Pumunta na sa main content

Booking.com Terms ng Refer a Friend Program

Magtatapos na ang aming referral program sa Oktubre 15, 2019

Ano ang ibig sabihin nito?

 • Ibibigay pa rin ang lahat ng referral reward na may kaugnayan sa mga booking na ginawa bago ang Oktubre 15, 2019. Maga-apply pa rin ang terms at conditions.
 • Kung nag-book ang kaibigan mo gamit ang iyong link bago ang Oktubre 15, 2019, pareho pa rin kayong makakakuha ng reward. Maga-apply pa rin ang terms at conditions.
 • Kung nag-book ang kaibigan mo gamit ang iyong link sa o pagkatapos ng Oktubre 15, 2019, 00:00, makukumpleto pa rin nila ang booking pero wala nang reward na ibibigay sa 'yo o sa kanila.

Terms at conditions

Sa ilalim ng Booking.com Refer a Friend Program, ang mga customer ng Booking.com na gumawa ng booking (ang “Advocate”) ay iniimbitahan para kumita ng Referral Bonuses sa pamamagitan ng pag-imbita ng Referees (tulad ng pagkakalarawan sa ibaba) na gamitin ang Booking.com online reservation services. Ang Booking.com Refer a Friend Program Terms ay nag-a-apply sa Advocate at Referees (na tatawaging “Participants” kapag pinagsama) na lumalahok sa Booking.com Refer a Friend Program.

Maaaring i-suspend, tanggalin o baguhin ng Booking.com ang terms at requirements ng Booking.com Refer a Friend Program Terms anumang oras at para sa anumang dahilan. Ang Referral Bonus na natanggap ayon sa Booking.com Refer a Friend Program Terms bago ang nasabing pagbabago, pag-suspend o pagtanggal, ay mananatili.

Impormasyon tungkol sa Referee:

Sa paglahok sa Booking.com Refer a Friend Program, kinikilala ng Referee na ang Booking.com, sa sarili nitong diskresyon, ay maaaring i-share ang pangalan at status ng Eligible Reservation ng Referee sa Advocates user account setting para ipaalam sa Advocate ang status ng nakuhang Referral Bonus. Hindi ibabahagi ng Booking.com ang accommodation name o ang partikular na mga petsa ng check in/check out. Kung ayaw mong matanggap ng Advocate ang impormasyon tungkol sa 'yo, huwag i-finalize ang reservation pagkatapos ng pag-click ng Referral Link. Ang paglahok mo sa Booking.com Refer a Friend Program ay matitigil.

1. Eligibility

Ang Participants, ibig sabihin ang Advocate at Referee, ay dapat 'di bababa sa 18 ang edad. Ang mga mula sa estado ng New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee, at Hawaii, pati na mga empleyado ng Booking Holdings Inc., at mga affiliate nito, pati na participants (kasama ang kanilang representatives at staff members) ng Booking.com Affiliate Partner Program ay hindi puwedeng sumali. Dapat na indibidwal na tao ang isang Participant.

2. Referral bonus

 • Makakakuha ng Referral Bonus sa mga sumusunod na paraan:
  • Ibabahagi ng Advocate ang referral link na mayroon sa Booking.com website (ang “Referral Link”); Hindi puwedeng gamitin ng Advocate ang Referral Link sa o para sa paid promotions, kabilang ang online advertising;
  • Ang tao na makakatanggap ng link (ang “Referee”), ay makakagawa ng Eligible Reservation sa Booking.com website sa pamamagitan ng pag-click ng Referral Link; at
  • Ang stay ng Referee bilang bahagi ng Eligible Reservation ay confirmed ng booked accommodation sa Booking.com; at
  • Ang Advocate at ang Referee ay gumawa, sa loob ng sapat na oras pagkatapos ng kanilang stay, ng user account at, kung ang Referral Reward ay babayaran sa user credit card, ay nag-save ng valid credit card sa account settings.
  • Ang Advocates at Referees ay laging dapat magkaibang tao.
 • Kinikilala bilang “Eligible Reservation” ang isang reservation kapag ginawa ito ng Referee sa pamamagitan ng pag-click sa Referral Link at ang buong gastos sa reservation, na ginawa sa Booking.com (maliban na lang sa ibang bayarin na madadagdag habang naka-stay na sila sa accommodation), ay mas malaki sa minimum na halagang ipinaalam sa Referee. Hindi eligible ang mga Booking.basic booking. Isang Eligible Reservation lang kada Referee ang kikilalanin ng Booking.com para sa Referral Bonus.
 • Puwede lang kumita ang Advocate ng 10 beses sa kabuuan para sa Referral Bonus ng Advocate. Magagamit lang ng isang beses ng bawat Referee ang Referral Link para makagawa ng isang Eligible Reservation, kahit na natanggap pa ng Referee o may access s'ya sa ibang Referral Links mula sa iba pang Advocate. May maximum naman na 11 Referral Bonuses (isa bilang Referee, 10 bilang Advocate) ang puwedeng matanggap sa bawat credit card, o sa bawat unique Wallet.
 • Puwede lang gamitin ang Booking.com Refer a Friend Program para sa personal at hindi commercial na mga layunin.
 • Kapag natukoy na ng Booking.com sa sarili nitong diskresyon na ang Advocate at Referee ay nakasunod at nagawa ang Booking.com Refer a Friend Program Terms, iko-confirm ng Booking.com na nakuha ng Advocate at ng Referee ang bonus (ang “Referral Bonus”) tulad ng pagkakalarawan sa imbitasyon para sumali sa Booking.com Refer a Friend Program. Ang Participants na dapat na makatanggap ng Referral Bonus bilang credit sa credit card na nai-save sa user account setting para sa Refer a Friend program ay automatic na matatanggap ang Bonus. Puwedeng magpadala ng email ang Booking.com sa Advocate o kaya ay sa Referee kung kinakailangan para ipaalala na ang paglikha ng user account at pagtabi ng valid credit card ay kailangan para makuha ang Referral Bonus. Ang Participants na dapat na makatanggap ng Referral Bonus bilang credit sa Booking.com "Wallet" ay automatic na matatanggap din ang kanilang Referral Bonus.
 • Automatic ang pag-expire ng Referral Bonus na hindi na-redeem sa loob ng 14 buwan pagkatapos maipaalam ng Booking.com na "pinoproseso" ito. Hindi puwedeng ilipat, palitan ng pera, o ibenta ang Referral Bonus.
 • Ang Advocate ay makakakuha lang ng Advocate’s Referral Bonus nang hanggang sa total na 10 beses.
 • Isang beses lang puwedeng gamitin ng bawat Referee ang Referral Link, pati na kung ang Referee ay nakatanggap o nagkaroon ng access sa hiwalay na Referral Links mula sa ibang Advocates.
 • Ang Participants ang responsible sa anumang mga tax o charges na lulutang dahil sa kita at pagbayad ng Referral Bonus.
 • Ang pagkuwenta ng Referral Bonus ay isang automatic na proseso na batay sa paggamit ng Referral Links at pagkakalikha ng Eligible Reservations sa Booking.com online reservation services. Nananatiling may karapatan ang Booking.com, sa sarili nitong diskresyon, na i-review ang compliance sa Booking.com Refer a Friend Program terms.

3. Pag-display sa Referral Links

Hindi ibabahagi o ipa-publish ng Advocate ang Referral Links kung saan walang sapat na dahilan para paniwalaang ang tatanggap ay totoong mga traveler at pinapahalagahan ang imibitasyon na nabanggit sa Referral Link at hindi lumalabag sa anumang anti-spam laws. Po-protektahan at hindi papanagutin ng Advocate ang Booking.com, mga director nito, mga opisyal, empleyado, shareholders, agents at successors, mula sa anumang paratang na lulutang mula sa 'di naayon sa batas na pagpasa o pag-share ng Referral Link.

4. Anti Bribery

Sa pag-share ng Referral Link, paglikha ng Eligible Reservation at para maging eligible sa Referral Bonus, bawat Participant ay sumasang-ayon at tinatanggap ang mga sumusunod na anti-bribery term: Hindi ka government official. Kabilang sa “Government officials” ang sino mang government employee; kandidato para sa public office; at sino mang empleyado (full time o part time) ng isang government-owned o government-controlled companies, public international organizations at political parties (kabilang ang sino mang official o representative nito). Hindi eligible ang government officials para sa referral bonus. Agad mong ipapaalam sa amin kung ikaw ay isang government official. Alinsunod sa (o bilang award para sa) referral activities (kasama ang pag-solicit ng bagong users, accommodations at/o promotion at marketing ng Booking.com) at ng Referral Bonus, hindi ka (i) hindi directly o indirectly (a) mag-aalok, mangangako na magbigay sa anumang third party (kabilang ang sino mang governmental official o political party('s official, representative o kandidato)), o (b) maghanap, tumanggap o mangako para dito o para sa isa pang party, anumang regalo, bayad, reward, konsiderasyon o benepisyo ng ano mang uri na maaari o hindi maaaring mangahulugan bilang suhol o iligal o corrupt practice, at (ii) pagsunod sa lahat ng applicable na batas na sumasaklaw sa anti-bribery at corrupt gifts at practices (kasama ang U.S. Foreign Corrupt Practices Act at ang UK Anti-Bribery Act).

5. Miscellaneous

 • May karapatan ang Booking.com na imbestigahan ang pagsali sa Booking.com Refer a Friend Program para sa anumang fraudulent activities at magpatupad ng mga aksyon para mapigilan sila. Posibleng nakapaloob sa mga hakbang na i-cancel ng Booking.com, sa sarili nitong diskresyon, ang Eligible Reservation. Ang Referral Bonus na kinita sa pamamagitan ng fraudulent activities o activities na labag sa Booking.com Refer a Friend Bonus terms ay mawawalan ng bisa at ang repayment ay puwedeng i-request muli mula sa Booking.com.
 • Puwedeng ipatigil, ipa-terminate, o baguhin ang terms and conditions ng Booking.com Refer a Friend Program Terms kahit kailan at sa kahit anong dahilan.
 • Ang orihinal na English version ng Agreement na ito ay isinalin sa ibang wika. Ang naisalin na bersyon ng Agreement na ito ay ginawa bilang kagandahang loob at isang office translation lamang, hindi maaaring magbatay ang Participants ng kahit ano'ng karapatan mula sa naisalin na pahayag. Sa pagkakataon na magkaroon ng pagtatalo sa nilalaman o interpretasyon ng terms and conditions ng Agreement na ito o sa pagkakataon na magkaroon ng hindi pagkakasundo, kalabuan, pagkakasalungat, o pagkakaiba sa pagitan ng English version at anumang ibang wikang naisalin ang Agreement, ang English version pa rin ang mamayani, gagamitin, paiiralin, at papaniwalaan. Ang English version ang gagamitin sa mga legal na paglilitis.
 • Kung anuman sa provision ng terms na ito ay maging invalid, hindi maipatupad o mawalan ng bisa, nakatali ka pa rin sa lahat ng iba pang mga provision. Kung may pagkakataong ipapatupad ang invalid provision sa kabuuang saklaw na pinapayagan ng batas, at bawat participant ay kailangan sumang-ayon na tanggapin ang kaparehong epekto ng invalid, hindi maipapatupad o walang bisa na provision, batay sa nilalaman at layunin ng terms at conditions.
 • Hangga't naayon sa batas, ang Booking.com Refer a Friend Program Terms ay eksklusibong nasasaklawan ng at nabibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng the Netherlands. Anumang pagtutol na lulutang o may koneksyon sa mga term ay eksklusibong ipapasa sa at tatalakayin ng korte sa Amsterdam, the Netherlands.
 • Ang Booking.com Refer a Friend Program ay isinaayos ng Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.