Pumunta na sa main content

Booking.com Terms ng Refer a Friend Program

Kung natanggap mo ang referral link mo bago o sa buwan ng Setyembre 2016, nasa ilalim ka pa ng dating referral terms at conditions.

Sa ilalim ng Booking.com Refer a Friend Program, ang mga customer ng Booking.com na gumawa ng booking (ang “Advocate”) ay iniimbitahan para kumita ng Referral Bonuses sa pamamagitan ng pag-imbita ng Referees (tulad ng pagkakalarawan sa ibaba) na gamitin ang Booking.com online reservation services. Ang Booking.com Refer a Friend Program Terms ay nag-a-apply sa Advocate at Referees (na tatawaging “Participants” kapag pinagsama) na lumalahok sa Booking.com Refer a Friend Program.

Maaaring i-suspend, tanggalin o baguhin ng Booking.com ang terms at requirements ng Booking.com Refer a Friend Program Terms anumang oras at para sa anumang dahilan. Ang Referral Bonus na natanggap ayon sa Booking.com Refer a Friend Program Terms bago ang nasabing pagbabago, pag-suspend o pagtanggal, ay mananatili.

Impormasyon tungkol sa Referee:

Sa paglahok sa Booking.com Refer a Friend Program, kinikilala ng Referee na ang Booking.com, sa sarili nitong diskresyon, ay maaaring i-share ang pangalan at status ng Eligible Reservation ng Referee sa Advocates user account setting para ipaalam sa Advocate ang status ng nakuhang Referral Bonus. Hindi ibabahagi ng Booking.com ang accommodation name o ang partikular na mga petsa ng check in/check out. Kung ayaw mong matanggap ng Advocate ang impormasyon tungkol sa 'yo, huwag i-finalize ang reservation pagkatapos ng pag-click ng Referral Link. Ang paglahok mo sa Booking.com Refer a Friend Program ay matitigil.

1. Eligibility

Ang Participants, ibig sabihin ang Advocate at Referee, ay dapat 'di bababa sa 18 ang edad. Ang mga mula sa estado ng New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee, at Hawaii, pati na mga empleyado ng Booking Holdings Inc., at mga affiliate nito, pati na participants (kasama ang kanilang representatives at staff members) ng Booking.com Affiliate Partner Program ay hindi puwedeng sumali. Dapat na indibidwal na tao ang isang Participant.

2. Referral bonus

 • Makakakuha ng Referral Bonus sa mga sumusunod na paraan:
  • Ibabahagi ng Advocate ang referral link na mayroon sa Booking.com website (ang “Referral Link”); Hindi puwedeng gamitin ng Advocate ang Referral Link sa o para sa paid promotions, kabilang ang online advertising;
  • Ang tao na makakatanggap ng link (ang “Referee”), ay makakagawa ng Eligible Reservation sa Booking.com website sa pamamagitan ng pag-click ng Referral Link; at
  • Ang stay ng Referee bilang bahagi ng Eligible Reservation ay confirmed ng booked accommodation sa Booking.com; at
  • Ang Advocate at ang Referee ay gumawa, sa loob ng sapat na oras pagkatapos ng kanilang stay, ng user account at, kung ang Referral Reward ay babayaran sa user credit card, ay nag-save ng valid credit card sa account settings.
  • Ang Advocates at Referees ay laging dapat magkaibang tao.
 • Kinikilala bilang “Eligible Reservation” ang isang reservation kapag ginawa ito ng Referee sa pamamagitan ng pag-click sa Referral Link at ang buong gastos sa reservation, na ginawa sa Booking.com (maliban na lang sa ibang bayarin na madadagdag habang naka-stay na sila sa accommodation), ay mas malaki sa minimum na halagang ipinaalam sa Referee. Hindi eligible ang mga Booking.basic booking. Isang Eligible Reservation lang kada Referee ang kikilalanin ng Booking.com para sa Referral Bonus.
 • Puwede lang kumita ang Advocate ng 10 beses sa kabuuan para sa Referral Bonus ng Advocate. Magagamit lang ng isang beses ng bawat Referee ang Referral Link para makagawa ng isang Eligible Reservation, kahit na natanggap pa ng Referee o may access s'ya sa ibang Referral Links mula sa iba pang Advocate. May maximum naman na 11 Referral Bonuses (isa bilang Referee, 10 bilang Advocate) ang puwedeng matanggap sa bawat credit card, o sa bawat unique Wallet.
 • Puwede lang gamitin ang Booking.com Refer a Friend Program para sa personal at hindi commercial na mga layunin.
 • Kapag natukoy na ng Booking.com sa sarili nitong diskresyon na ang Advocate at Referee ay nakasunod at nagawa ang Booking.com Refer a Friend Program Terms, iko-confirm ng Booking.com na nakuha ng Advocate at ng Referee ang bonus (ang “Referral Bonus”) tulad ng pagkakalarawan sa imbitasyon para sumali sa Booking.com Refer a Friend Program. Ang Participants na dapat na makatanggap ng Referral Bonus bilang credit sa credit card na nai-save sa user account setting para sa Refer a Friend program ay automatic na matatanggap ang Bonus. Puwedeng magpadala ng email ang Booking.com sa Advocate o kaya ay sa Referee kung kinakailangan para ipaalala na ang paglikha ng user account at pagtabi ng valid credit card ay kailangan para makuha ang Referral Bonus. Ang Participants na dapat na makatanggap ng Referral Bonus bilang credit sa Booking.com "Wallet" ay automatic na matatanggap din ang kanilang Referral Bonus.
 • Automatic ang pag-expire ng Referral Bonus na hindi na-redeem sa loob ng anim na buwan pagkatapos nitong ma-confirm ng Booking.com. Hindi puwedeng ilipat, palitan ng pera, o ibenta ang Referral Bonus. Tandaan: valid ito para sa lahat ng Referral Bonus na na-confirm pagkatapos ng Abril 10, 2018. Lahat ng Referral Bonus na na-confirm bago ang date na 'yan ay automatic ang pag-expire pagkatapos ng 12 buwan.
 • Ang Advocate ay makakakuha lang ng Advocate’s Referral Bonus nang hanggang sa total na 10 beses.
 • Isang beses lang puwedeng gamitin ng bawat Referee ang Referral Link, pati na kung ang Referee ay nakatanggap o nagkaroon ng access sa hiwalay na Referral Links mula sa ibang Advocates.
 • Ang Participants ang responsible sa anumang mga tax o charges na lulutang dahil sa kita at pagbayad ng Referral Bonus.
 • Ang pagkuwenta ng Referral Bonus ay isang automatic na proseso na batay sa paggamit ng Referral Links at pagkakalikha ng Eligible Reservations sa Booking.com online reservation services. Nananatiling may karapatan ang Booking.com, sa sarili nitong diskresyon, na i-review ang compliance sa Booking.com Refer a Friend Program terms.

3. Pag-display sa Referral Links

Hindi ibabahagi o ipa-publish ng Advocate ang Referral Links kung saan walang sapat na dahilan para paniwalaang ang tatanggap ay totoong mga traveler at pinapahalagahan ang imibitasyon na nabanggit sa Referral Link at hindi lumalabag sa anumang anti-spam laws. Po-protektahan at hindi papanagutin ng Advocate ang Booking.com, mga director nito, mga opisyal, empleyado, shareholders, agents at successors, mula sa anumang paratang na lulutang mula sa 'di naayon sa batas na pagpasa o pag-share ng Referral Link.

4. Anti Bribery

Sa pag-share ng Referral Link, paglikha ng Eligible Reservation at para maging eligible sa Referral Bonus, bawat Participant ay sumasang-ayon at tinatanggap ang mga sumusunod na anti-bribery term: Hindi ka government official. Kabilang sa “Government officials” ang sino mang government employee; kandidato para sa public office; at sino mang empleyado (full time o part time) ng isang government-owned o government-controlled companies, public international organizations at political parties (kabilang ang sino mang official o representative nito). Hindi eligible ang government officials para sa referral bonus. Agad mong ipapaalam sa amin kung ikaw ay isang government official. Alinsunod sa (o bilang award para sa) referral activities (kasama ang pag-solicit ng bagong users, accommodations at/o promotion at marketing ng Booking.com) at ng Referral Bonus, hindi ka (i) hindi directly o indirectly (a) mag-aalok, mangangako na magbigay sa anumang third party (kabilang ang sino mang governmental official o political party('s official, representative o kandidato)), o (b) maghanap, tumanggap o mangako para dito o para sa isa pang party, anumang regalo, bayad, reward, konsiderasyon o benepisyo ng ano mang uri na maaari o hindi maaaring mangahulugan bilang suhol o iligal o corrupt practice, at (ii) pagsunod sa lahat ng applicable na batas na sumasaklaw sa anti-bribery at corrupt gifts at practices (kasama ang U.S. Foreign Corrupt Practices Act at ang UK Anti-Bribery Act).

5. Miscellaneous

 • May karapatan ang Booking.com na imbestigahan ang pagsali sa Booking.com Refer a Friend Program para sa anumang fraudulent activities at magpatupad ng mga aksyon para mapigilan sila. Posibleng nakapaloob sa mga hakbang na i-cancel ng Booking.com, sa sarili nitong diskresyon, ang Eligible Reservation. Ang Referral Bonus na kinita sa pamamagitan ng fraudulent activities o activities na labag sa Booking.com Refer a Friend Bonus terms ay mawawalan ng bisa at ang repayment ay puwedeng i-request muli mula sa Booking.com.
 • Puwedeng ipatigil, ipa-terminate, o baguhin ang terms and conditions ng Booking.com Refer a Friend Program Terms kahit kailan at sa kahit anong dahilan.
 • Ang orihinal na English version ng Agreement na ito ay isinalin sa ibang wika. Ang naisalin na bersyon ng Agreement na ito ay ginawa bilang kagandahang loob at isang office translation lamang, hindi maaaring magbatay ang Participants ng kahit ano'ng karapatan mula sa naisalin na pahayag. Sa pagkakataon na magkaroon ng pagtatalo sa nilalaman o interpretasyon ng terms and conditions ng Agreement na ito o sa pagkakataon na magkaroon ng hindi pagkakasundo, kalabuan, pagkakasalungat, o pagkakaiba sa pagitan ng English version at anumang ibang wikang naisalin ang Agreement, ang English version pa rin ang mamayani, gagamitin, paiiralin, at papaniwalaan. Ang English version ang gagamitin sa mga legal na paglilitis.
 • Kung anuman sa provision ng terms na ito ay maging invalid, hindi maipatupad o mawalan ng bisa, nakatali ka pa rin sa lahat ng iba pang mga provision. Kung may pagkakataong ipapatupad ang invalid provision sa kabuuang saklaw na pinapayagan ng batas, at bawat participant ay kailangan sumang-ayon na tanggapin ang kaparehong epekto ng invalid, hindi maipapatupad o walang bisa na provision, batay sa nilalaman at layunin ng terms at conditions.
 • Hangga't naayon sa batas, ang Booking.com Refer a Friend Program Terms ay eksklusibong nasasaklawan ng at nabibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng the Netherlands. Anumang pagtutol na lulutang o may koneksyon sa mga term ay eksklusibong ipapasa sa at tatalakayin ng korte sa Amsterdam, the Netherlands.
 • Ang Booking.com Refer a Friend Program ay isinaayos ng Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Kung natanggap mo ang referral link mo sa buwan ng Oktubre 2016 o pagkatapos nito, nasa ilalim ka ng kasalukuyang referral terms at conditions.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.