kõikvõimalikud ametnikud või esindajad). Valitsusametnikud ei kvalifitseeru soovitustasu saama. Kui oled valitsusametnik, tuleb sul sellest meile viivitamatult teada anda. Mis puutub soovitamisega seotud tegevustesse (sealhulgas uute kasutajate ja majutusasutuste kaasamine ja/või Booking.com-i reklaamimine või turundamine) või nende eest saadavatesse tasudesse, siis sa ei peaks (i) ei otseselt ega kaudselt (a) pakkuma, lubama ega andma ühelegi kolmandale osapoolele (sealhulgas ka ühelegi valitsusametnikule ega poliitilise partei ametnikule, esindajale ega kandidaadile) või (b) otsima, vastu võtma ega saama lubadusi (ei ise ega kolmandate osapoolte nimel) ühegi ükskõik mis tüüpi kingituse, makse, auhinna ega hüve saamise osas, mida võidaks või saadaks pidada altkäemaksuks või ebaseaduslikuks või korruptiivseks tegevuseks ning (ii) sa pead täitma kõiki kehtivaid altkäemaksu ning korruptiivsete kingituste ja tegevuste vastaseid seadusi (sealhulgas USA välismaiste korruptiivsete tegevuste akt ning Ühendkuningriigi altkäemaksu vastane akt).

5. Üldine

 • Booking.com jätab endale õiguse uurida Booking.com-i sõbrale soovitamise programmis osalemisega seotud petturlikke tegevusi ning leida lahendusi nende lõpetamiseks. Nende lahenduste tulemusel võib Booking.com oma parema äranägemise järgi otsustada kvalifitseerunud broneeringu tühistamise kasuks. Tasu, mis on teenitud Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tingimusi rikkudes või petturlikult, muutub kehtetuks ja mittesiduvaks ning Booking.com võib nõuda tasu tagasi maksmist.
 • Booking.com-il on õigus Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi reegleid ja tingimusi igal ajal ja olenemata põhjusest muuta ja nende kehtivus peatada või lõpetada.
 • Käesolevate tingimuste ingliskeelne originaalversioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Ingliskeelsete tingimuste tõlgitud versioon on üksnes hea tahte avaldus ning kuna tegemist pole juriidiliselt siduva tõlkega, ei saa osalejad tõlgitud versioonist lähtuvalt mis tahes õigusi nõuda. Juhul kui käesoleva lepingu tingimuste sisu või tõlgenduse üle tekib vaidlusi või kui käesolevate tingimuste ingliskeelse versiooni ja mis tahes muukeelse versiooni vahel esineb lahknevusi, mitmetimõistetavust, ebakõlasid või vastuolusid, kehtib alati ingliskeelne versioon, mida loetakse siduvaks ja lõplikuks. Kohtumenetlustes kasutatakse ingliskeelset versiooni.
 • Kui mõni nende tingimuste säte on või muutub kehtetuks, mittejõustatavaks või mittesiduvaks, siis säilib kõigi teiste sätete kehtivus. Sellisel juhul peab kohaldatava seadusega lubatud määral kehtetut sätet siiski täitma täies ulatuses ning iga osaleja nõustub vähemalt aktsepteerima seda kehtetu, mittejõustatava või mittesiduva sätte sarnast sätet, lähtudes nende tingimuste sisust ja eesmärgist.
 • Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi tingimustele kohalduvad Hollandi seadused ja neid tõlgendatakse vastavate seaduste kohaselt. Mis tahes vaidlused, mis tulenevad käesolevast lepingust või on sellega seotud, tuleb lahendamiseks esitada Hollandis Amsterdamis asuvale pädevale kohtule.
 • Booking.com-i sõbrale soovitamise programmi korraldab Booking.com-i B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holland.