Teruskan ke kandungan utama

Terma Program Rujuk Rakan Booking.com

Jika anda telah terima pautan rujukan sebelum atau dalam bulan September 2016, anda tertakluk pada syarat-syarat dan terma-terma rujukan yang sebelumnya.

Di bawah Program Rujuk Rakan Booking.com, pelanggan Booking.com yang membuat tempahan ("Penyokong") dipelawa untuk mendapatkan Bonus Rujukan dengan menjemput Rakan yang Dirujuk (seperti yang dijelaskan di bawah) untuk gunakan perkhidmatan tempahan online Booking.com. Terma Program Rujuk Rakan Booking.com yang berikut dikenakan kepada Penyokong dan Rakan yang Dirujuk (bersama dirujuk sebagai "Peserta") yang mengambil bahagian dalam Program Rujuk Rakan Booking.com.

Booking.com boleh menggantung, menamatkan atau menukar terma dan keperluan Terma Program Rujuk Rakan Booking.com pada bila-bila masa dan untuk apa-apa sebab. Bonus Rujukan yang telah didapati mengikut Terma Program Rujuk Rakan Booking.com sebelum perubahan, penangguhan atau penamatan, akan dihormati.

Maklumat tentang Rakan yang Dirujuk:

Dengan mengambil bahagian dalam Program Rujuk Rakan Booking.com, Rakan yang Rujuk mengakui bahawa Booking.com boleh pada budi bicara mutlaknya, berkongsi nama pertama Rakan yang Dirujuk, dan status Tempahan yang Layak dalam tetapan akaun pengguna Penyokong untuk memaklumkan kepada Penyokong tentang status Bonus Rujukan yang diperolehi. Booking.com tidak akan berkongsi nama penginapan atau tarikh daftar masuk/keluar tertentu. Jika anda tidak mahu Penyokong untuk menerima maklumat mengenai anda, jangan muktamadkan tempahan selepas mengeklik Pautan Rujukan. Penyertaan anda dalam Program Rujuk Rakan Booking.com akan dihentikan.

1. Kelayakan

Peserta, bermakna Penyokong dan Pengadil, mestilah berusia 18 tahun ke atas. Mereka yang dari negeri New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee dan Hawaii, kakitangan Booking Holdings Inc., dan affiliate, serta peserta (termasuk wakil-wakil mereka dan ahli-ahli kakitangan) Program Rakan Affiliate Booking.com dikecualikan daripada penyertaan. Peserta harus orang sebenar.

2. Bonus rujukan

 • Bonus Rujukan boleh diperolehi dengan cara berikut:
  • Penyokong berkongsi pautan rujukan seperti yang disediakan di laman web Booking.com ("Pautan Rujukan"). Penyokong tidak berhak untuk menggunakan Pautan Rujukan dalam atau untuk promosi dibayar, termasuk pengiklanan online;
  • Seseorang yang, menerima pautan tersebut ( "Rakan yang Rujuk"), menciptakan Tempahan Layak melalui laman web Booking.com dengan klik pada Pautan Rujukan; dan
  • Penginapan Rakan yang Dirujuk sebagai sebahagian daripada Tempahan Layak disahkan oleh tempat penginapan yang ditempah kepada Booking.com; dan
  • Penyokong dan Rakan yang Dirujuk telah mencipta, dalam masa yang munasabah selepas penginapan mereka, akaun pengguna dan, jika Reward Rujukan dibayar pada kad kredit pengguna, telah simpan kad kredit yang sah dalam tetapan akaun.
  • Penyokong dan Rakan yang Dirujuk mesti, pada setiap masa, orang yang berlainan.
 • Tempahan dianggap sebagai "Tempahan Yang Layak" bila Orang yang Dirujuk klik pada Pautan Rujukan, dan jumlah tempahan dibuat di Booking.com (tidak termasuk sebarang kos tambahan yang ditanggung secara langsung semasa menginap di tempat penginapan) adalah lebih besar daripada perbelanjaan minimum yang telah dilaporkan kepada Orang yang Dirujuk. Tempahan Booking.basic tidak layak. Booking.com hanya akan mengiktiraf satu Tempahan yang Layak bagi setiap Orang yang Dirujuk untuk dikira sebagai Bonus Rujukan.
 • Penyokong hanya boleh mendapat Bonus Referral Penyokong sebanyak 10 kali secara keseluruhan. Setiap Rakan yang Dirujuk hanya menggunakan Pautan Rujukan sekali saja untuk mencipta Tempahan yang Layak, tidak kira jika Rakan yang Dirujuk telah menerima atau mempunyai akses kepada Pautan Rujukan yang berasingan daripada Penyokong yang berbeza. Bagi setiap kad kredit, atau setiap Wallet unik, maksimum 11 Bonus Referral boleh diperolehi (satu sebagai Rakan yang Dirujuk, 10 sebagai Penyokong).
 • Program Rujuk Rakan Booking.com hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan peribadi, bukan komersial.
 • Booking.com akan, jika ia telah ditentukan mengikut budi bicara mutlaknya, yang Penyokong dan Rakan yang Rujuk telah mematuhi dan memenuhi Terma Program Rujuk Rakan Booking.com, mengesahkan bahawa Penyokong dan Rakan yang Rujuk telah mendapat bonus tersebut ("Bonus Rujukan") sebagai diterangkan dalam jemputan untuk mengambil bahagian dalam Program Rujuk Rakan Booking.com. Peserta yang akan menerima Bonus Rujukan sebagai kredit pada kad kredit yang disimpan di dalam tetapan akaun pengguna atas tujuan Program Rujuk Rakan akan terima Bonus secara automatik. Booking.com boleh menghantar emel kepada Penyokong atau Rakan yang Dirujuk seperti diperlukan untuk mengingatkan bahawa penciptaan akaun pengguna dan simpanan kad kredit yang sah diperlukan untuk memperolehi Bonus Rujukan. Peserta yang akan menerima Bonus Rujukan sebagai kredit pada "Wallet" Booking.com juga akan menerima Bonus Rujukan mereka secara automatik.
 • Bonus Rujukan yang tidak dituntut dalam 6 bulan selepas pengesahannya oleh Booking.com akan luput secara automatik. Bonus Rujukan tidak boleh dipindahkan, ditukar dengan wang tunai atau wang atau dijual. Makluman: Ini hanya untuk semua Bonus Rujukan yang telah disahkan selepas April 10, 2018. Semua Bonus Rujukan yang telah disahkan sebelum tarikh tersebut akan luput secara automatik selepas 12 bulan.
 • Penyokong hanya boleh mendapat Bonus Rujukan Penyokong ini sebanyak 10 kali secara keseluruhan.
 • Setiap Rakan yang Dirujuk hanya boleh menggunakan Pautan Rujukan sekali sahaja, juga jika Rakan yang Dirujuk menerima atau mempunyai akses kepada Pautan Rujukan berasingan daripada Penyokong yang berlainan.
 • Peserta akan bertanggungjawab untuk sebarang cukai atau caj, yang mungkin timbul disebabkan oleh pendapatan dan pembayaran Bonus Rujukan itu.
 • Pengiraan Bonus Rujukan adalah prosedur automatik berdasarkan penggunaan Pautan Rujukan dan penciptaan Tempahan Layak melalui perkhidmatan tempahan online Booking.com. Booking.com mengekalkan hak untuk, mengikut budi bicara mutlaknya, mengkaji pematuhan Terma Program Rujuk Rakan Booking.com.

3. Memaparkan Pautan Rujukan

Penyokong tidak akan berkongsi atau menerbitkan Pautan Rujukan di mana tidak ada asas yang munasabah untuk mempercayai bahawa penerima adalah pengembara sebenar dan menghargai jemputan yang dinyatakan melalui Pautan Rujukan dan tidak melanggar undang-undang anti-spam yang berkenaan. Penyokong akan melindungi dan memastikan Booking.com, pengarah, pegawai, pekerja, pemegang saham, ejen dan penggantinya tidak bertanggungjawab daripada dan terhadap sebarang tuntutan yang mungkin timbul daripada mana-mana penghantaran yang menyalahi undang-undang atau perkongsian Pautan Rujukan.

4. Anti Rasuah

Dengan mengongsi Pautan Rujukan, mewujudkan Tempahan Layak dan untuk menjadi layak untuk Bonus Rujukan, setiap Peserta bersetuju dan menerima terma anti-rasuah berikut: Anda bukan seorang pegawai kerajaan. "Pegawai kerajaan" termasuk mana-mana pekerja kerajaan; calon untuk jawatan awam; dan mana-mana pekerja (keseluruhannya atau sebahagiannya) syarikat milik kerajaan atau syarikat-syarikat yang dikawal oleh kerajaan, organisasi antarabangsa awam dan parti-parti politik (termasuk mana-mana pegawai atau wakil daripadanya). Pegawai kerajaan tidak layak untuk bonus rujukan. Anda hendaklah dengan segera memaklumkan kepada kami jika anda adalah seorang pegawai kerajaan. Berkenaan dengan (atau sebagai anugerah untuk) aktiviti rujukan (termasuk pelanggan bagi pengguna baru, penginapan dan/atau promosi dan pemasaran Booking.com) dan Bonus rujukan, anda hendaklah (i) tidak secara langsung atau tidak langsung (a) menawar, menjanjikan atau memberikan kepada mana-mana pihak ketiga (termasuk mana-mana pegawai kerajaan atau parti politik (pegawai, wakil atau calon)), atau (b) mencari, menerima atau mendapatkan perjanjian untuk dirinya sendiri daripada pihak lain, sebarang hadiah, bayaran ,ganjaran, balasan atau manfaat dalam apa jua bentuk yang akan atau boleh ditafsirkan sebagai rasuah atau perbuatan yang menyalahi undang atau rasuah, dan (ii) mematuhi semua undang-undang yang mengawal anti-rasuah dan rasuah hadiah dan amalan (termasuk Akta Amalan Rasuah Asing AS dan Akta Anti Rasuah UK).

5. Lain-lain

 • Booking.com mengekalkan hak untuk menyiasat penyertaan dalam Program Rujuk Rakan Booking.com untuk sebarang aktiviti jenayah dan mengambil apa jua langkah-langkah untuk menamatkannya. Langkah-langkah ini mungkin terdiri daripada, Booking.com dengan budi bicara sendiri membatalkan Tempahan Layak. Bonus Rujukan yang diperolehi melalui aktiviti penipuan atau aktiviti yang melanggar Terma Program Rujuk Rakan Booking.com akan menjadi batal dan tidak sah dan pembayaran balik boleh diminta oleh Booking.com.
 • Booking.com boleh menggantung, menamatkan atau menukar syarat-syarat dan keperluan Program Rujuk Rakan Booking.com pada bila-bila dan untuk sebarang sebab.
 • Versi Bahasa Inggeris asal Perjanjian ini mungkin telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Versi diterjemahkan Perjanjian ini adalah sebagai penghargaan dan terjemahan pejabat sahaja dan Peserta tidak boleh mendapat apa-apa hak dari versi yang telah diterjemahkan. Sekiranya berlaku pertikaian mengenai kandungan atau tafsiran terma dan syarat Perjanjian ini atau sekiranya berlaku konflik, kesamaran, tidak konsisten atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan mana-mana versi bahasa lain dalam Perjanjian ini, versi Bahasa Inggeris hendaklah digunakan secara mutlak dan muktamad dan mengikat. Versi Bahasa Inggeris akan digunakan dalam prosiding undang-undang.
 • Jika mana-mana peruntukan terma ini adalah atau menjadi tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak terikat, anda akan terus terikat oleh semua peruntukan lain di sini. Dalam keadaan sedemikian, peruntukan yang tidak sah itu hendaklah tetap dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, dan setiap peserta sekurang-kurangnya akan bersetuju untuk menerima kesan yang sama sebagai tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak terikat peruntukan, memandangkan kandungan dan tujuan bagi terma dan syarat ini.
 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Program Rujuk Rakan Booking.com hendaklah semata-mata ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belanda. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan syarat-syarat ini secara eksklusif hendaklah dikemukakan kepada dan ditangani oleh mahkamah yang kompeten di Amsterdam, Belanda.
 • Program Rujuk Rakan Booking.com telah dianjurkan oleh Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Jika anda telah terima pautan rujukan dalam atau selepas bulan Oktober 2016, anda tertakluk pada syarat-syarat dan terma-terma rujukan semasa.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.