Hoppa till innehållet

Villkor för Booking.coms program Värva en vän

Vårt värvningsprogram upphör 15 okt 2019

Vad innebär detta?

 • Alla värvningsbelöningar för bokningar som gjorts före den 15 okt 2019 kommer att betalas ut som vanligt. Våra ordinarie villkor och regler gäller.
 • Om din vän gjort en bokning med din länk innan den 15 okt 2019 kommer ni båda att få varsin belöning. Våra ordinarie villkor och regler gäller.
 • Om din vän gjort en bokning med din länk på eller efter Kl. 00.00, 15 okt 2019 kommer bokningen vara giltig, men ingen belöning kommer betalas ut varken till dig eller din vän.

Villkor och regler

Genom Booking.coms program Värva en vän kan kunder som har gjort en bokning på Booking.com (”Värvaren”) tjäna in Värvningsbonusar genom att rekommendera sina vänner att använda Booking.coms bokningstjänster online och bli en Värvad person (enligt nedanstående beskrivning). Följande villkor för Booking.coms program Värva en vän gäller den Värvare och de Värvade personer (tillsammans kallade ”Deltagarna”) som deltar i Booking.coms program Värva en vän.

Booking.com kan upphäva, avsluta eller ändra villkoren och kraven för Booking.coms program Värva en vän när som helst och av vilken anledning som helst. All bonus som tjänas in innan villkoren och kraven ändras, upphävs eller avslutas är giltig.

Information om den Värvade personen:

Genom att delta i Booking.coms program Värva en vän godkänner den Värvade personen att Booking.com efter eget gottfinnande delar den Värvade personens förnamn och status för den Bonusberättigade bokningen i inställningarna för Värvarens användarkonto, med syfte att informera Värvaren om statusen för den intjänade Värvningsbonusen. Booking.com kommer inte att dela boendets namn eller några specifika in- eller utcheckningsdatum. Om du inte vill att Värvaren ska få denna information om dig ombeds du att inte slutföra bokningen efter att du har klickat på Värvningslänken. Ditt deltagande i Booking.coms program Värva en vän kommer då att avbrytas.

1. Kvalifikationskrav

Deltagarna, det vill säga Värvaren och den Värvade personen, måste vara minst 18 år gamla. Personer från delstaterna New Mexico, Kalifornien, Kansas, Connecticut, Tennessee och Hawaii, anställda i företaget Booking Holdings Inc. och dess dotterbolag, samt deltagare (inklusive representanter och deras personal) i Booking.coms program för affiliatepartners får inte delta i programmet. Deltagarna måste vara fysiska personer.

2. Värvningsbonus

 • En Värvningsbonus kan tjänas in på följande sätt:
  • Värvaren delar den Värvningslänk som finns på Booking.coms webbplats (”Värvningslänken”). Värvaren får inte använda Värvningslänken i eller för betalda kampanjer, inklusive onlinereklam;
  • En person som har tagit emot länken (”den Värvade personen”) skapar en Bonusberättigad bokning på Booking.coms webbplats genom att klicka på Värvningslänken, och
  • Den Värvade personens vistelse som ligger till grund för den Bonusberättigade bokningen bekräftas av det bokade boendet till Booking.com, och
  • Värvaren och den Värvade personen skapar, inom en rimlig tid efter vistelsen, ett användarkonto, och sparar giltiga kortuppgifter i kontoinställningarna om belöningen från Värva en vän-programmet ska betalas ut till användarens betalkort.
  • Värvaren och den Värvade personen måste vid varje tillfälle vara olika personer.
 • En bokning anses vara en ”Bonusberättigad bokning” om den har gjorts av den Värvade personen genom att klicka på Värvningslänken och om den totala kostnaden för bokningen som har gjorts via Booking.com (med undantag för eventuella extrakostnader under vistelsen som har betalats direkt till boendet) är högre än det minimibelopp som den Värvade personen har blivit informerad om. Booking.basic-bokningar är inte bonusberättigade. Booking.com kommer endast att godkänna en Bonusberättigad bokning per Värvad person som grund för en Värvningsbonus.
 • Värvaren får som mest tjäna värvningsbonus 10 gånger. Varje värvad person får använda max en värvningslänk för att göra en giltig bokning, oavsett om den värvade personen har tagit emot eller haft tillgång till andra värvningslänkar från olika värvare. Totalt kan max 11 värvningsbonusar tjänas in per betalkort, eller för respektive Wallet (1 som värvad person och 10 som värvare).
 • Booking.coms värvningsprogram kan endast användas för privata skäl, ej kommersiella.
 • Om Booking.com efter eget gottfinnande beslutar att Värvaren och den Värvade har uppfyllt villkoren för Booking.coms Värva en vän-program, kommer bolaget att bekräfta att Värvaren och den Värvade har intjänat bonusen (”Värvningsbonusen”) så som det beskrivs i inbjudan att delta i Booking.coms Värva en vän-program. Deltagare som ska få Värvningsbonusen utbetald till det betalkort som har sparats på användarkontot för att användas i samband med Värva en vän-programmet kommer att få bonusen automatiskt. Booking.com kan vid behov skicka ett mejl till Värvaren eller den Värvade personen för att påminna om att ett användarkonto måste skapas och att uppgifter om ett giltigt betalkort måste finnas tillgängliga för att Värvningsbonusen ska kunna betalas ut. Deltagare som ska få Värvningsbonusen utbetald till sin Wallet på Booking.com kommer också att få bonusen automatiskt.
 • Värvningsbonus som inte används inom 14 månader efter att Booking.com meddelat att den har börjat behandlas förfaller automatiskt. Värvningsbonusen kan inte överföras, bytas ut mot kontanter/pengar eller säljas.
 • Värvaren får endast tjäna in Värvningsbonusen 10 gånger totalt.
 • Varje Värvad person får endast använda en Värvningslänk en gång, även om den Värvade personen har tagit emot eller haft tillgång till flera olika värvningslänkar från olika Värvare.
 • Deltagarna är ansvariga för eventuella skatter eller avgifter som kan uppstå på grund av intjänandet och utbetalningen av Värvningsbonusen.
 • Beräkningen av Värvningsbonusen är ett automatiskt förfarande som baseras på användningen av Värvningslänkar och skapandet av Bonusberättigade bokningar genom Booking.coms bokningstjänster online. Booking.com har efter eget gottfinnande rätt att granska efterlevnaden av villkoren i Booking.coms program Värva en vän.

3. Visning av Värvningslänken

Värvaren får inte dela eller publicera Värvningslänkar om det inte finns rimliga skäl att tro att mottagarna är äkta resenärer som uppskattar den inbjudan som de får via Värvningslänken och om inbjudan inte strider mot gällande anti-spamlagar. Värvaren ska gottgöra och hålla Booking.com, dess direktörer, tjänstemän, anställda, aktieägare, agenter och efterträdare skadeslösa vid eventuella anspråk som kan uppstå till följd av olaglig vidarebefordran eller delning av Värvningslänken.

4. Bestickning

Genom att dela Värvningslänken och skapa en Bonusberättigad bokning och för att vara berättigad till Värvningsbonusen, måste varje Deltagare godta och acceptera följande villkor för att förhindra mutor: Du får inte vara en regeringstjänsteman. Med ”regeringstjänsteman” avses alla anställda inom en regering, kandidater till en offentlig tjänst, och alla anställda (på heltid eller deltid) på statligt ägda eller statligt kontrollerade företag, offentliga internationella organisationer och politiska partier (inbegripet alla tjänstemän och representanter). Regeringstjänstemän är inte berättigade till värvningsbonusen. Du måste omedelbart informera oss om du är en regeringstjänsteman. I samband med (eller som en belöning för) värvningsverksamheten (vilken inbegriper värvning av nya användare, boenden och/eller reklam och marknadsföring för Booking.com) och Värvningsbonusen ska du (i) varken direkt eller indirekt (a) erbjuda, lova eller ge något till någon tredje part (inbegripet regeringstjänstemän eller politiska partier (och deras tjänstemän, representanter eller kandidater)) eller (b) efterfråga, ta emot eller acceptera ett löfte, till dig själv eller någon annan part, om någon gåva, betalning, belöning, ersättning eller förmån av något slag som kan eller skulle kunna uppfattas som en muta eller en olaglig eller korrupt handling, och (ii) efterleva alla tillämpliga lagar som föreskriver åtgärder mot mutor och korrupta gåvor och handlingar (inbegripet USA:s lag Foreign Corrupt Practices Act och Storbritanniens lag Anti-Bribery Act).

5. Diverse

 • Booking.com har rätt att undersöka allt deltagande i Booking.coms program Värva en vän för att kontrollera om det förekommer bedrägerier och vidta åtgärder för att förhindra dem. Dessa åtgärder kan inbegripa att Booking.com efter eget gottfinnande annullerar en Bonusberättigad bokning. Värvningsbonusar som har intjänats genom bedrägerier eller handlingar som strider mot villkoren i Booking.coms program Värva en vän anses vara ogiltiga, och återbetalning kommer att krävas av Booking.com.
 • Booking.com har rätt att upphäva, avstänga eller ändra villkoren och kraven för Booking.coms värvningsprogram när som helst och av vilken anledning som helst.
 • Den engelska originalversionen av detta Avtal kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen av detta Avtal tillhandahålls endast i informativt och administrativt syfte, och Deltagarna kan inte göra anspråk på några rättigheter genom den översatta versionen. I händelse av en tvist om innehållet i eller tolkningen av villkoren i detta Avtal, eller i händelse av en konflikt, tvetydighet, inkonsekvens eller skiljaktighet mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av detta Avtal, ska den engelska versionen vara rådande, tillämplig, bindande och slutgiltig. Den engelska versionen ska användas vid rättsliga förfaranden.
 • Om någon av bestämmelserna i dessa villkor är eller blir ogiltig, ogenomförbar eller icke-bindande är du fortfarande skyldig att uppfylla alla andra bestämmelser i villkoren. I sådana fall ska en sådan ogiltig bestämmelse icke desto mindre verkställas i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning, och varje Deltagare måste åtminstone samtycka till ett beslut med en verkan som motsvarar den ogiltiga, ogenomförbara eller icke-bindande bestämmelsen med beaktande av innehållet och syftet med dessa villkor.
 • I den utsträckning som lagen tillåter ska villkoren i Booking.coms program Värva en vän uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna. Eventuella tvister som uppkommer av eller i anslutning till dessa villkor ska uteslutande anmälas till och hanteras av den behöriga domstolen i Amsterdam i Nederländerna.
 • Booking.coms program Värva en vän organiseras av Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna.