Przejdź do głównej treści

Warunki Programu Poleceń Booking.com

Nasz program poleceń zakończy się 15 PAŹ 2019

Co to oznacza?

 • Wszystkie nagrody z programu poleceń od rezerwacji dokonanych przed 15 PAŹ 2019 będą przekazane jak do tej pory. Warunki programu nadal obowiązują.
 • Jeśli Twój znajomy dokonał rezerwacji za pomocą linku od Ciebie przed 15 PAŹ 2019, zarówno Ty jak i znajomy otrzymacie nagrodę. Warunki programu nadal obowiązują.
 • Jeśli Twój znajomy dokona rezerwacji za pomocą linku od Ciebie 15 PAŹ 2019 r., 00:00 lub później, będzie mógł zrealizować swoją rezerwację, jednak nie otrzyma za nią nagrody.

Warunki

Zgodnie z warunkami Programu Poleceń klienci Booking.com, którzy dokonali rezerwacji („Osoba Polecająca”), mogą zdobyć Bonusy z Poleceń w rezultacie polecenia Osobom Zaproszonym (w sposób opisany poniżej) usług portalu rezerwacyjnego Booking.com. Poniższe Warunki Programu Poleceń Booking.com mają zastosowanie do Osób Polecających i Osób Zaproszonych (zwanych łącznie „Uczestnikami”) biorących udział w Programie Poleceń Booking.com.

Booking.com ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Poleceń Booking.com lub wprowadzić zmiany w jego Warunkach w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Bonus z Polecenia, otrzymany zgodnie z Warunkami Programu Poleceń przed tego rodzaju zmianą, zawieszeniem lub zakończeniem będzie nadal honorowany.

Informacje o Osobie Zaproszonej:

Udział w Programie Poleceń Booking.com jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Osobę Zaproszoną na publikację przez Booking.com, według własnego uznania firmy, imienia Osoby Zaproszonej oraz statusu Kwalifikującej się Rezerwacji w ustawieniach na profilu Osoby Polecającej w celu poinformowania Osoby Polecającej o statusie zdobytego Bonusu z Polecenia. Booking.com nie będzie udostępniać nazwy obiektu lub konkretnych terminów zameldowania/wymeldowania. Jeśli nie życzysz sobie, aby Osoba Polecająca otrzymała takie informacje na Twój temat, prosimy o niefinalizowanie rezerwacji dokonanej przy użyciu Linku Polecającego. Twój udział w Programie Poleceń Booking.com zostanie wstrzymany.

1. Kryteria kwalifikacji

Uczestnicy, czyli Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona, muszą mieć skończone 18 lat. Mieszkańcy stanów Nowy Meksyk, Kalifornia, Kansas, Connecticut, Tennessee i Hawaje, a także pracownicy Booking Holdings Inc. i ich spółek powiązanych oraz uczestnicy (w tym ich przedstawiciele i personel) Programu dla Partnerów Afiliacyjnych Booking.com nie mogą brać udziału w Programie. Uczestnicy muszą być osobami fizycznymi.

2. Bonus z Polecenia

 • Bonus z Polecenia można otrzymać w następujący sposób:
  • Osoba Polecająca udostępnia Link Polecający podany na stronie Booking.com („Link Polecający”). Osoba Polecająca nie jest jednak upoważniona do korzystania z tego Linku Polecającego ani płatnych promocji, w tym marketingu online;
  • Osoba, która otrzymuje link („Osoba Zaproszona”) dokonuje Kwalifikującej się Rezerwacji za pośrednictwem strony Booking.com po kliknięciu w Link Polecający; oraz
  • Pobyt Osoby Zaproszonej będący rezultatem Kwalifikującej się Rezerwacji zostaje potwierdzony przez zarezerwowany obiekt na Booking.com; oraz
  • Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona utworzyły w racjonalnym terminie po zakończeniu pobytu konto użytkownika i, jeśli Nagroda w ramach Programu Poleceń ma zostać wypłacona na kartę kredytową użytkownika, zapisały dane ważnej karty kredytowej w ustawieniach konta.
  • Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami.
 • Rezerwacja jest uznawana za „Kwalifikującą się Rezerwację”, gdy została dokonana przez zaproszoną osobę przy użyciu Linku Polecającego, a jej całkowita cena wyświetlona na Booking.com (z wyłączeniem wszelkich kosztów poniesionych na rzecz obiektu na miejscu) przekracza minimalną wymaganą wartość rezerwacji, o której poinformowano Osobę Zaproszoną. Rezerwacje Booking.basic nie są rezerwacjami kwalifikującymi się. Przy obliczaniu wysokości Bonusu z Polecenia Booking.com uwzględni tylko jedną Kwalifikującą się Rezerwację na jedną Osobę Zaproszoną.
 • Osoba Polecająca może otrzymać Bonus z Polecenia w sumie maksymalnie 10 razy. Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego do dokonania Rezerwacji Zakwalifikowanej do Programu tylko raz, nawet jeśli otrzymała osobne Linki Polecające od różnych Osób Polecających. Na jedną kartę kredytową lub do jednego Portfela może wpłynąć maksymalnie 11 Bonusów z Polecenia (10 dla Osoby Polecającej i 1 dla Osoby Zaproszonej).
 • Program Poleceń Booking.com może być wykorzystywany wyłączenie w celach osobistych i niekomercyjnych.
 • Jeśli Booking.com uzna, że Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona spełniły Warunki Programu Poleceń – a także potwierdzi fakt zarobienia bonusu – nagrodzi je wówczas bonusem („Bonus z Polecenia”) zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do wzięcia udziału w Programie Poleceń Booking.com. Uczestnicy, którzy mają otrzymać Bonus z Polecenia jako środki na karcie kredytowej, której dane zostały zapisane na koncie użytkownika, otrzymają Bonus automatycznie. Jeśli będzie to konieczne, Booking.com może wysyłać wiadomości e-mail do Osoby Polecającej i Osoby Zaproszonej w celu przypomnienia o konieczności utworzenia konta użytkownika i zapisaniu na nim danych ważnej karty do przelewu środków w Programie Poleceń, aby możliwe było przekazanie na nią kwoty Bonusu z Polecenia. Uczestnicy, którzy mają otrzymać Bonus z Polecenia jako środki do Portfela Booking.com także otrzymają Bonus automatycznie.
 • Bonus z Poleceń niewykorzystany w ciągu 14 miesięcy od daty poinformowania Gościa o jego „przetwarzaniu” przez Booking.com automatycznie wygasa. Bonusu z Polecenia nie można przenieść na inną osobę, sprzedać, ani wymienić na gotówkę lub jej ekwiwalent.
 • Osoba Polecająca może otrzymać Bonus z Polecenia w sumie maksymalnie 10 razy.
 • Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego tylko raz, także jeśli ma ona dostęp lub otrzymała kilka Linków Polecających od różnych Osób Polecających.
 • Uczestnicy będą odpowiedzialni za wszelkie należności lub podatki, które mogą zostać naliczone w związku z otrzymaniem lub wypłatą Bonusu z Polecenia.
 • Kwota Bonusu z Polecenia jest obliczana automatycznie na podstawie wykorzystania Linków Polecających i dokonywania Kwalifikujących się Rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji online Booking.com. Booking.com zachowuje prawo do sprawdzania według własnego uznania przestrzegania Warunków Programu Poleceń Booking.com.

3. Wyświetlanie Linków Polecających

Osoba Polecająca nie będzie udostępniać ani przekazywać Linków Polecających odbiorcom, co do których nie istnieje racjonalna podstawa, by sądzić, że są szczerze zainteresowane podróżowaniem i docenią zaproszenie zawarte w Linku Polecającym, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa antyspamowego. Osoba Polecająca zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Booking.com, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, akcjonariuszy, pośredników i następców z tytułu wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z niezgodnego z prawem udostępniania bądź przekazywania Linku Polecającego.

4. Zapobieganie łapówkarstwu

Poprzez udostępnienie Linku Polecającego, dokonanie Kwalifikującej się Rezerwacji oraz aby kwalifikować się do otrzymania Bonusu z Polecenia, każdy Uczestnik wyraża zgodę na i akceptuje następujące przepisy służące przeciwdziałaniu łapówkarstwu: Nie jesteś urzędnikiem państwowym. „Urzędnicy państwowi” to wszyscy pracownicy instytucji rządowych, kandydaci na urzędy państwowe i wszyscy pracownicy spółek (w całości lub części) będących własnością rządu lub przez niego kontrolowanych, publicznych organizacji międzynarodowych i partii politycznych (w tym każdy urzędnik lub przedstawiciel takiej instytucji). Urzędnicy państwowi nie są upoważnieni do otrzymania Bonusu z Polecenia. Jeśli jesteś urzędnikiem państwowym, jesteś zobowiązany nas niezwłocznie o tym poinformować. W odniesieniu do działań związanych z polecaniem (lub w nagrodę za nie) (w tym zabieganie o nowych użytkowników, partnerów i/lub działania marketingowe i promocyjne na rzecz Booking.com) oraz Bonusem z Polecenia, (i) nie będziesz bezpośrednio lub pośrednio (a) oferować, obiecywać lub udostępniać podmiotom trzecim (w tym urzędnikom państwowym oraz przedstawicielom, urzędnikom czy kandydatom partii politycznych) lub (b) próbować uzyskać, przyjmować lub uzyskiwać obietnicę otrzymania, dla siebie lub innego podmiotu, żadnego prezentu, płatności, wynagrodzenia, uznania lub korzyści jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby zostać uznane za łapówkę lub niezgodne z prawem działania korupcyjne, oraz (ii) będziesz działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa antykorupcyjnego (włącznie z Amerykańską Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych oraz Brytyjską Ustawą Antykorupcyjną).

5. Postanowienia różne

 • Booking.com zachowuje prawo to zweryfikowania uczestnictwa w Programie Poleceń Booking.com pod kątem jego zgodności ze stanem faktycznym i prawem oraz podjęcia odpowiednich kroków w przypadku wykrycia oszustw. Może się to przejawiać w anulowaniu przez Booking.com Kwalifikującej się Rezerwacji. Bonus z Polecenia zgromadzony w drodze niezgodnych ze stanem faktycznym i niniejszymi Warunkami Programu Poleceń Booking.com zostanie unieważniony oraz Booking.com może żądać jego spłaty.
 • Booking.com może zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Poleceń Booking.com lub wprowadzić zmiany w Warunkach Programu Poleceń Booking.com w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.
 • Oryginalna angielska wersja Warunków może zostać przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników firmy, w związku z czym Uczestnicy nie mogą domagać się żadnych praw na jego podstawie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże Warunków lub w przypadku ich niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską oraz którąkolwiek z wersji językowych, punktem odniesienia jest zawsze wersja angielska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie również wykorzystywana w postępowaniach prawnych.
 • Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszych Warunków przestanie obowiązywać, być wiążący lub nie będzie możliwy do przestrzegania, pozostałe postanowienia zachowają swoją ważność. W tym przypadku takie nieważne postanowienia zostaną mimo to wyegzekwowane w największym możliwym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, a każdy Uczestnik co najmniej wyrazi zgodę na akceptację podobnego rezultatu wynikającego z nieważnego, niemożliwego do wyegzekwowania lub niewiążącego postanowienia, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszych Warunków.
 • W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsze Warunki Programu Poleceń Booking.com podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory wynikające z zapisów zawartych w niniejszych Warunkach lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sąd w Amsterdamie w Holandii.
 • Program Poleceń Booking.com został zorganizowany przez spółkę Booking.com B.V., z siedzibą pod adresem: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia.