Hoppa till innehållet

Villkor för Booking.coms program Värva en vän

Om du fick värvningslänken före eller under september 2016 så gäller våra tidigare värvningsvillkor.

Genom Booking.coms program Värva en vän kan kunder som har gjort en bokning på Booking.com (”Värvaren”) tjäna in Värvningsbonusar genom att rekommendera sina vänner att använda Booking.coms bokningstjänster online och bli en Värvad person (enligt nedanstående beskrivning). Följande villkor för Booking.coms program Värva en vän gäller den Värvare och de Värvade personer (tillsammans kallade ”Deltagarna”) som deltar i Booking.coms program Värva en vän.

Booking.com kan upphäva, avsluta eller ändra villkoren och kraven för Booking.coms program Värva en vän när som helst och av vilken anledning som helst. All bonus som tjänas in innan villkoren och kraven ändras, upphävs eller avslutas är giltig.

Information om den Värvade personen:

Genom att delta i Booking.coms program Värva en vän godkänner den Värvade personen att Booking.com efter eget gottfinnande delar den Värvade personens förnamn och status för den Bonusberättigade bokningen i inställningarna för Värvarens användarkonto, med syfte att informera Värvaren om statusen för den intjänade Värvningsbonusen. Booking.com kommer inte att dela boendets namn eller några specifika in- eller utcheckningsdatum. Om du inte vill att Värvaren ska få denna information om dig ombeds du att inte slutföra bokningen efter att du har klickat på Värvningslänken. Ditt deltagande i Booking.coms program Värva en vän kommer då att avbrytas.

1. Kvalifikationskrav

Deltagarna, det vill säga Värvaren och den Värvade personen, måste vara minst 18 år gamla. Personer från delstaterna New Mexico, Kalifornien, Kansas, Connecticut, Tennessee och Hawaii, anställda i företaget Booking Holdings Inc. och dess dotterbolag, samt deltagare (inklusive representanter och deras personal) i Booking.coms program för affiliatepartners får inte delta i programmet. Deltagarna måste vara fysiska personer.

2. Värvningsbonus

 • En Värvningsbonus kan tjänas in på följande sätt:
  • Värvaren delar den Värvningslänk som finns på Booking.coms webbplats (”Värvningslänken”). Värvaren får inte använda Värvningslänken i eller för betalda kampanjer, inklusive onlinereklam;
  • En person som har tagit emot länken (”den Värvade personen”) skapar en Bonusberättigad bokning på Booking.coms webbplats genom att klicka på Värvningslänken, och
  • Den Värvade personens vistelse som ligger till grund för den Bonusberättigade bokningen bekräftas av det bokade boendet till Booking.com, och
  • Värvaren och den Värvade personen skapar, inom en rimlig tid efter vistelsen, ett användarkonto, och sparar giltiga kortuppgifter i kontoinställningarna om belöningen från Värva en vän-programmet ska betalas ut till användarens betalkort.
  • Värvaren och den Värvade personen måste vid varje tillfälle vara olika personer.
 • En bokning anses vara en ”Bonusberättigad bokning” om den har gjorts av den Värvade personen genom att klicka på Värvningslänken och om den totala kostnaden för bokningen som har gjorts via Booking.com (med undantag för eventuella extrakostnader under vistelsen som har betalats direkt till boendet) är högre än det minimibelopp som den Värvade personen har blivit informerad om. Booking.basic-bokningar är inte bonusberättigade. Booking.com kommer endast att godkänna en Bonusberättigad bokning per Värvad person som grund för en Värvningsbonus.
 • Värvaren får som mest tjäna värvningsbonus 10 gånger. Varje värvad person får använda max en värvningslänk för att göra en giltig bokning, oavsett om den värvade personen har tagit emot eller haft tillgång till andra värvningslänkar från olika värvare. Totalt kan max 11 värvningsbonusar tjänas in per betalkort, eller för respektive Wallet (1 som värvad person och 10 som värvare).
 • Booking.coms värvningsprogram kan endast användas för privata skäl, ej kommersiella.
 • Om Booking.com efter eget gottfinnande beslutar att Värvaren och den Värvade har uppfyllt villkoren för Booking.coms Värva en vän-program, kommer bolaget att bekräfta att Värvaren och den Värvade har intjänat bonusen (”Värvningsbonusen”) så som det beskrivs i inbjudan att delta i Booking.coms Värva en vän-program. Deltagare som ska få Värvningsbonusen utbetald till det betalkort som har sparats på användarkontot för att användas i samband med Värva en vän-programmet kommer att få bonusen automatiskt. Booking.com kan vid behov skicka ett mejl till Värvaren eller den Värvade personen för att påminna om att ett användarkonto måste skapas och att uppgifter om ett giltigt betalkort måste finnas tillgängliga för att Värvningsbonusen ska kunna betalas ut. Deltagare som ska få Värvningsbonusen utbetald till sin Wallet på Booking.com kommer också att få bonusen automatiskt.
 • Värvningsbonus som inte används inom 6 månader efter att den blivit bekräftad av Booking.com förfaller automatiskt. Värvningsbonusen kan inte överföras, bytas ut mot kontanter eller pengar eller säljas. Observera att detta gäller för alla värvningsbonusar som har bekräftats efter den 10 april 2018. Alla värvningsbonusar som har bekräftats före detta datum kommer automatiskt att förfalla efter 12 månader.
 • Värvaren får endast tjäna in Värvningsbonusen 10 gånger totalt.
 • Varje Värvad person får endast använda en Värvningslänk en gång, även om den Värvade personen har tagit emot eller haft tillgång till flera olika värvningslänkar från olika Värvare.
 • Deltagarna är ansvariga för eventuella skatter eller avgifter som kan uppstå på grund av intjänandet och utbetalningen av Värvningsbonusen.
 • Beräkningen av Värvningsbonusen är ett automatiskt förfarande som baseras på användningen av Värvningslänkar och skapandet av Bonusberättigade bokningar genom Booking.coms bokningstjänster online. Booking.com har efter eget gottfinnande rätt att granska efterlevnaden av villkoren i Booking.coms program Värva en vän.

3. Visning av Värvningslänken

Värvaren får inte dela eller publicera Värvningslänkar om det inte finns rimliga skäl att tro att mottagarna är äkta resenärer som uppskattar den inbjudan som de får via Värvningslänken och om inbjudan inte strider mot gällande anti-spamlagar. Värvaren ska gottgöra och hålla Booking.com, dess direktörer, tjänstemän, anställda, aktieägare, agenter och efterträdare skadeslösa vid eventuella anspråk som kan uppstå till följd av olaglig vidarebefordran eller delning av Värvningslänken.

4. Bestickning

Genom att dela Värvningslänken och skapa en Bonusberättigad bokning och för att vara berättigad till Värvningsbonusen, måste varje Deltagare godta och acceptera följande villkor för att förhindra mutor: Du får inte vara en regeringstjänsteman. Med ”regeringstjänsteman” avses alla anställda inom en regering, kandidater till en offentlig tjänst, och alla anställda (på heltid eller deltid) på statligt ägda eller statligt kontrollerade företag, offentliga internationella organisationer och politiska partier (inbegripet alla tjänstemän och representanter). Regeringstjänstemän är inte berättigade till värvningsbonusen. Du måste omedelbart informera oss om du är en regeringstjänsteman. I samband med (eller som en belöning för) värvningsverksamheten (vilken inbegriper värvning av nya användare, boenden och/eller reklam och marknadsföring för Booking.com) och Värvningsbonusen ska du (i) varken direkt eller indirekt (a) erbjuda, lova eller ge något till någon tredje part (inbegripet regeringstjänstemän eller politiska partier (och deras tjänstemän, representanter eller kandidater)) eller (b) efterfråga, ta emot eller acceptera ett löfte, till dig själv eller någon annan part, om någon gåva, betalning, belöning, ersättning eller förmån av något slag som kan eller skulle kunna uppfattas som en muta eller en olaglig eller korrupt handling, och (ii) efterleva alla tillämpliga lagar som föreskriver åtgärder mot mutor och korrupta gåvor och handlingar (inbegripet USA:s lag Foreign Corrupt Practices Act och Storbritanniens lag Anti-Bribery Act).

5. Diverse

 • Booking.com har rätt att undersöka allt deltagande i Booking.coms program Värva en vän för att kontrollera om det förekommer bedrägerier och vidta åtgärder för att förhindra dem. Dessa åtgärder kan inbegripa att Booking.com efter eget gottfinnande annullerar en Bonusberättigad bokning. Värvningsbonusar som har intjänats genom bedrägerier eller handlingar som strider mot villkoren i Booking.coms program Värva en vän anses vara ogiltiga, och återbetalning kommer att krävas av Booking.com.
 • Booking.com har rätt att upphäva, avstänga eller ändra villkoren och kraven för Booking.coms värvningsprogram när som helst och av vilken anledning som helst.
 • Den engelska originalversionen av detta Avtal kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen av detta Avtal tillhandahålls endast i informativt och administrativt syfte, och Deltagarna kan inte göra anspråk på några rättigheter genom den översatta versionen. I händelse av en tvist om innehållet i eller tolkningen av villkoren i detta Avtal, eller i händelse av en konflikt, tvetydighet, inkonsekvens eller skiljaktighet mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av detta Avtal, ska den engelska versionen vara rådande, tillämplig, bindande och slutgiltig. Den engelska versionen ska användas vid rättsliga förfaranden.
 • Om någon av bestämmelserna i dessa villkor är eller blir ogiltig, ogenomförbar eller icke-bindande är du fortfarande skyldig att uppfylla alla andra bestämmelser i villkoren. I sådana fall ska en sådan ogiltig bestämmelse icke desto mindre verkställas i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning, och varje Deltagare måste åtminstone samtycka till ett beslut med en verkan som motsvarar den ogiltiga, ogenomförbara eller icke-bindande bestämmelsen med beaktande av innehållet och syftet med dessa villkor.
 • I den utsträckning som lagen tillåter ska villkoren i Booking.coms program Värva en vän uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna. Eventuella tvister som uppkommer av eller i anslutning till dessa villkor ska uteslutande anmälas till och hanteras av den behöriga domstolen i Amsterdam i Nederländerna.
 • Booking.coms program Värva en vän organiseras av Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Om du fick värvningslänken under eller efter oktober månad 2016 så gäller våra nuvarande värvningsvillkor.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.