Gå direkte til hovedinnholdet

Vilkårene for verveprogrammet til Booking.com

Verveprogrammet vårt legges ned 15. okt. 2019

Hva innebærer dette?

 • Alle vervebelønninger i forbindelse med bookinger som ble utført før 15. okt. 2019, tildeles som vanlig. Avtalevilkårene gjelder fortsatt.
 • Om vennen din booket med linken din før 15. okt. 2019, får både du og vennen din en belønning. Avtalevilkårene gjelder fortsatt.
 • Om vennen din booker med linken din på eller etter 15. okt. 2019 kl. 00.00, er bookingen fortsatt gyldig, men ingen av dere får belønning.

Avtalevilkår

I forbindelse med verveprogrammet til Booking.com oppfordres kunder som booker et opphold på Booking.com (heretter «ververen»), til å begynne å opptjene belønninger ved å få venner og familiemedlemmer til å booke opphold på Booking.com og dermed bli en «vervet person» eller «den vervede». De følgende vilkårene for verveprogrammet til Booking.com gjelder både for ververen og enhver vervet person (heretter samlet omtalt som «deltagerne») som deltar i verveprogrammet til Booking.com.

Booking.com har rett til å stanse, avslutte eller endre vilkårene og kravene tilknyttet verveprogrammet til Booking.com når som helst og av en hvilken som helst grunn. Belønninger som allerede er opptjent i overensstemmelse med vilkårene for verveprogrammet til Booking.com før en slik stans, avslutning eller endring trer i kraft, vil fremdeles gjelde.

Krav til den vervede:

Ved å delta i verveprogrammet til Booking.com samtykker den vervede i at Booking.com etter eget skjønn kan dele den vervedes fornavn og statusen for den kvalifiserende bookingen på ververens konto for å informere ververen om statusen for den aktuelle belønningen. Booking.com kommer ikke til å dele navnet på overnattingsstedet eller de aktuelle innsjekkings-/utsjekkingsdatoene med ververen. Ønsker du ikke at ververen skal få tilgang til disse opplysningene om deg, ber vi deg om at du ikke fullfører bookingen etter at du har trykket på vervelinken. Din deltagelse i verveprogrammet til Booking.com vil da opphøre.

1. Kvalifikasjonskrav

Deltagerne (ververen og den vervede) må ha fylt 18 år. Personer som er bosatt i New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee og Hawaii, ansatte i Booking Holdings Inc. og denne gruppens affiliatepartnere, samt deltagere (inkludert representanter og ansatte) i Booking.coms program for affiliatepartnere, kan ikke delta i verveprogrammet. Deltagerne må være fysiske personer.

2. Belønning

 • Følgende krav må være oppfylt for at ververen og den vervede skal kunne få en belønning:
  • Ververen må først dele vervelinken som er oppgitt på nettstedet til Booking.com (heretter «vervelinken»). Ververen har ikke rett til å bruke vervelinken til betalt markedsføring, deriblant nettbasert reklame.
  • Den vervede må deretter, etter å ha mottatt vervelinken, trykke på den for så å utføre en kvalifisert booking på nettstedet til Booking.com.
  • Den vervede må etter dette gjennomføre den kvalifiserte bookingen, og overnattingsstedet må bekrefte overfor Booking.com at oppholdet ble gjennomført.
  • Ververen og den vervede må begge opprette en brukerkonto innen rimelig tid etter oppholdet til den vervede. Hvis vervepremien utbetales på brukerens betalingskort, må bruker ha knyttet et gyldig betalingskort til kontoen sin.
  • Ververen og den vervede kan ikke være samme person.
 • En booking er en «kvalifisert booking» når ververen har utført bookingen ved å trykke på vervelinken, og den totale prisen på oppholdet som ble booket på Booking.com (ikke inkludert eventuelle ekstra kostnader som oppstår i løpet av oppholdet på overnattingsstedet) er over minimumsbeløpet den vervede har fått beskjed om å bruke. Booking.basic-bookinger kvalifiserer ikke. Booking.com tar kun én kvalifisert booking for hver person som verves i beregning per belønning som kan opptjenes av ververen.
 • Verver kan kun opptjene en belønning ti ganger totalt. Den vervede kan kun bruke vervelinken én gang for å booke et opphold som kvalifiserer, uavhengig av om den vervede har mottatt eller hatt tilgang til andre vervelinker fra ulike ververe. Maks 11 belønninger kan opptjenes total per personlige Lommebok (én belønning dersom du er den vervede, og ti dersom du er ververen).
 • Verveprogrammet til Booking.com kan kun brukes for personlige og ikke-kommersielle formål.
 • Dersom Booking.com etter eget skjønn kommer frem til at ververen og den vervede oppfyller kravene og vilkårene for verveprogrammet il Booking.com, vil Booking.com bekrefte at ververen og den vervede har opptjent en belønning (heretter «belønningen») i overensstemmelse med det som er oppgitt i invitasjonen til deltagelsen i verveprogrammet til Booking.com. Deltagere som skal få belønningen overført til betalingskortet som de har lagret på kontoen sin til bruk i forbindelse med verveprogrammet, vil få det automatisk. Finner Booking.com det nødvendig, kan ververen eller den vervede bli tilsendt en påminnelse på e-post om at deltagerne må opprette en konto og/eller lagre kortopplysningene sine for å kunne få belønningen. Deltakere som skal få belønningen overført til Lommeboken vil også få den automatisk.
 • Dersom en belønning ikke løses inn innen 14 måneder etter at Booking.com har kommunisert at den er under behandling, faller den automatisk bort. Belønningen kan ikke overføres, byttes mot penger eller selges.
 • Ververen kan kun opptjene en belønning ti ganger totalt (ti belønninger i alt).
 • Den vervede kan kun bruke en vervelink én gang. Dette gjelder også dersom den vervede mottar eller har tilgang til forskjellige vervelinker fra forskjellige ververe.
 • Deltagerne har selv ansvaret for å betale alle eventuelle skatter og kostnader som oppstår i forbindelse med opptjeningen og utbetalingen av belønningen.
 • Beregningen av belønningen skjer automatisk og er basert på bruken av vervelinken og den kvalifiserte bookingen som fullføres på Booking.com. Booking.com forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kontrollere at vilkårene og kravene tilknyttet verveprogrammet til Booking.com er oppfylt.

3. Deling av vervelinken

Ververen kan ikke dele eller publisere en vervelink dersom det ikke er rimelig grunn til å anta at en eller flere av mottakerne er virkelige fysiske personer og at mottakerne vil sette pris på invitasjonen via vervelinken. Det er heller ikke tillatt å dele eller publisere en vervelink dersom dette er i strid med en lovbestemmelse. Ververen kan ikke holde Booking.com eller noen av Booking.coms sjefer, ansatte, representanter, aksjeeiere eller underordnede til ansvar og skal ikke rette eventuelle klager eller krav mot noen av disse basert på en eventuell deling eller videresending av vervelinken som er lovstridig.

4. Antikorrupsjon

Ved å dele vervelinken eller utføre en kvalifisert booking, og for å kunne opptjene en belønning, godtar deltagerne følgende antikorrupsjonsregler: Du kan ikke være en «representant for myndighetene». Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, enhver ansatt hos offentlige myndigheter, kandidater til stillinger på et offentlig kontor, og enhver ansatt hos eller på vegne av eller representant for en virksomhet som er helt eller delvis eid eller kontrollert av myndighetene, en offentlig internasjonal organisasjon eller et politisk parti. Representanter for myndighetene kan ikke opptjene noen belønning. Du har plikt til å informere oss om det umiddelbart dersom du er eller blir en representant for myndighetene. I forbindelse med vervingen (deriblant ved indirekte eller direkte kontakt med nye brukere og/eller overnattingssteder og/eller markedsføring av Booking.com) og belønningen (1) har du ikke tillatelse til å, verken direkte eller indirekte, (a) tilby, love bort eller gi noe av det følgende til en tredjepart (deriblant en ansatt hos eller en kandidat eller representant for myndighetene eller et politisk parti); eller (b) forsøke å få, ta imot eller få noen til å love bort følgende til deg selv eller en annen: en gave, en betaling, en belønning, et vederlag eller en fordel av en hvilken som helst type som kan tolkes som en bestikkelse eller en del av en ulovlig eller korrupt handling; og (2) du forplikter deg til å handle i overensstemmelse med alle gjeldende lovbestemmelser tilknyttet antikorrupsjon (deriblant Foreign Corrupt Practices Act av 1977 og Bribery Act av 2010).

5. Diverse bestemmelser

 • Booking.com forbeholder seg retten til å kontrollere deltagernes deltagelse i verveprogrammet til Booking.com for å avdekke eventuelle bedragerske aktiviteter og iverksette tiltak for å avslutte slike aktiviteter. Et eksempel på slike tiltak er at Booking.com etter eget skjønn kansellerer en kvalifisert booking. Belønninger som opptjenes via bedragerske aktiviteter eller i strid med noen av vilkårene for verveprogrammet til Booking.com, vil miste sin verdi og fjernes, og Booking.com kan kreve å få belønningen tilbakebetalt.
 • Booking.com har rett til å stanse, avslutte eller endre vilkårene og kravene tilknyttet verveprogrammet til Booking.com når som helst og av en hvilken som helst grunn.
 • Originalversjonen av disse avtalevilkårene er på engelsk og er blitt oversatt til andre språk. Denne oversettelsen av avtalevilkårene er kun ment å være til hjelp og veiledning, og deltagerne kan således ikke utlede noen rettigheter av disse oversatte vilkårene. Skulle det oppstå en tvist om innholdet eller tolkningen av noen av disse vilkårene, eller dersom det oppstår en konflikt, tvetydighet, inkonsistens eller uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen og en versjon av vilkårene på et annet språk, er det den engelske versjonen av vilkårene som gjelder og er avgjørende og bindende. Den engelske versjonen av vilkårene skal brukes ved rettslige tvister og prosesser.
 • Skulle noen av disse vilkårene vise seg å være eller bli ugyldige, ikke være gjennomførbare eller ikke være bindende, er deltagerne fremdeles bundet av alle de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene. I slike tilfeller skal det vilkåret eller de vilkårene som anses som ugyldige, ikke gjennomførbare eller ikke bindende, likevel gjelde i den grad og utstrekning loven tillater dette, og deltagerne samtykker til at følgen av det eller de berørte vilkårene likevel skal gjelde og respekteres, i overensstemmelse med innholdet i og formålet med disse vilkårene.
 • I den utstrekning loven tillater det, skal disse vilkårene for verveprogrammet til Booking.com være underlagt og tolkes i overensstemmelse med nederlandske lover. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal være underlagt og behandles av domstolene i Amsterdam i Nederland.
 • Verveprogrammet til Booking.com organiseres og tilbys av Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland.