Teruskan ke kandungan utama

Terma Program Rujuk Rakan Booking.com

Program rujukan kami akan dihentikan pada 15 Okt 2019

Apakah kesannya?

 • Semua reward rujukan yang berkaitan dengan tempahan yang dibuat sebelum 15 Okt 2019 akan diberikan seperti biasa. Semua terma dan syarat masih terpakai.
 • Jika rakan anda membuat tempahan dengan pautan anda sebelum 15 Okt 2019, anda dan rakan anda akan mendapat reward. Semua terma dan syarat masih terpakai.
 • Jika rakan anda membuat tempahan dengan pautan anda pada atau selepas 15 Okt 2019, 00:00, tempahan mereka adalah sah tetapi tiada reward akan diberikan kepada anda atau mereka.

Terma dan syarat

Di bawah Program Rujuk Rakan Booking.com, pelanggan Booking.com yang membuat tempahan ("Penyokong") dipelawa untuk mendapatkan Bonus Rujukan dengan menjemput Rakan yang Dirujuk (seperti yang dijelaskan di bawah) untuk gunakan perkhidmatan tempahan online Booking.com. Terma Program Rujuk Rakan Booking.com yang berikut dikenakan kepada Penyokong dan Rakan yang Dirujuk (bersama dirujuk sebagai "Peserta") yang mengambil bahagian dalam Program Rujuk Rakan Booking.com.

Booking.com boleh menggantung, menamatkan atau menukar terma dan keperluan Terma Program Rujuk Rakan Booking.com pada bila-bila masa dan untuk apa-apa sebab. Bonus Rujukan yang telah didapati mengikut Terma Program Rujuk Rakan Booking.com sebelum perubahan, penangguhan atau penamatan, akan dihormati.

Maklumat tentang Rakan yang Dirujuk:

Dengan mengambil bahagian dalam Program Rujuk Rakan Booking.com, Rakan yang Rujuk mengakui bahawa Booking.com boleh pada budi bicara mutlaknya, berkongsi nama pertama Rakan yang Dirujuk, dan status Tempahan yang Layak dalam tetapan akaun pengguna Penyokong untuk memaklumkan kepada Penyokong tentang status Bonus Rujukan yang diperolehi. Booking.com tidak akan berkongsi nama penginapan atau tarikh daftar masuk/keluar tertentu. Jika anda tidak mahu Penyokong untuk menerima maklumat mengenai anda, jangan muktamadkan tempahan selepas mengeklik Pautan Rujukan. Penyertaan anda dalam Program Rujuk Rakan Booking.com akan dihentikan.

1. Kelayakan

Peserta, bermakna Penyokong dan Pengadil, mestilah berusia 18 tahun ke atas. Mereka yang dari negeri New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee dan Hawaii, kakitangan Booking Holdings Inc., dan affiliate, serta peserta (termasuk wakil-wakil mereka dan ahli-ahli kakitangan) Program Rakan Affiliate Booking.com dikecualikan daripada penyertaan. Peserta harus orang sebenar.

2. Bonus rujukan

 • Bonus Rujukan boleh diperolehi dengan cara berikut:
  • Penyokong berkongsi pautan rujukan seperti yang disediakan di laman web Booking.com ("Pautan Rujukan"). Penyokong tidak berhak untuk menggunakan Pautan Rujukan dalam atau untuk promosi dibayar, termasuk pengiklanan online;
  • Seseorang yang, menerima pautan tersebut ( "Rakan yang Rujuk"), menciptakan Tempahan Layak melalui laman web Booking.com dengan klik pada Pautan Rujukan; dan
  • Penginapan Rakan yang Dirujuk sebagai sebahagian daripada Tempahan Layak disahkan oleh tempat penginapan yang ditempah kepada Booking.com; dan
  • Penyokong dan Rakan yang Dirujuk telah mencipta, dalam masa yang munasabah selepas penginapan mereka, akaun pengguna dan, jika Reward Rujukan dibayar pada kad kredit pengguna, telah simpan kad kredit yang sah dalam tetapan akaun.
  • Penyokong dan Rakan yang Dirujuk mesti, pada setiap masa, orang yang berlainan.
 • Tempahan dianggap sebagai "Tempahan Yang Layak" bila Orang yang Dirujuk klik pada Pautan Rujukan, dan jumlah tempahan dibuat di Booking.com (tidak termasuk sebarang kos tambahan yang ditanggung secara langsung semasa menginap di tempat penginapan) adalah lebih besar daripada perbelanjaan minimum yang telah dilaporkan kepada Orang yang Dirujuk. Tempahan Booking.basic tidak layak. Booking.com hanya akan mengiktiraf satu Tempahan yang Layak bagi setiap Orang yang Dirujuk untuk dikira sebagai Bonus Rujukan.
 • Penyokong hanya boleh mendapat Bonus Referral Penyokong sebanyak 10 kali secara keseluruhan. Setiap Rakan yang Dirujuk hanya menggunakan Pautan Rujukan sekali saja untuk mencipta Tempahan yang Layak, tidak kira jika Rakan yang Dirujuk telah menerima atau mempunyai akses kepada Pautan Rujukan yang berasingan daripada Penyokong yang berbeza. Bagi setiap kad kredit, atau setiap Wallet unik, maksimum 11 Bonus Referral boleh diperolehi (satu sebagai Rakan yang Dirujuk, 10 sebagai Penyokong).
 • Program Rujuk Rakan Booking.com hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan peribadi, bukan komersial.
 • Booking.com akan, jika ia telah ditentukan mengikut budi bicara mutlaknya, yang Penyokong dan Rakan yang Rujuk telah mematuhi dan memenuhi Terma Program Rujuk Rakan Booking.com, mengesahkan bahawa Penyokong dan Rakan yang Rujuk telah mendapat bonus tersebut ("Bonus Rujukan") sebagai diterangkan dalam jemputan untuk mengambil bahagian dalam Program Rujuk Rakan Booking.com. Peserta yang akan menerima Bonus Rujukan sebagai kredit pada kad kredit yang disimpan di dalam tetapan akaun pengguna atas tujuan Program Rujuk Rakan akan terima Bonus secara automatik. Booking.com boleh menghantar emel kepada Penyokong atau Rakan yang Dirujuk seperti diperlukan untuk mengingatkan bahawa penciptaan akaun pengguna dan simpanan kad kredit yang sah diperlukan untuk memperolehi Bonus Rujukan. Peserta yang akan menerima Bonus Rujukan sebagai kredit pada "Wallet" Booking.com juga akan menerima Bonus Rujukan mereka secara automatik.
 • Bonus Rujukan yang tidak ditebus dalam 14 bulan selepas ia dimaklumkan sebagai "sedang diproses" oleh Booking.com akan luput secara automatik. Bonus Rujukan tidak boleh dipindahkan, ditukar untuk wang tunai atau wang atau dijual.
 • Penyokong hanya boleh mendapat Bonus Rujukan Penyokong ini sebanyak 10 kali secara keseluruhan.
 • Setiap Rakan yang Dirujuk hanya boleh menggunakan Pautan Rujukan sekali sahaja, juga jika Rakan yang Dirujuk menerima atau mempunyai akses kepada Pautan Rujukan berasingan daripada Penyokong yang berlainan.
 • Peserta akan bertanggungjawab untuk sebarang cukai atau caj, yang mungkin timbul disebabkan oleh pendapatan dan pembayaran Bonus Rujukan itu.
 • Pengiraan Bonus Rujukan adalah prosedur automatik berdasarkan penggunaan Pautan Rujukan dan penciptaan Tempahan Layak melalui perkhidmatan tempahan online Booking.com. Booking.com mengekalkan hak untuk, mengikut budi bicara mutlaknya, mengkaji pematuhan Terma Program Rujuk Rakan Booking.com.

3. Memaparkan Pautan Rujukan

Penyokong tidak akan berkongsi atau menerbitkan Pautan Rujukan di mana tidak ada asas yang munasabah untuk mempercayai bahawa penerima adalah pengembara sebenar dan menghargai jemputan yang dinyatakan melalui Pautan Rujukan dan tidak melanggar undang-undang anti-spam yang berkenaan. Penyokong akan melindungi dan memastikan Booking.com, pengarah, pegawai, pekerja, pemegang saham, ejen dan penggantinya tidak bertanggungjawab daripada dan terhadap sebarang tuntutan yang mungkin timbul daripada mana-mana penghantaran yang menyalahi undang-undang atau perkongsian Pautan Rujukan.

4. Anti Rasuah

Dengan mengongsi Pautan Rujukan, mewujudkan Tempahan Layak dan untuk menjadi layak untuk Bonus Rujukan, setiap Peserta bersetuju dan menerima terma anti-rasuah berikut: Anda bukan seorang pegawai kerajaan. "Pegawai kerajaan" termasuk mana-mana pekerja kerajaan; calon untuk jawatan awam; dan mana-mana pekerja (keseluruhannya atau sebahagiannya) syarikat milik kerajaan atau syarikat-syarikat yang dikawal oleh kerajaan, organisasi antarabangsa awam dan parti-parti politik (termasuk mana-mana pegawai atau wakil daripadanya). Pegawai kerajaan tidak layak untuk bonus rujukan. Anda hendaklah dengan segera memaklumkan kepada kami jika anda adalah seorang pegawai kerajaan. Berkenaan dengan (atau sebagai anugerah untuk) aktiviti rujukan (termasuk pelanggan bagi pengguna baru, penginapan dan/atau promosi dan pemasaran Booking.com) dan Bonus rujukan, anda hendaklah (i) tidak secara langsung atau tidak langsung (a) menawar, menjanjikan atau memberikan kepada mana-mana pihak ketiga (termasuk mana-mana pegawai kerajaan atau parti politik (pegawai, wakil atau calon)), atau (b) mencari, menerima atau mendapatkan perjanjian untuk dirinya sendiri daripada pihak lain, sebarang hadiah, bayaran ,ganjaran, balasan atau manfaat dalam apa jua bentuk yang akan atau boleh ditafsirkan sebagai rasuah atau perbuatan yang menyalahi undang atau rasuah, dan (ii) mematuhi semua undang-undang yang mengawal anti-rasuah dan rasuah hadiah dan amalan (termasuk Akta Amalan Rasuah Asing AS dan Akta Anti Rasuah UK).

5. Lain-lain

 • Booking.com mengekalkan hak untuk menyiasat penyertaan dalam Program Rujuk Rakan Booking.com untuk sebarang aktiviti jenayah dan mengambil apa jua langkah-langkah untuk menamatkannya. Langkah-langkah ini mungkin terdiri daripada, Booking.com dengan budi bicara sendiri membatalkan Tempahan Layak. Bonus Rujukan yang diperolehi melalui aktiviti penipuan atau aktiviti yang melanggar Terma Program Rujuk Rakan Booking.com akan menjadi batal dan tidak sah dan pembayaran balik boleh diminta oleh Booking.com.
 • Booking.com boleh menggantung, menamatkan atau menukar syarat-syarat dan keperluan Program Rujuk Rakan Booking.com pada bila-bila dan untuk sebarang sebab.
 • Versi Bahasa Inggeris asal Perjanjian ini mungkin telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Versi diterjemahkan Perjanjian ini adalah sebagai penghargaan dan terjemahan pejabat sahaja dan Peserta tidak boleh mendapat apa-apa hak dari versi yang telah diterjemahkan. Sekiranya berlaku pertikaian mengenai kandungan atau tafsiran terma dan syarat Perjanjian ini atau sekiranya berlaku konflik, kesamaran, tidak konsisten atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan mana-mana versi bahasa lain dalam Perjanjian ini, versi Bahasa Inggeris hendaklah digunakan secara mutlak dan muktamad dan mengikat. Versi Bahasa Inggeris akan digunakan dalam prosiding undang-undang.
 • Jika mana-mana peruntukan terma ini adalah atau menjadi tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak terikat, anda akan terus terikat oleh semua peruntukan lain di sini. Dalam keadaan sedemikian, peruntukan yang tidak sah itu hendaklah tetap dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, dan setiap peserta sekurang-kurangnya akan bersetuju untuk menerima kesan yang sama sebagai tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak terikat peruntukan, memandangkan kandungan dan tujuan bagi terma dan syarat ini.
 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Program Rujuk Rakan Booking.com hendaklah semata-mata ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belanda. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan syarat-syarat ini secara eksklusif hendaklah dikemukakan kepada dan ditangani oleh mahkamah yang kompeten di Amsterdam, Belanda.
 • Program Rujuk Rakan Booking.com telah dianjurkan oleh Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.