Prejsť na hlavný obsah

Podmienky odporúčacieho programu Booking.com

Ak ste obdržali svoj odkaz na odporúčanie pred alebo počas septembra 2016, vzťahujú sa na Vás predošlé všeobecné podmienky odporúčania.

Vrámci odporúčacieho programu Booking.com majú zákazníci Booking.com, ktorí si vytvorili rezerváciu (ďalej iba "odporúčateľ"), možnosť získať bonusy za odporučenie tým, že odporučia známym (na základe podmienok uvedených nižšie) využiť online rezervačné služby spoločnosti Booking.com. Nasledujúce podmienky odporúčacieho programu Booking.com sa vzťahujú na odporúčateľa a odporúčaného (spoločne nazývaných ako "účastníci"), ktorí sa zapoja do odporúčacieho programu Booking.com.

Booking.com môže podmienky a požiadavky Odporúčacieho programu Booking.com pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Bonus za odporúčanie, ktorý bol získaný v súlade s podmienkami odporúčacieho programu Booking.com pred zmenou, pozostavením alebo zrušením programu však bude vyplatený.

Informácie o odporúčanom:

Zúčastnením sa odporúčacieho programu Booking.com odporúčaný berie na vedomie, že Booking.com môže podľa svojho uváženia zdieľať jeho krstné meno a status rezervácie v rámci užívateľského účtu odporúčateľa s cieľom informovať ho o statuse získaného bonusu za odporučenie. Booking.com nebude zdielať informácie týkajúce sa názvu ubytovania a dátumu príchodu a odchodu. Ak nechcete, aby vyššie spomenuté informácie boli zdieľané s odporúčateľom, neukončujte, prosím, proces rezervácie po kliknutí na odkaz na odporúčanie. Vaša účasť na odporúčacom programe Booking.com bude pozastavená.

1. Nárok na účasť

Účastníci, ktorými sa rozumie odporúčateľ a odporučený, musia byť starší ako 18 rokov. Z programu sú vylúčení obyvatelia štátov Nové Mexiko, Kalifornia, Kansas, Connecticut, Tennessee a Havaj, ako aj zamestnanci skupiny Booking Holdings Inc. a pridružených spoločností, účastníci programu pre affiliate partnerov vrátane ich konateľov a zamestnancov. Programu sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby.

2. Bonus za odporučenie

 • Bonus za odporučenie sa dá získať nasledujúcim spôsobom:
  • Odporúčateľ zdieľa odkaz na odporúčanie, ktorý mu poskytne webová stránka Booking.com ("odkaz na odporúčanie"). Odporúčateľ nie je oprávnený použiť daný odkaz k akejkoľvek platenej propagácii vrátane online reklamy.
  • Osoba, ktorá dostane tento odkaz ("odporúčaný"), vytvorí platnú rezerváciu prostredníctvom webovej stránky Booking.com kliknutím na odkaz na odporúčanie; a
  • ubytovanie potvrdí spoločnosti Booking.com platnú rezerváciu pobytu odporúčaného; a
  • odporúčateľ a odporúčaný si vytvoria v krátkom čase po ukončení pobytu používateľský účet a v prípade, že na účet tohto používateľa bude vyplatená odmena za odporúčanie, v nastaveniach účtu si uložia údaje platnej kreditnej karty.
  • Odporúčateľ a odporúčaný musia byť vždy dve rozdielne osoby.
 • Rezervácia je považovaná za „platnú rezerváciu“ vtedy, keď bola vytvorená odporúčaným kliknutím na odkaz na odporúčanie a celková cena rezervácie na Booking.com (okrem dodatočných poplatkov účtovaných počas pobytu v ubytovaní) je vyššia ako minimálna hodnota komunikovaná odporúčanému. Rezervácie Booking.basic nie sú považované za platné. Booking.com uzná len jednu platnú rezerváciu na odporúčaného, z ktorej sa bude počítať bonus za odporučenie.
 • Odporúčateľ si môže bonus za odporúčanie uplatniť maximálne 10-krát. Každý odporúčaný môže použiť odporúčací odkaz iba raz na vytvorenie platnej rezervácie, a to bez ohľadu na to, či odporúčaný dostal alebo mal prístup k niekoľkým odporúčacím odkazom od rôznych odporúčateľov. Na jednu kreditnú kartu, alebo do jedinečnej Peňaženky, je možné získať maximálne 11 bonusov za odporúčanie (1 ako odporúčaný a 10 ako odporúčateľ).
 • Odporúčací program Booking.com môže byť použitý iba na osobné, nekomerčné účely.
 • Ak Booking.com po dôkladnom zvážení uzná, že odporúčateľ a odporúčaný splnili podmienky odporúčacieho programu, Booking.com následne potvrdí, že odporúčateľ a odporúčaný získajú bonus za odporúčanie podľa podmienok, ktoré sú uvedené v pozvánke k účasti na odporúčacom programe Booking.com. Účastníci, ktorí majú získať bonus za odporúčanie vo forme kreditu na kreditnú kartu uloženú v nastaveniach používateľského účtu pre potreby odporúčacieho programum získajú tento bonus automaticky. Booking.com môže poslať e-mail odporúčateľovi alebo odporúčanému v prípade potreby pripomenúť, že vytvorenie užívateľského účtu a uloženie platnej kreditnej karty je potrebné na získanie bonusu za odporúčanie. Účastníci, ktorí majú získať bonus za odporúčanie vo forme kreditu v Booking.com Peňaženke tiež získajú tento bonus automaticky.
 • Bonus za odporúčanie, na ktorý si používateľ do 6 mesiacov po prijatí potvrdenia od Booking.com neuplatní nárok, sa stane neplatným. Bonus za odporúčanie je neprenosný, nepredajný a nemôže byť vymenený za finančnú hotovosť. Upozornenie: tieto podmienky sa vzťahujú na všetky bonusy za odporúčania, ktoré boli potvrdené po 10. apríli 2018. Všetky bonusy za odporúčania, ktoré boli potvrdené pred týmto dátumom sa stanú automaticky neplatnými po 12 mesiacoch.
 • Odporúčateľ môže celkovo získať najviac 10 bonusov za odporúčanie.
 • Každý odporúčaný môže použiť odkaz na odporúčanie iba raz a to aj v prípade, ak odporúčaný obdržal alebo mal prístup k rozdielnym odkazom na odporúčanie od rozličných odporúčateľov.
 • Účastníci budú zodpovední za akékoľvek dane a príplatky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri získaní a vyplatení bonusu za odporúčanie.
 • Kalkulácia bonusu za odporúčanie je automatická a vyhotovená na základe využitia odkazu na odporúčanie a vytvorenia platnej rezervácie cez online rezervačný systém Booking.com. Booking.com si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia preveriť súlad s podmienkami odporúčacieho programu Booking.com.

3. Zobrazenie odkazu na odporúčanie

Odporúčateľ by nemal zdieľať či uverejňovať odkaz na odporúčanie pokiaľ neexistuje žiadny rozumný dôvod veriť, že príjemcovia sú skutoční cestovatelia a ocenia pozvánku uvedenú v odkaze na odporúčanie, a tiež nie v rozpore s platným anti-spam zákonom. Odporúčateľ by mal uchrániť spoločnosť Booking.com, ako aj všetkých jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, akcionárov, agentov a nástupcov od akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu vyplývať z nezákonného posielania či zdieľania odkazu na odporúčanie.

4. Úplatkárstvo

Zdieľaním odkazu na odporúčanie, vytvorením platnej rezervácie a pri získaní bonusu za odporúčanie každý účastník akceptuje a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami o úplatkárstve: Nie ste vládny úradník. "Vládnym úradníkom" sa rozumie akýkoľvek vládny zamestnanec; kandidát do verejného úradu; a akýkoľvek zamestnanec (na plný či polovičný úväzok) vládnej alebo vládou kontrolovanej spoločnosti, verejnej medzinárodnej organizácie a politickej strany (vrátane akéhokoľvek úradníka a jeho zástupcu). Vládni úradníci nie sú oprávnení získať bonus za odporúčanie. V prípade, že ste vládny úradník, by ste nás mali o tom okamžite informovať. Ako prejav rešpektu (alebo ako odmena) voči odporúčacím aktivitám (vrátane navrhnutia nových užívateľov, ubytovaní a/alebo propagácie a marketingu spoločnosti Booking.com) a voči bonusu za odporúčanie by ste nemali (i) priamo či nepriamo (a) ponúkať, sľúbiť alebo dávať akejkoľvek tretej strane (vrátane akýchkoľvek vládnych úradníkov a politických strán (a ich úradníkov, reprezentantov a kandidátov)), alebo (b) vyhľadávať, prijímať alebo si sľúbiť s inou stranou akýkoľvek dar, platbu, odmenu alebo výhodu akéhokoľvek typu, ktorá by bola alebo mohla byť chápaná ako úplatok alebo nelegálny čin či korupcia, a (ii) v súlade so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa úplatkov a korupcie (vrátane zákonov U.S. Foreign Corrupt Practises a UK Anti-Bribery Act).

5. Rôzne

 • Booking.com si vyhradzuje právo vyšetrovať účasť v odporúčacom programe Booking.com v prípade podozrenia z podvodnej činnosti a taktiež použiť potrebné opatrenia na ich ukončenie. Súčasťou takýchto opatrení môže byť po uvážení spoločnosťou Booking.com zrušenie platnej rezervácie. Bonus za odporúčanie získaný podvodnou činnosťou alebo aktivitami, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami odporúčacieho programu Booking.com bude považovaný za neplatný a Booking.com môže žiadať jeho vrátenie.
 • Booking.com môže podmienky a požiadavky Odporúčacieho programu Booking.com pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
 • Pôvodná anglická verzia týchto podmienok môže byť preložená do iných jazykov. Preložená verzia je zdvorilosť a iba kancelársky preklad a z preloženej verzie nie je možné vyvodzovať akékoľvek práva. V prípade sporu ohľadom obsahu alebo výkladu týchto podmienok alebo nezrovnalosti alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou týchto podmienok sa uplatňuje, uprednostňuje a je rozhodujúca anglická jazyková verzia v rozsahu povolenom zákonom. Pri právnych procesoch bude taktiež použitá anglická verzia.
 • Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy nie je platné alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo nezáväzným, budete aj naďalej viazaní všetkými ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. V prípade neplatného ustanovenia musí byť toto ustanovenie uvedené v platnosť v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom a každý účastník bude aspoň súhlasiť s čo najpodobnejšou účinnosťou akú má neplatné či nezáväzné ustanovenie vzhľadom na obsah a účel týchto podmienok.
 • V rozsahu povolenom zákonom, tieto podmienky odporúčacieho programu Booking.com musia byť riadené a vykladané v súlade so zákonmi Holandska. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok musia byť predkladané a riešené príslušným súdom v Amsterdame, Holandsku.
 • Odporúčací program Booking.com je organizovaný spoločnosťou Booking.com B.V., so sídlom na Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Ak ste obdržali svoj odkaz na odporúčanie počas alebo po októbri 2016, vzťahujú sa na Vás súčasné všeobecné podmienky odporúčania.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.