Idi na glavni sadržaj

Uslovi Booking.com programa preporuke prijateljima

Ako ste primili link preporuke pre ili tokom septembra 2016. godine, podležete prethodnim uslovima i odredbama za slanje preporuka .

U okviru Booking.com programa preporuke prijateljima, Booking.com korisnici koji su izvršili rezervaciju (u daljem tekstu "Promoter") mogu da ostvare Bonus za preporuku ako (u skladu s dole navedenim uslovima) pozovu Primaoca preporuke da koriste usluge onlajn rezervacije smeštaja na veb sajtu Booking.com. Navedeni uslovi programa preporuke prijateljima primenjuju se na Promotera i Primaoce preporuka (pod zajedničkim nazivom "Učesnici") koji učestvuju u Programu preporuke prijateljima.

Booking.com može u svakom trenutku i bez posebnog razloga da obustavi, otkaže ili izmeni odredbe i preduslove za učešće u Booking.com programu preporuke prijatelja. Iznos Bonusa za preporuku, koji je bio ostvaren u skladu sa odredbama Booking.com programa preporuke prijatelja pre navedene izmene, obustave ili otkazivanja, biće ispoštovan.

Informacije o Primaocu:

Učešćem u Booking.com programu preporuke prijatelja, Primalac preporuke se slaže da Booking.com prema sopstvenom nahođenju može da podeli ime Primaoca preporuke i status Važeće rezervacije u korisničkom nalogu Promotera kako bi istog obavestio o statusu ostvarenog Bonusa za preporuku. Booking.com neće deliti ime smeštajnog objekta ili tačne datume prijavljivanja/odjavljivanja. Ako ne želite da omogućite Promoteru da prima informacije o vama, molimo vas da ne dovršite rezervaciju ako ste prethodno kliknuli na Link za preporuku. Vaše učešće u Booking.com programu preporuke prijatelja će biti obustavljeno.

1. Pravo učešća

Učesnici, odnosno Promoter i Primalac preporuke, moraju da imaju najmanje 18 godina. Osobe iz saveznih država Novi Meksiko, Kalifornija, Kanzas, Konektikat, Tenesi i Havaji, zaposleni Booking Holdings Inc. grupe i njenih distributivnih partnera, kao i članovi Booking.com programa distributivnih partnera (uključujući njihove predstavnike i osoblje) nemaju pravo na učešće u programu. Učesnici moraju biti fizička lica.

2. Bonus za preporuke

 • Bonus za preporuke može biti ostvaren na sledeći način:
  • Promoter šalje link za preporuku koji je naveden na Booking.com veb sajtu ("Link za preporuku"). Promoter nije ovlašćen da koristi Link za preporuku u okviru plaćene promocije, uključujući i onlajn oglašavanje;
  • Osoba koja prima link ("Primilac") vrši Važeću rezervaciju putem veb sajta Booking.com klikom na Link preporuke; i
  • Smeštajni objekat u kojem je Primalac preporuke izvršio Važeću rezervaciju potvrđuje boravak kompaniji Booking.com; i
  • Promoter i Primalac preporuke u razumnom roku nakon boravka kreiraju korisnički nalog i u slučaju da Nagrada za preporuku treba da se isplati na kreditnu karticu korisnika, sačuvaju podatke važeće kreditne kartice u okviru podešavanja naloga.
  • Promoter i Primilac uvek moraju da budu dve različite osobe.
 • Rezervacija se smatra "Važećom rezervacijom" kada je Primalac preporuke izvrši klikom na Link preporuke i ako je ukupni iznos rezervacije napravljene putem Booking.com veb sajta (ne uključujući troškove nastale direktno u smeštajnom objektu tokom boravka) veći od minimalnog utrošenog iznosa o kome je Primalac preporuke obavešten. Booking.basic rezervacije se ne smatraju važećim. Booking.com za Bonus za preporuku prihvata samo jednu Važeću rezervaciju po Primaocu preporuke.
 • Promoter može da ostvari Bonus za preporuku ukupno 10 puta. Svaki Primalac preporuke može samo jednom da iskoristi Link za preporuku kako bi napravio Važeću rezervaciju, bez obzira na to da li je Primalac preporuke primio ili imao pristup zasebnim Linkovima za preporuku različitih Promotera. Po kreditnoj kartici ili po jedinstvenom Novčaniku, je moguće ostvariti maksimalno 11 Bonusa za preporuku (1 kao Primalac preporuke, a 10 kao Promoter).
 • Booking.com program preporuke prijatelja može biti upotrebljen samo u lične, nekomercijalne svrhe.
 • Booking.com će, ako prema sopstvenom nahođenju utvrdi da su Promoter i Primalac preporuke ispunili uslove Booking.com programa preporuke prijatelja, potvrditi Promoteru i Primaocu preporuke ostvareni bonus ("Bonus za preporuku") kako je navedeno u pozivu za učešće u Programu preporuke prijatelja kompanije Booking.com. Učesnici koji treba da dobiju Bonus za preporuku u vidu bonusa na kreditnoj kartici koja je sačuvana u podešavanjima korisničkog naloga za svrhe programa "Preporuči prijatelja", će primiti bonus automatski. Ako je potrebno, Booking.com može poslati e-poruku Promoteru ili Primaocu preporuke kako bi ih podsetio da je za dobijanje Bonusa za preporuku neophodno kreirati korisnički nalog i sačuvati podatke važeće kreditne kartice. Učesnici koji treba da dobiju Bonus za preporuku u vidu bonusa u Booking.com Novčaniku će takođe primiti Bonus za preporuku automatski.
 • Bonus za preporuku će automatski isteći ako se ne iskoristi u roku od 6 meseci nakon što ga Booking.com potvrdi. Bonus za preporuku se ne može prenositi, zameniti za gotovinu ili novac niti prodati. Napomena: ovo važi za sve bonuse za preporuku potvrđene nakon 10. aprila 2018. godine. Ostali bonusi za preporuku koji su potvrđeni pre tog datuma će automatski isteći nakon 12 meseci.
 • Promoter može da ostvari bonus za slanje preporuke ukupno 10 puta.
 • Svaki Primalac preporuke može samo jednom da iskoristi link za preporuku, a isto važi i ako je Primalac preporuke primio ili imao pristup različitim Linkovima za preporuku od različitih Promotera.
 • Učesnici su odgovorni za plaćanje svih poreza ili naknada koji proizlaze iz prikupljanja i isplate Bonusa za preporuku.
 • Obračunavanje Bonusa za preporuku je automatski postupak koji se zasniva na upotrebi Linkova preporuke i kreiranju Važećih rezervacija putem usluge onlajn rezervacija kompanije Booking.com. Booking.com zadržava pravo da prema sopstvenom nahođenju proveri usklađenost sa uslovima Programa preporuke prijatelju.

3. Prikazivanje Linkova preporuke

Promoter neće deliti ili objavljivati Linkove preporuke osim ako ne postoji razumno uverenje da su primaoci stvarni putnici i da su zahvalni za preporuku koju su primili. Takođe, neophodno je pridržavati se svih odredbi u vezi sa sprečavanjem primanja neželjene pošte (spam). Promoter će obeštetiti Booking.com, njegove direktore, službenike, zaposlenike, deoničare, ovlašćena lica i naslednike i osloboditi ih svake odgovornosti koja proizlazi iz nezakonitog prosleđivanja ili deljenja Linkova preporuke.

4. Anti-korupcija

Podelom Linka preporuke, vršenjem Važeće rezervacije i kako bi ostvario pravo na Bonus za preporuku, svaki Učesnik prihvata i slaže se sa sledećim uslovima o sprečavanju mita: Vi niste vladin službenik. "Vladini službenici" uključuju sve zaposlene u vladi; kandidate javnih službi; i bilo kojeg zaposlenog (na puno ili na pola radnog vremena) u kompaniji u vlasništvu ili pod upravom vlade, javnih međunarodnih organizacija i političkih stranaka (uključujući i sve službenike ili predstavnike istih). Ako ste vladin službenik, dužni ste da nas odmah o tome obavestite. U okviru (ili kao nagradu) preporuke usluge prijatelju (uključujući promovisanje novih korisnika, smeštajnih objekata i/ili reklame i marketing kompanije Booking.com) i Bonusa za preporuku, nećete (i) direktno ili indirektno (a) nuditi, obećavati ili davati trećim stranama (uključujući vladine službenike ili službenike, predstavnike ili kandidate političkih stranaka)) ili (b) tražiti, prihvatiti ili primiti obećanje za sebe ili neku treću stranu, bilo koji poklon, uplatu, nagradu ili pogodnosti bilo koje vrste ako bi se to moglo smatrati podmićivanjem ili nelegalnom i korumpiranom praksom i (ii) pridržavaćete se svih primenljivih zakona u vezi sa sprečavanjem mita i korupcije i aktivnosti (uključujući američki zakon o sprečavanju korupcije (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) i britanski zakon o sprečavanju mita (UK Anti-Bribery Act).

5. Razno

 • Booking.com zadržava pravo provere učešća u Booking.com programu preporuke prijateljima s obzirom na sve aktivnosti prevare, i može da preuzme sve odgovarajuće mere kako bi prevaru zaustavio. Jedna od takvih mera može da bude i ta da Booking.com prema sopstvenom nahođenju otkaže Važeću rezervaciju. Bonus za preporuku ostvaren lažnim aktivnostima ili aktivnostima kojima se krše uslovi i odredbe Programa preporuke prijateljima smatraće se nevažećim i ništavnim.
 • Booking.com može da suspenduje, ukine ili izmeni odredbe i preduslove Booking.com programa preporuke prijatelja u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.
 • Izvorna engleska verzija ovih uslova možda je prevedena na druge jezike. Prevedena verzija je isključivo neslužbeni prevod i iz nje ne proizlaze nikakva prava za Učesnika. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja uslova i odredbi ovog Ugovora ili u slučaju nedoslednosti ili neslaganja između engleske verzije i verzije ovog Ugovora na bilo kojem drugom jeziku, primjenjuje se engleska verzija, te je ista konačna i obvezujuća. Engleska verzija se takođe koristi u svim pravnim postupcima.
 • U slučaju da bilo koja odredba ovih uslova postane nevažeća, nesprovodiva ili neobvezujuća, ostale odredbe u okviru ovog ugovora ostaju važeće. U tom slučaju, takve nevažeće odredbe biće sprovedene u onoj meri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, a učesnici pristaju na to da nevažeće, nesprovodive ili neobvezujuće odredbe zamene odredbe koje bi, uzimajući u obzir sadržaj i svrhu ovih uslova i odredbi, imale sličan efekat.
 • U okviru zakonskih odredbi, ovi uslovi Programa preporuke prijateljima, podležu isključivo zakonima Holandije. Za sve sporove koji proizilaze iz ovih uslova ili su u vezi sa njima, nadležan je odgovarajući sud u Amsterdamu, u Holandiji.
 • Program preporuke prijateljima organizuje Booking.com B.V., sa sedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandija.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Ako ste dobili link preporuke tokom ili nakon oktobra 2016. godine, podležete trenutnim uslovima i odredbama za slanje preporuka.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.