Prejsť na hlavný obsah

Podmienky odporúčacieho programu Booking.com

Náš odporúčací program 15. októbra 2019 ukončíme

Čo to znamená?

 • Všetky odmeny za odporúčanie vzťahujúce sa na rezervácie vytvorené do 15. októbra 2019 budú vyplatené. V prípade týchto rezervácií naďalej platia podmienky programu.
 • Ak si váš známy vytvoril rezerváciu cez váš odkaz do 15. októbra 2019, odmenu obaja dostanete. V prípade týchto rezervácií naďalej platia podmienky programu.
 • Ak si váš známy vytvorí rezerváciu cez váš odkaz neskôr ako 15. októbra 2019, 0:00, jeho rezervácia bude platná, no ani jeden z vás za ňu nedostane odmenu.

Všeobecné podmienky

Vrámci odporúčacieho programu Booking.com majú zákazníci Booking.com, ktorí si vytvorili rezerváciu (ďalej iba "odporúčateľ"), možnosť získať bonusy za odporučenie tým, že odporučia známym (na základe podmienok uvedených nižšie) využiť online rezervačné služby spoločnosti Booking.com. Nasledujúce podmienky odporúčacieho programu Booking.com sa vzťahujú na odporúčateľa a odporúčaného (spoločne nazývaných ako "účastníci"), ktorí sa zapoja do odporúčacieho programu Booking.com.

Booking.com môže podmienky a požiadavky Odporúčacieho programu Booking.com pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Bonus za odporúčanie, ktorý bol získaný v súlade s podmienkami odporúčacieho programu Booking.com pred zmenou, pozostavením alebo zrušením programu však bude vyplatený.

Informácie o odporúčanom:

Zúčastnením sa odporúčacieho programu Booking.com odporúčaný berie na vedomie, že Booking.com môže podľa svojho uváženia zdieľať jeho krstné meno a status rezervácie v rámci užívateľského účtu odporúčateľa s cieľom informovať ho o statuse získaného bonusu za odporučenie. Booking.com nebude zdielať informácie týkajúce sa názvu ubytovania a dátumu príchodu a odchodu. Ak nechcete, aby vyššie spomenuté informácie boli zdieľané s odporúčateľom, neukončujte, prosím, proces rezervácie po kliknutí na odkaz na odporúčanie. Vaša účasť na odporúčacom programe Booking.com bude pozastavená.

1. Nárok na účasť

Účastníci, ktorými sa rozumie odporúčateľ a odporučený, musia byť starší ako 18 rokov. Z programu sú vylúčení obyvatelia štátov Nové Mexiko, Kalifornia, Kansas, Connecticut, Tennessee a Havaj, ako aj zamestnanci skupiny Booking Holdings Inc. a pridružených spoločností, účastníci programu pre affiliate partnerov vrátane ich konateľov a zamestnancov. Programu sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby.

2. Bonus za odporučenie

 • Bonus za odporučenie sa dá získať nasledujúcim spôsobom:
  • Odporúčateľ zdieľa odkaz na odporúčanie, ktorý mu poskytne webová stránka Booking.com ("odkaz na odporúčanie"). Odporúčateľ nie je oprávnený použiť daný odkaz k akejkoľvek platenej propagácii vrátane online reklamy.
  • Osoba, ktorá dostane tento odkaz ("odporúčaný"), vytvorí platnú rezerváciu prostredníctvom webovej stránky Booking.com kliknutím na odkaz na odporúčanie; a
  • ubytovanie potvrdí spoločnosti Booking.com platnú rezerváciu pobytu odporúčaného; a
  • odporúčateľ a odporúčaný si vytvoria v krátkom čase po ukončení pobytu používateľský účet a v prípade, že na účet tohto používateľa bude vyplatená odmena za odporúčanie, v nastaveniach účtu si uložia údaje platnej kreditnej karty.
  • Odporúčateľ a odporúčaný musia byť vždy dve rozdielne osoby.
 • Rezervácia je považovaná za „platnú rezerváciu“ vtedy, keď bola vytvorená odporúčaným kliknutím na odkaz na odporúčanie a celková cena rezervácie na Booking.com (okrem dodatočných poplatkov účtovaných počas pobytu v ubytovaní) je vyššia ako minimálna hodnota komunikovaná odporúčanému. Rezervácie Booking.basic nie sú považované za platné. Booking.com uzná len jednu platnú rezerváciu na odporúčaného, z ktorej sa bude počítať bonus za odporučenie.
 • Odporúčateľ si môže bonus za odporúčanie uplatniť maximálne 10-krát. Každý odporúčaný môže použiť odporúčací odkaz iba raz na vytvorenie platnej rezervácie, a to bez ohľadu na to, či odporúčaný dostal alebo mal prístup k niekoľkým odporúčacím odkazom od rôznych odporúčateľov. Na jednu kreditnú kartu, alebo do jedinečnej Peňaženky, je možné získať maximálne 11 bonusov za odporúčanie (1 ako odporúčaný a 10 ako odporúčateľ).
 • Odporúčací program Booking.com môže byť použitý iba na osobné, nekomerčné účely.
 • Ak Booking.com po dôkladnom zvážení uzná, že odporúčateľ a odporúčaný splnili podmienky odporúčacieho programu, Booking.com následne potvrdí, že odporúčateľ a odporúčaný získajú bonus za odporúčanie podľa podmienok, ktoré sú uvedené v pozvánke k účasti na odporúčacom programe Booking.com. Účastníci, ktorí majú získať bonus za odporúčanie vo forme kreditu na kreditnú kartu uloženú v nastaveniach používateľského účtu pre potreby odporúčacieho programum získajú tento bonus automaticky. Booking.com môže poslať e-mail odporúčateľovi alebo odporúčanému v prípade potreby pripomenúť, že vytvorenie užívateľského účtu a uloženie platnej kreditnej karty je potrebné na získanie bonusu za odporúčanie. Účastníci, ktorí majú získať bonus za odporúčanie vo forme kreditu v Booking.com Peňaženke tiež získajú tento bonus automaticky.
 • Bonus za odporúčanie sa automaticky stane neplatným v prípade, že si naň používateľ neuplatní nárok do 14 mesiacov odo dňa, keď mu spoločnosť Booking.com oznámi, že bonus začala spracovávať. Bonus za odporúčanie je neprenosný, nepredajný a nie je možné vymeniť ho za finančnú hotovosť.
 • Odporúčateľ môže celkovo získať najviac 10 bonusov za odporúčanie.
 • Každý odporúčaný môže použiť odkaz na odporúčanie iba raz a to aj v prípade, ak odporúčaný obdržal alebo mal prístup k rozdielnym odkazom na odporúčanie od rozličných odporúčateľov.
 • Účastníci budú zodpovední za akékoľvek dane a príplatky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri získaní a vyplatení bonusu za odporúčanie.
 • Kalkulácia bonusu za odporúčanie je automatická a vyhotovená na základe využitia odkazu na odporúčanie a vytvorenia platnej rezervácie cez online rezervačný systém Booking.com. Booking.com si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia preveriť súlad s podmienkami odporúčacieho programu Booking.com.

3. Zobrazenie odkazu na odporúčanie

Odporúčateľ by nemal zdieľať či uverejňovať odkaz na odporúčanie pokiaľ neexistuje žiadny rozumný dôvod veriť, že príjemcovia sú skutoční cestovatelia a ocenia pozvánku uvedenú v odkaze na odporúčanie, a tiež nie v rozpore s platným anti-spam zákonom. Odporúčateľ by mal uchrániť spoločnosť Booking.com, ako aj všetkých jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, akcionárov, agentov a nástupcov od akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu vyplývať z nezákonného posielania či zdieľania odkazu na odporúčanie.

4. Úplatkárstvo

Zdieľaním odkazu na odporúčanie, vytvorením platnej rezervácie a pri získaní bonusu za odporúčanie každý účastník akceptuje a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami o úplatkárstve: Nie ste vládny úradník. "Vládnym úradníkom" sa rozumie akýkoľvek vládny zamestnanec; kandidát do verejného úradu; a akýkoľvek zamestnanec (na plný či polovičný úväzok) vládnej alebo vládou kontrolovanej spoločnosti, verejnej medzinárodnej organizácie a politickej strany (vrátane akéhokoľvek úradníka a jeho zástupcu). Vládni úradníci nie sú oprávnení získať bonus za odporúčanie. V prípade, že ste vládny úradník, by ste nás mali o tom okamžite informovať. Ako prejav rešpektu (alebo ako odmena) voči odporúčacím aktivitám (vrátane navrhnutia nových užívateľov, ubytovaní a/alebo propagácie a marketingu spoločnosti Booking.com) a voči bonusu za odporúčanie by ste nemali (i) priamo či nepriamo (a) ponúkať, sľúbiť alebo dávať akejkoľvek tretej strane (vrátane akýchkoľvek vládnych úradníkov a politických strán (a ich úradníkov, reprezentantov a kandidátov)), alebo (b) vyhľadávať, prijímať alebo si sľúbiť s inou stranou akýkoľvek dar, platbu, odmenu alebo výhodu akéhokoľvek typu, ktorá by bola alebo mohla byť chápaná ako úplatok alebo nelegálny čin či korupcia, a (ii) v súlade so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa úplatkov a korupcie (vrátane zákonov U.S. Foreign Corrupt Practises a UK Anti-Bribery Act).

5. Rôzne

 • Booking.com si vyhradzuje právo vyšetrovať účasť v odporúčacom programe Booking.com v prípade podozrenia z podvodnej činnosti a taktiež použiť potrebné opatrenia na ich ukončenie. Súčasťou takýchto opatrení môže byť po uvážení spoločnosťou Booking.com zrušenie platnej rezervácie. Bonus za odporúčanie získaný podvodnou činnosťou alebo aktivitami, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami odporúčacieho programu Booking.com bude považovaný za neplatný a Booking.com môže žiadať jeho vrátenie.
 • Booking.com môže podmienky a požiadavky Odporúčacieho programu Booking.com pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
 • Pôvodná anglická verzia týchto podmienok môže byť preložená do iných jazykov. Preložená verzia je zdvorilosť a iba kancelársky preklad a z preloženej verzie nie je možné vyvodzovať akékoľvek práva. V prípade sporu ohľadom obsahu alebo výkladu týchto podmienok alebo nezrovnalosti alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou týchto podmienok sa uplatňuje, uprednostňuje a je rozhodujúca anglická jazyková verzia v rozsahu povolenom zákonom. Pri právnych procesoch bude taktiež použitá anglická verzia.
 • Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy nie je platné alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo nezáväzným, budete aj naďalej viazaní všetkými ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. V prípade neplatného ustanovenia musí byť toto ustanovenie uvedené v platnosť v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom a každý účastník bude aspoň súhlasiť s čo najpodobnejšou účinnosťou akú má neplatné či nezáväzné ustanovenie vzhľadom na obsah a účel týchto podmienok.
 • V rozsahu povolenom zákonom, tieto podmienky odporúčacieho programu Booking.com musia byť riadené a vykladané v súlade so zákonmi Holandska. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok musia byť predkladané a riešené príslušným súdom v Amsterdame, Holandsku.
 • Odporúčací program Booking.com je organizovaný spoločnosťou Booking.com B.V., so sídlom na Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko.