Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com

Als u uw vriendenlink voor of in september 2016 heeft ontvangen, zijn de vorige Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma op u van toepassing.

Met het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com worden klanten van Booking.com die een boeking hebben gemaakt (de "Promotor") uitgenodigd om Vriendenbeloningen te verdienen door het uitnodigen van Ontvangers (zoals hieronder beschreven) om gebruik te maken van het Booking.com online reserveringssysteem. De volgende Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com zijn van toepassing op de Promotor en de Ontvanger (tezamen aangeduid als de "Deelnemers") die deelnemen aan het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com.

Booking.com behoudt zich het recht voor de voorwaarden en vereisten in de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te veranderen. Een Vriendenbeloning die al verdiend is in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeel van Booking.com vóór deze schorsing, beëindiging of wijziging wordt gehonoreerd.

Informatie over de Ontvanger:

Door deel te nemen aan het Vriendenvoordeel van Booking.com erkent de Ontvanger dat Booking.com het recht heeft naar eigen goeddunken de naam en status van de Geldige Reservering in de accountinstellingen van de Promotor te delen om de Promotor over de status van zijn verdiende Vriendenbeloning te informeren. Booking.com zal niet de accommodatienaam of specifieke in- en uitcheckdata delen. Als u niet wilt dat de Promotor informatie over u ontvangt, rond de reservering dan niet af nadat u op de Vriendenlink geklikt heeft. Uw deelname aan het Vriendenvoordeel van Booking.com zal beëindigd worden.

1. Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemers, zowel Promotors als Ontvangers, moeten 18 jaar of ouder zijn. Inwoners van de staten New Mexico, Californië, Kansas, Connecticut, Tennessee en Hawaï, medewerkers van Booking Holdings Inc., en zijn dochterondernemingen en deelnemers (inclusief hun vertegenwoordigers en medewerkers) van het Affiliatepartnerprogramma van Booking.com, zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn.

2. Vriendenbeloningen

 • Een Vriendenbeloning kan op de volgende manier verdiend worden:
  • De Promotor deelt de vriendenlink zoals deze op de website van Booking.com getoond wordt (de "Vriendenlink"). De Promotor heeft geen recht op het gebruiken van de Vriendenlink in of voor betaalde promoties, met inbegrip van online reclame.
  • Een persoon die de link ontvangt (de "Ontvanger") kan een Geldige Reservering maken op de website van Booking.com door op de Vriendenlink te klikken; en
  • Het verblijf van de Ontvanger als deel van de Geldige Reservering wordt bevestigd door de gereserveerde accommodatie bij Booking.com; en
  • De Promotor en de Ontvanger hebben binnen een redelijke tijd na hun verblijf een gebruikersaccount aangemaakt en, indien de Vriendenbeloning uitbetaald wordt op de creditcard van de gebruiker, geldige creditcardgegevens in hun accountinstellingen opgeslagen.
  • Promotors en Ontvangers moeten te allen tijde verschillende personen zijn.
 • Een reservering wordt als "Geldige Reservering" beschouwd als deze door de Ontvanger gemaakt is door op de Vriendenlink te klikken, en de totale kosten van de reservering zoals die door Booking.com aangegeven zijn (exclusief bijkomende kosten tijdens het verblijf bij de accommodatie) hoger zijn dan de minimale besteding die aan de Ontvanger bekend gemaakt zijn. Boekingen via Booking.basic komen niet in aanmerking. Booking.com zal slechts één Geldige Reservering per Ontvanger erkennen voor een Vriendenbeloning.
 • De Promotor mag maximaal 10 keer de Vriendenbeloning ontvangen. Elke Ontvanger mag slechts eenmalig gebruik maken van een Vriendenlink om een Geldige Reservering te maken, ongeacht of de Ontvanger verscheidene Vriendenlinks van verschillende Promotors heeft ontvangen of daar toegang tot heeft gehad. Per creditcard, of per unieke Wallet, kunnen er maximaal 11 Vriendenbeloningen verdiend worden (1 als Ontvanger, 10 als Promotor).
 • Het Vriendenvoordeel van Booking.com kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Booking.com zal, als naar eigen inzicht is vastgesteld dat de Promotor en Ontvanger de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeel van Booking.com hebben nageleefd, bevestigen dat de Promotor en de Ontvanger de beloning (de "Vriendenbeloning") hebben verdiend, zoals beschreven is in de uitnodiging om deel te nemen aan het Vriendenvoordeel van Booking.com. De Deelnemers die de Vriendenbeloning als bedrag op de creditcard horen te ontvangen die is opgeslagen in hun accountinstellingen voor het Vriendenvoordeel van Booking.com, ontvangen de Vriendenbeloning automatisch. Deelnemers die de Vriendenbeloning als tegoed in hun Booking.com Wallet horen te krijgen, ontvangen de Vriendenbeloning ook automatisch. Booking.com kan een e-mail sturen naar zowel de Promotor als de Ontvanger als het nodig is de Deelnemers eraan te herinneren dat het aanmaken van een gebruikersaccount en het invoeren van geldige creditcardgegevens vereist is om de Vriendenbeloning te ontvangen.
 • Een Vriendenbeloning die niet binnen 6 maanden verzilverd is na bevestiging door Booking.com zal automatisch verlopen. De Vriendenbeloning kan niet worden overgedragen, ingewisseld worden voor contanten of geld of verkocht worden. Noot: dit geldt voor alle Vriendenbeloningen die na 10 april 2018 zijn bevestigd. Alle eerder bevestigde Vriendenbeloningen verlopen automatisch na 12 maanden.
 • De Promotor mag maximaal 10 keer de Vriendenbonus ontvangen.
 • Elke Ontvanger mag slechts eenmalig gebruik maken van een Vriendenlink, ook als de Ontvanger verscheidene Vriendenlinks van verschillende Promotors heeft ontvangen of daar toegang tot heeft gehad.
 • De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor eventuele bijkomende belastingen of heffingen die kunnen ontstaan als gevolg van het verdienen en ontvangen van Vriendenbeloningen.
 • De berekening van de Vriendenbeloning is een automatisch proces, gebaseerd op het gebruik van Vriendenlinks en de tot stand gebrachte Geldige Reserveringen gemaakt met het Booking.com online reserveringssysteem. Booking.com behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de naleving van de voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com te herzien.

3. Vriendenlinks tonen

De Promotor zal geen Vriendenlinks delen of publiceren als er geen sprake is van een redelijke basis om aan te nemen dat de ontvangers echte reizigers zijn die de uitnodiging waarderen die vermeld staat in de Vriendenlink, ook zal de publicatie niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde anti-spamwetten. De Promotor vrijwaart Booking.com, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, agenten en opvolgers van en tegen alle claims die voort kunnen vloeien uit enig onrechtmatig doorsturen of delen van de Vriendenlink.

4. Anti-omkoping

Door het delen van de Vriendenlink, het creëren van een Geldige Reservering en om in aanmerking te komen voor een Vriendenbeloning, stemt elke Deelnemer in met en accepteert de volgende anti-omkopingsvoorwaarden: U bent geen overheidsfunctionaris. Onder "overheidsfunctionaris" wordt elke overheidsmedewerker verstaan; verkiezingskandidaten; en elke medewerker die (deels of volledig) in dienst is bij de overheid of bij bedrijven van de overheid, intergouvernementele organisaties en politieke partijen (inclusief elke beambte of vertegenwoordiger hiervan). Overheidsfunctionarissen zijn niet toegestaan deel te nemen aan het Vriendenvoordeelprogramma. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u werkt als overheidsfunctionaris. Ten aanzien van (of als beloning van) de doorverwijzingsactiviteiten (inclusief de werving van nieuwe gebruikers, accommodaties en/of de promotie en marketing van Booking.com) en het Vriendenvoordeelprogramma zult u (i) niet direct of indirect (a) bieden, beloven of geven aan een derde partij (inclusief eventuele overheidsfunctionarissen of politieke partijen (en bijbehorende ambtenaren, vertegenwoordigers of kandidaten)), of (b) trachten te verkrijgen, aanvaarden of voor zichzelf of voor een andere partij beloofd te krijgen: geschenken, betalingen, beloningen, vergoedingen of voordelen van welke aard dan ook, die zouden of zouden kunnen worden opgevat als omkoping of illegale of corrupte praktijken, en (ii) voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten betreffende anti-omkoping en corrupte geschenken en praktijken (met inbegrip van de US Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act).

5. Diversen

 • Booking.com behoudt zich het recht voor om deelname aan het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com te onderzoeken op frauduleuze activiteiten, en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat Booking.com een Geldige Boeking annuleert. Vriendenbeloningen die verdiend zijn met frauduleuze activiteiten, of activiteiten die in overtreding zijn met deze Voorwaarden van het Vriendenvoodeelprogramma van Booking.com, worden nietig verklaard.
 • Booking.com behoudt zich het recht voor de voorwaarden en vereisten in de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te veranderen.
 • De originele Engelse versie van deze Voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie van deze Voorwaarden is een service en geen officiële vertaling, Deelnemers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of duiding van deze Voorwaarden, of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie over of tussen de Engelse versie en elke andere taal van deze Voorwaarden, is de Engelse versie leidend, van toepassing, bindend en beslissend. De Engelse versie zal gebruikt worden in juridische procedures.
 • In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zal de ongeldige bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en u zult in ieder geval instemmen een vergelijkbaar effect als de ongeldige, onuitvoerbare of niet-bindende bepaling te aanvaarden, gezien de inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden
 • Voor zover de wet dit toelaat, worden de voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden ingediend bij en behandeld door de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.
 • Het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com wordt georganiseerd door Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Als u uw vriendenlink in of na oktober 2016 heeft ontvangen, zijn de huidige Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma op u van toepassing.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.