Gå direkte til hovedinnholdet

Vilkårene for verveprogrammet til Booking.com

Hvis du mottok vervelinken før eller i løpet av september 2016, er du underlagt de tidligere betingelsene og vilkårene for verveprogrammet.

I forbindelse med verveprogrammet til Booking.com oppfordres kunder som booker et opphold på Booking.com (heretter «ververen»), til å begynne å opptjene belønninger ved å få venner og familiemedlemmer til å booke opphold på Booking.com og dermed bli en «vervet person» eller «den vervede». De følgende vilkårene for verveprogrammet til Booking.com gjelder både for ververen og enhver vervet person (heretter samlet omtalt som «deltagerne») som deltar i verveprogrammet til Booking.com.

Booking.com har rett til å stanse, avslutte eller endre vilkårene og kravene tilknyttet verveprogrammet til Booking.com når som helst og av en hvilken som helst grunn. Belønninger som allerede er opptjent i overensstemmelse med vilkårene for verveprogrammet til Booking.com før en slik stans, avslutning eller endring trer i kraft, vil fremdeles gjelde.

Krav til den vervede:

Ved å delta i verveprogrammet til Booking.com samtykker den vervede i at Booking.com etter eget skjønn kan dele den vervedes fornavn og statusen for den kvalifiserende bookingen på ververens konto for å informere ververen om statusen for den aktuelle belønningen. Booking.com kommer ikke til å dele navnet på overnattingsstedet eller de aktuelle innsjekkings-/utsjekkingsdatoene med ververen. Ønsker du ikke at ververen skal få tilgang til disse opplysningene om deg, ber vi deg om at du ikke fullfører bookingen etter at du har trykket på vervelinken. Din deltagelse i verveprogrammet til Booking.com vil da opphøre.

1. Kvalifikasjonskrav

Deltagerne (ververen og den vervede) må ha fylt 18 år. Personer som er bosatt i New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee og Hawaii, ansatte i Booking Holdings Inc. og denne gruppens affiliatepartnere, samt deltagere (inkludert representanter og ansatte) i Booking.coms program for affiliatepartnere, kan ikke delta i verveprogrammet. Deltagerne må være fysiske personer.

2. Belønning

 • Følgende krav må være oppfylt for at ververen og den vervede skal kunne få en belønning:
  • Ververen må først dele vervelinken som er oppgitt på nettstedet til Booking.com (heretter «vervelinken»). Ververen har ikke rett til å bruke vervelinken til betalt markedsføring, deriblant nettbasert reklame.
  • Den vervede må deretter, etter å ha mottatt vervelinken, trykke på den for så å utføre en kvalifisert booking på nettstedet til Booking.com.
  • Den vervede må etter dette gjennomføre den kvalifiserte bookingen, og overnattingsstedet må bekrefte overfor Booking.com at oppholdet ble gjennomført.
  • Ververen og den vervede må begge opprette en brukerkonto innen rimelig tid etter oppholdet til den vervede. Hvis belønningen utbetales på brukerens betalingskort, må bruker ha knyttet et gyldig betalingskort til kontoen sin.
  • Ververen og den vervede kan ikke være samme person.
 • En booking er en «kvalifisert booking» når ververen har utført bookingen ved å trykke på vervelinken, og den totale prisen på oppholdet som ble booket på Booking.com (ikke inkludert eventuelle ekstra kostnader som oppstår i løpet av oppholdet på overnattingsstedet) er over minimumsbeløpet den vervede har fått beskjed om å bruke. Booking.basic-bookinger kvalifiserer ikke. Booking.com tar kun én kvalifisert booking for hver person som verves i beregning per belønning som kan opptjenes av ververen.
 • Verver kan kun opptjene en belønning ti ganger totalt. Den vervede kan kun bruke vervelinken én gang for å booke et opphold som kvalifiserer, uavhengig av om den vervede har mottatt eller hatt tilgang til andre vervelinker fra ulike ververe. Maks 11 belønninger kan opptjenes total per personlige Lommebok (én belønning dersom du er den vervede, og ti dersom du er ververen).
 • Verveprogrammet til Booking.com kan kun brukes for personlige og ikke-kommersielle formål.
 • Dersom Booking.com etter eget skjønn kommer frem til at ververen og den vervede oppfyller kravene og vilkårene for verveprogrammet il Booking.com, vil Booking.com bekrefte at ververen og den vervede har opptjent en belønning (heretter «belønningen») i overensstemmelse med det som er oppgitt i invitasjonen til deltagelsen i verveprogrammet til Booking.com. Deltagere som skal få belønningen overført til betalingskortet som de har lagret på kontoen sin til bruk i forbindelse med verveprogrammet, vil få det automatisk. Finner Booking.com det nødvendig, kan ververen eller den vervede bli tilsendt en påminnelse på e-post om at deltagerne må opprette en konto og/eller lagre kortopplysningene sine for å kunne få belønningen. Deltakere som skal få belønningen overført til Lommeboken vil også få den automatisk.
 • Dersom en belønning ikke løses inn innen 6 måneder etter at Booking.com har bekreftet den, faller den automatisk bort. Belønningen kan ikke overføres, byttes mot penger eller annet eller selges. Merk at dette gjelder for alle belønninger som er blitt bekreftet etter 10. april 2018. Alle belønninger som er blitt bekreftet etter denne datoen, vil automatisk utløpe etter 12 måneder.
 • Ververen kan kun opptjene en belønning ti ganger totalt (ti belønninger i alt).
 • Den vervede kan kun bruke en vervelink én gang. Dette gjelder også dersom den vervede mottar eller har tilgang til forskjellige vervelinker fra forskjellige ververe.
 • Deltagerne har selv ansvaret for å betale alle eventuelle skatter og kostnader som oppstår i forbindelse med opptjeningen og utbetalingen av belønningen.
 • Beregningen av belønningen skjer automatisk og er basert på bruken av vervelinken og den kvalifiserte bookingen som fullføres på Booking.com. Booking.com forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kontrollere at vilkårene og kravene tilknyttet verveprogrammet til Booking.com er oppfylt.

3. Deling av vervelinken

Ververen kan ikke dele eller publisere en vervelink dersom det ikke er rimelig grunn til å anta at en eller flere av mottakerne er virkelige fysiske personer og at mottakerne vil sette pris på invitasjonen via vervelinken. Det er heller ikke tillatt å dele eller publisere en vervelink dersom dette er i strid med en lovbestemmelse. Ververen kan ikke holde Booking.com eller noen av Booking.coms sjefer, ansatte, representanter, aksjeeiere eller underordnede til ansvar og skal ikke rette eventuelle klager eller krav mot noen av disse basert på en eventuell deling eller videresending av vervelinken som er lovstridig.

4. Antikorrupsjon

Ved å dele vervelinken eller utføre en kvalifisert booking, og for å kunne opptjene en belønning, godtar deltagerne følgende antikorrupsjonsregler: Du kan ikke være en «representant for myndighetene». Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, enhver ansatt hos offentlige myndigheter, kandidater til stillinger på et offentlig kontor, og enhver ansatt hos eller på vegne av eller representant for en virksomhet som er helt eller delvis eid eller kontrollert av myndighetene, en offentlig internasjonal organisasjon eller et politisk parti. Representanter for myndighetene kan ikke opptjene noen belønning. Du har plikt til å informere oss om det umiddelbart dersom du er eller blir en representant for myndighetene. I forbindelse med vervingen (deriblant ved indirekte eller direkte kontakt med nye brukere og/eller overnattingssteder og/eller markedsføring av Booking.com) og belønningen (1) har du ikke tillatelse til å, verken direkte eller indirekte, (a) tilby, love bort eller gi noe av det følgende til en tredjepart (deriblant en ansatt hos eller en kandidat eller representant for myndighetene eller et politisk parti); eller (b) forsøke å få, ta imot eller få noen til å love bort følgende til deg selv eller en annen: en gave, en betaling, en belønning, et vederlag eller en fordel av en hvilken som helst type som kan tolkes som en bestikkelse eller en del av en ulovlig eller korrupt handling; og (2) du forplikter deg til å handle i overensstemmelse med alle gjeldende lovbestemmelser tilknyttet antikorrupsjon (deriblant Foreign Corrupt Practices Act av 1977 og Bribery Act av 2010).

5. Diverse bestemmelser

 • Booking.com forbeholder seg retten til å kontrollere deltagernes deltagelse i verveprogrammet til Booking.com for å avdekke eventuelle bedragerske aktiviteter og iverksette tiltak for å avslutte slike aktiviteter. Et eksempel på slike tiltak er at Booking.com etter eget skjønn kansellerer en kvalifisert booking. Belønninger som opptjenes via bedragerske aktiviteter eller i strid med noen av vilkårene for verveprogrammet til Booking.com, vil miste sin verdi og fjernes, og Booking.com kan kreve å få belønningen tilbakebetalt.
 • Booking.com har rett til å stanse, avslutte eller endre vilkårene og kravene tilknyttet verveprogrammet til Booking.com når som helst og av en hvilken som helst grunn.
 • Originalversjonen av disse avtalevilkårene er på engelsk og er blitt oversatt til andre språk. Denne oversettelsen av avtalevilkårene er kun ment å være til hjelp og veiledning, og deltagerne kan således ikke utlede noen rettigheter av disse oversatte vilkårene. Skulle det oppstå en tvist om innholdet eller tolkningen av noen av disse vilkårene, eller dersom det oppstår en konflikt, tvetydighet, inkonsistens eller uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen og en versjon av vilkårene på et annet språk, er det den engelske versjonen av vilkårene som gjelder og er avgjørende og bindende. Den engelske versjonen av vilkårene skal brukes ved rettslige tvister og prosesser.
 • Skulle noen av disse vilkårene vise seg å være eller bli ugyldige, ikke være gjennomførbare eller ikke være bindende, er deltagerne fremdeles bundet av alle de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene. I slike tilfeller skal det vilkåret eller de vilkårene som anses som ugyldige, ikke gjennomførbare eller ikke bindende, likevel gjelde i den grad og utstrekning loven tillater dette, og deltagerne samtykker til at følgen av det eller de berørte vilkårene likevel skal gjelde og respekteres, i overensstemmelse med innholdet i og formålet med disse vilkårene.
 • I den utstrekning loven tillater det, skal disse vilkårene for verveprogrammet til Booking.com være underlagt og tolkes i overensstemmelse med nederlandske lover. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal være underlagt og behandles av domstolene i Amsterdam i Nederland.
 • Verveprogrammet til Booking.com organiseres og tilbys av Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Hvis du mottok vervelinken i løpet av eller senere enn oktober 2016, er du underlagt de någjeldende betingelsene og vilkårene for verveprogrammet.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.