Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com

Ons programma Vriendenvoordeel wordt beëindigd op 15 okt 2019

Wat betekent dit?

 • Alle vriendenbeloningen die gerelateerd zijn aan boekingen die gemaakt zijn vóór 15 okt 2019 worden gewoon uitgekeerd. Alle algemene voorwaarden zijn nog steeds van toepassing.
 • Als je vriend met je link geboekt heeft vóór 15 okt 2019, dan krijgen zowel jij als je vriend een beloning. Alle algemene voorwaarden zijn nog steeds van toepassing.
 • Als je vriend met je link boekt op of na 15 okt 2019, 00:00, dan is de boeking gewoon geldig, maar ontvangen jullie geen van beiden een beloning.

Algemene voorwaarden

Met het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com worden klanten van Booking.com die een boeking hebben gemaakt (de "Promotor") uitgenodigd om Vriendenbeloningen te verdienen door het uitnodigen van Ontvangers (zoals hieronder beschreven) om gebruik te maken van het Booking.com online reserveringssysteem. De volgende Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com zijn van toepassing op de Promotor en de Ontvanger (tezamen aangeduid als de "Deelnemers") die deelnemen aan het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com.

Booking.com behoudt zich het recht voor de voorwaarden en vereisten in de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te veranderen. Een Vriendenbeloning die al verdiend is in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeel van Booking.com vóór deze schorsing, beëindiging of wijziging wordt gehonoreerd.

Informatie over de Ontvanger:

Door deel te nemen aan het Vriendenvoordeel van Booking.com erkent de Ontvanger dat Booking.com het recht heeft naar eigen goeddunken de naam en status van de Geldige Reservering in de accountinstellingen van de Promotor te delen om de Promotor over de status van zijn verdiende Vriendenbeloning te informeren. Booking.com zal niet de accommodatienaam of specifieke in- en uitcheckdata delen. Als u niet wilt dat de Promotor informatie over u ontvangt, rond de reservering dan niet af nadat u op de Vriendenlink geklikt heeft. Uw deelname aan het Vriendenvoordeel van Booking.com zal beëindigd worden.

1. Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemers, zowel Promotors als Ontvangers, moeten 18 jaar of ouder zijn. Inwoners van de staten New Mexico, Californië, Kansas, Connecticut, Tennessee en Hawaï, medewerkers van Booking Holdings Inc., en zijn dochterondernemingen en deelnemers (inclusief hun vertegenwoordigers en medewerkers) van het Affiliatepartnerprogramma van Booking.com, zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn.

2. Vriendenbeloningen

 • Een Vriendenbeloning kan op de volgende manier verdiend worden:
  • De Promotor deelt de vriendenlink zoals deze op de website van Booking.com getoond wordt (de "Vriendenlink"). De Promotor heeft geen recht op het gebruiken van de Vriendenlink in of voor betaalde promoties, met inbegrip van online reclame.
  • Een persoon die de link ontvangt (de "Ontvanger") kan een Geldige Reservering maken op de website van Booking.com door op de Vriendenlink te klikken; en
  • Het verblijf van de Ontvanger als deel van de Geldige Reservering wordt bevestigd door de gereserveerde accommodatie bij Booking.com; en
  • De Promotor en de Ontvanger hebben binnen een redelijke tijd na hun verblijf een gebruikersaccount aangemaakt en, indien de Vriendenbeloning uitbetaald wordt op de creditcard van de gebruiker, geldige creditcardgegevens in hun accountinstellingen opgeslagen.
  • Promotors en Ontvangers moeten te allen tijde verschillende personen zijn.
 • Een reservering wordt als "Geldige Reservering" beschouwd als deze door de Ontvanger gemaakt is door op de Vriendenlink te klikken, en de totale kosten van de reservering zoals die door Booking.com aangegeven zijn (exclusief bijkomende kosten tijdens het verblijf bij de accommodatie) hoger zijn dan de minimale besteding die aan de Ontvanger bekend gemaakt zijn. Boekingen via Booking.basic komen niet in aanmerking. Booking.com zal slechts één Geldige Reservering per Ontvanger erkennen voor een Vriendenbeloning.
 • De Promotor mag maximaal 10 keer de Vriendenbeloning ontvangen. Elke Ontvanger mag slechts eenmalig gebruik maken van een Vriendenlink om een Geldige Reservering te maken, ongeacht of de Ontvanger verscheidene Vriendenlinks van verschillende Promotors heeft ontvangen of daar toegang tot heeft gehad. Per creditcard, of per unieke Wallet, kunnen er maximaal 11 Vriendenbeloningen verdiend worden (1 als Ontvanger, 10 als Promotor).
 • Het Vriendenvoordeel van Booking.com kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Booking.com zal, als naar eigen inzicht is vastgesteld dat de Promotor en Ontvanger de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeel van Booking.com hebben nageleefd, bevestigen dat de Promotor en de Ontvanger de beloning (de "Vriendenbeloning") hebben verdiend, zoals beschreven is in de uitnodiging om deel te nemen aan het Vriendenvoordeel van Booking.com. De Deelnemers die de Vriendenbeloning als bedrag op de creditcard horen te ontvangen die is opgeslagen in hun accountinstellingen voor het Vriendenvoordeel van Booking.com, ontvangen de Vriendenbeloning automatisch. Deelnemers die de Vriendenbeloning als tegoed in hun Booking.com Wallet horen te krijgen, ontvangen de Vriendenbeloning ook automatisch. Booking.com kan een e-mail sturen naar zowel de Promotor als de Ontvanger als het nodig is de Deelnemers eraan te herinneren dat het aanmaken van een gebruikersaccount en het invoeren van geldige creditcardgegevens vereist is om de Vriendenbeloning te ontvangen.
 • Een Vriendenbeloning die niet wordt verzilverd binnen 14 maanden nadat Booking.com heeft aangegeven dat deze "verwerkt" wordt, vervalt automatisch. De Vriendenbeloning kan niet worden overgedragen, ingewisseld worden voor contanten of geld of verkocht worden.
 • De Promotor mag maximaal 10 keer de Vriendenbonus ontvangen.
 • Elke Ontvanger mag slechts eenmalig gebruik maken van een Vriendenlink, ook als de Ontvanger verscheidene Vriendenlinks van verschillende Promotors heeft ontvangen of daar toegang tot heeft gehad.
 • De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor eventuele bijkomende belastingen of heffingen die kunnen ontstaan als gevolg van het verdienen en ontvangen van Vriendenbeloningen.
 • De berekening van de Vriendenbeloning is een automatisch proces, gebaseerd op het gebruik van Vriendenlinks en de tot stand gebrachte Geldige Reserveringen gemaakt met het Booking.com online reserveringssysteem. Booking.com behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de naleving van de voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com te herzien.

3. Vriendenlinks tonen

De Promotor zal geen Vriendenlinks delen of publiceren als er geen sprake is van een redelijke basis om aan te nemen dat de ontvangers echte reizigers zijn die de uitnodiging waarderen die vermeld staat in de Vriendenlink, ook zal de publicatie niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde anti-spamwetten. De Promotor vrijwaart Booking.com, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, agenten en opvolgers van en tegen alle claims die voort kunnen vloeien uit enig onrechtmatig doorsturen of delen van de Vriendenlink.

4. Anti-omkoping

Door het delen van de Vriendenlink, het creëren van een Geldige Reservering en om in aanmerking te komen voor een Vriendenbeloning, stemt elke Deelnemer in met en accepteert de volgende anti-omkopingsvoorwaarden: U bent geen overheidsfunctionaris. Onder "overheidsfunctionaris" wordt elke overheidsmedewerker verstaan; verkiezingskandidaten; en elke medewerker die (deels of volledig) in dienst is bij de overheid of bij bedrijven van de overheid, intergouvernementele organisaties en politieke partijen (inclusief elke beambte of vertegenwoordiger hiervan). Overheidsfunctionarissen zijn niet toegestaan deel te nemen aan het Vriendenvoordeelprogramma. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u werkt als overheidsfunctionaris. Ten aanzien van (of als beloning van) de doorverwijzingsactiviteiten (inclusief de werving van nieuwe gebruikers, accommodaties en/of de promotie en marketing van Booking.com) en het Vriendenvoordeelprogramma zult u (i) niet direct of indirect (a) bieden, beloven of geven aan een derde partij (inclusief eventuele overheidsfunctionarissen of politieke partijen (en bijbehorende ambtenaren, vertegenwoordigers of kandidaten)), of (b) trachten te verkrijgen, aanvaarden of voor zichzelf of voor een andere partij beloofd te krijgen: geschenken, betalingen, beloningen, vergoedingen of voordelen van welke aard dan ook, die zouden of zouden kunnen worden opgevat als omkoping of illegale of corrupte praktijken, en (ii) voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten betreffende anti-omkoping en corrupte geschenken en praktijken (met inbegrip van de US Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act).

5. Diversen

 • Booking.com behoudt zich het recht voor om deelname aan het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com te onderzoeken op frauduleuze activiteiten, en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat Booking.com een Geldige Boeking annuleert. Vriendenbeloningen die verdiend zijn met frauduleuze activiteiten, of activiteiten die in overtreding zijn met deze Voorwaarden van het Vriendenvoodeelprogramma van Booking.com, worden nietig verklaard.
 • Booking.com behoudt zich het recht voor de voorwaarden en vereisten in de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te veranderen.
 • De originele Engelse versie van deze Voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie van deze Voorwaarden is een service en geen officiële vertaling, Deelnemers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of duiding van deze Voorwaarden, of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie over of tussen de Engelse versie en elke andere taal van deze Voorwaarden, is de Engelse versie leidend, van toepassing, bindend en beslissend. De Engelse versie zal gebruikt worden in juridische procedures.
 • In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zal de ongeldige bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en u zult in ieder geval instemmen een vergelijkbaar effect als de ongeldige, onuitvoerbare of niet-bindende bepaling te aanvaarden, gezien de inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden
 • Voor zover de wet dit toelaat, worden de voorwaarden van het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden ingediend bij en behandeld door de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.
 • Het Vriendenvoordeelprogramma van Booking.com wordt georganiseerd door Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland.