Bỏ qua và đến nội dung chính

Các điều khoản - Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com

Nếu bạn nhận được đường dẫn giới thiệu trước hoặc trong tháng 9 năm 2016, các điều kiện của các điều khoản giới thiệu trước đây sẽ được áp dụng.

Trong Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com, các khách hàng của Booking.com đã thực hiện một đặt phòng ("Người Giới Thiệu") sẽ được mời tích lũy Tiền Thưởng Giới Thiệu bằng cách mời Người Được Giới Thiệu (như được mô tả bên dưới) sử dụng dịch vụ đặt phòng trực tuyến của Booking.com. Các Điều Khoản của Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com sau đây được áp dụng đối với Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu (gọi chung là "Thành Viên") tham gia Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com.

Booking.com có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc thay đổi các điều khoản và yêu cầu trong các Điều Khoản của Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào. Tiền Thưởng Giới Thiệu được nhận trước khi thay đổi, đình chỉ hay hủy bỏ Điều Khoản của Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè sẽ vẫn có giá trị.

Thông tin về Người Được Giới Thiệu:

Bằng việc tham gia Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com, Người Được Giới Thiệu chấp nhận rằng Booking.com có toàn quyền chia sẻ tên và tình trạng của Đặt Phòng Hợp Lệ của Người Được Giới Thiệu trong tài khoản người dùng của Người Giới Thiệu để thông báo cho Người Giới Thiệu về tình trạng Tiền Thưởng Giới Thiệu đã tích lũy được. Booking.com sẽ không chia sẻ tên chỗ nghỉ hoặc ngày nhận phòng/ trả phòng cụ thể. Nếu Người Được Giới Thiệu không muốn Người Giới Thiệu nhận được thông tin về mình, vui lòng không hoàn tất đặt phòng sau khi đã nhấp vào Đường Dẫn Giới Thiệu. Người Được Giới Thiệu sẽ chấm dứt tham gia Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com.

1. Tiêu chuẩn tham gia

Thành Viên, có nghĩa là Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu, phải từ 18 tuổi trở lên. Các cá nhân từ các bang New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee và Hawaii cũng như nhân viên Tập đoàn Booking Holdings Inc. và các đối tác liên kết của tập đoàn, cũng như thành viên (bao gồm người đại diện và nhân viên) của Chương trình Đối tác Liên kết Booking.com không được tham gia vào chương trình này. Người tham gia phải là một thể nhân.

2. Tiền thưởng giới thiệu

 • Tiền Thưởng Giới Thiệu có thể được tích lũy như sau:
  • Người Giới Thiệu chia sẻ đường dẫn giới thiệu được cung cấp trên trang web của Booking.com ("Đường Dẫn Giới Thiệu"). Người Giới Thiệu không được phép sử dụng Đường Dẫn Giới Thiệu trong/cho các chương trình khuyến mãi thương mại, bao gồm quảng cáo trực tuyến;
  • Người nhận đường dẫn đó ("Người Được Giới Thiệu"), tạo một Đặt Phòng Hợp Lệ trên trang web của Booking.com bằng cách nhấp vào Đường Dẫn Giới Thiệu; và
  • Chỗ nghỉ đã được đặt phòng sẽ xác nhận kỳ lưu trú của Người Được Giới Thiệu sử dụng Đặt Phòng Hợp Lệ với Booking.com; và
  • Trong một khoảng thời gian hợp lý sau kỳ lưu trú, Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu đã tạo ra một tài khoản người dùng và, trong trường hợp Tặng Thưởng Giới Thiệu được trả vào thẻ tín dụng của người dùng, lưu thẻ tín dụng hợp lệ trong cài đặt tài khoản.
  • Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu luôn phải là những người khác nhau.
 • Một đặt phòng được coi là "Đặt phòng hợp lệ" khi đặt phòng đó được thực hiện bởi Người được giới thiệu bằng cách nhấp vào Đường dẫn giới thiệu và tổng số tiền của đặt phòng đó khi thực hiện trên Booking.com (không bao gồm bất kỳ chi phí nào phát sinh thêm trong quá trình lưu trú trực tiếp tại chỗ nghỉ) phải lớn hơn giá trị chi tiêu tối thiểu được thông báo đến cho Người được giới thiệu. Đặt phòng Booking.basic không phải đặt phòng hợp lệ. Booking.com sẽ chỉ công nhận một Đặt phòng hợp lệ đối với mỗi Người được giới thiệu để tính Tiền thưởng giới thiệu.
 • Người Giới Thiệu chỉ có thể tích lũy Tiền Thưởng Giới Thiệu tối đa 10 lần. Mỗi Người Được Giới Thiệu chỉ có thể sử dụng Đường Dẫn Giới Thiệu một lần để tạo Đặt Phòng Hợp Lệ, bất kể Người Được Giới Thiệu đã nhận hoặc được quyền truy cập vào nhiều Đường Dẫn Giới Thiệu từ nhiều Người Giới Thiệu. Mỗi thẻ tín dụng, hoặc mỗi Ví riêng, chỉ được nhận tối đa 11 phần Tiền Thưởng Giới Thiệu (1 phần với tư cách Người Được Giới Thiệu, 10 phần với tư cách Người Giới Thiệu).
 • Chương trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com chỉ được sử dụng với mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • Nếu Booking.com nhận thấy rằng Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu đã tuân thủ và thực hiện theo đúng các Điều Khoản của Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com, sẽ xác nhận rằng Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu được nhận tiền thưởng ("Tiền Thưởng Giới Thiệu") như đã mô tả trong thư mời tham gia Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com. Thành viên được nhận Tiền Thưởng Giới Thiệu bằng tín dụng vào thẻ tín dụng lưu trong cài đặt tài khoản người dùng cho Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè sẽ nhận Tiền thưởng tự động. Khi cần thiết, Booking.com có thể gửi email cho Người Giới Thiệu hoặc Người Được Giới Thiệu để nhắc nhở về việc phải tạo tài khoản người dùng và lưu một thẻ tín dụng hợp lệ để nhận được Tiền Thưởng Giới Thiệu. Thành viên được nhận Tiền Thưởng Giới Thiệu bằng tín dụng vào "Ví" của Booking.com cũng sẽ nhận Tiền Thưởng Giới Thiệu tự động.
 • Tiền Thưởng Giới Thiệu sẽ hết hiệu lực nếu không được sử dụng trong vòng 6 tháng sau khi được xác nhận. Tiền Thưởng Giới Thiệu không thể được chuyển nhượng, quy đổi thành tiền hoặc mua bán. Lưu ý: Điều này áp dụng cho tất cả Tiền Thưởng Giới Thiệu được xác nhận sau 10/04/2018. Tất cả Tiền Thưởng Giới Thiệu đã xác nhận trước ngày này sẽ tự động hết hạn sau 12 tháng.
 • Người Giới Thiệu chỉ có thể tích lũy Tiền Thưởng Giới Thiệu với tư cách Người Giới Thiệu tối đa 10 lần.
 • Mỗi Người Được Giới Thiệu chỉ có thể sử dụng một Đường Dẫn Giới Thiệu một lần, kể cả khi Người Được Giới Thiệu được nhận hoặc có quyền truy cập vào các Đường Dẫn Giới Thiệu riêng biệt từ những Người Giới Thiệu khác nhau.
 • Thành Viên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi loại thuế hoặc phí có thể phát sinh do tích lũy hoặc chi trả Tiền Thưởng Giới Thiệu.
 • Việc tính toán Tiền Thưởng Giới Thiệu là một quy trình tự động dựa trên việc sử dụng các Đường Dẫn Giới Thiệu và việc thực hiện các Đặt Phòng Hợp Lệ thông qua dịch vụ đặt phòng trực tuyến của Booking.com. Booking.com có quyền tự quyết định trong việc xem xét sự tuân thủ của thành viên đối với các điều khoản của Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com.

3. Hiển thị Đường Dẫn Giới Thiệu

Người Giới Thiệu sẽ không chia sẻ hoặc đăng tải Đường Dẫn Giới Thiệu trong trường hợp không có cơ sở hợp lý để tin tưởng rằng, người nhận đường dẫn là khách du lịch chân chính và tôn trọng lời mời thông qua Đường Dẫn Giới Thiệu và không vi phạm pháp luật hiện hành về chống thư rác. Người Giới Thiệu sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho Booking.com, các giám đốc, quản lý, nhân viên, thành viên, đại lý, người kế nhiệm không bị thiệt hại trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc chuyển tiếp hoặc chia sẻ trái phép Đường Dẫn Giới Thiệu.

4. Chống Hối Lộ

Bằng cách chia sẻ Đường Dẫn Giới Thiệu, thực hiện Đặt Phòng Hợp Lệ và để đạt đủ điều kiện nhận Tiền Thưởng Giới Thiệu, mỗi Thành Viên cần đồng ý và chấp thuận các điều khoản về chống hối lộ như sau: Thành Viên không phải là viên chức chính phủ. "Viên chức chính phủ" bao gồm nhân viên chính phủ; ứng cử viên vào các cơ quan chính phủ; và nhân viên của doanh nghiệp (toàn phần hoặc một phần) thuộc sở hữu hoặc được quản lý bởi chính phủ, tổ chức chính phủ quốc tế và các đảng phái chính trị (bao gồm tất cả viên chức hoặc người đại diện). Viên chức chính phủ không được nhận tiền thưởng giới thiệu. Thành Viên là viên chức chính phủ sẽ phải lập tức thông báo với chúng tôi. Liên quan đến các hoạt động giới thiệu (hoặc phần thưởng cho các hoạt động này) (bao gồm việc giới thiệu cho người dùng mới, chỗ nghỉ và/ hoặc về chương trình khuyến mãi và tiếp thị của Booking.com) và Tiền Thưởng Giới Thiệu, thành viên sẽ (i) không trực tiếp hoặc gián tiếp (a) đưa ra, hứa hẹn hoặc giao cho bất kỳ bên thứ 3 nào (kể cả các viên chức chính phủ hoặc (viên chức, đại diện hay ứng cử viên của) các đảng phái chính trị)), hoặc (b) yêu cầu, chấp nhận hay nhận lời hứa hẹn cho mình hoặc người khác (về) bất kỳ món quà, khoản thanh toán, tặng thưởng, sự công nhận hay lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào mà các hành vi này sẽ hoặc có thể được coi là hành động hối lộ hoặc bất hợp pháp hoặc lạm dụng quyền hạn, và (ii) tuân theo tất cả luật pháp hiện hành về chống hối lộ, mua chuộc và lạm dụng quyền hạn (bao gồm cả Luật Chống Tham Nhũng Ở Nước Ngoài của Mỹ và Luật Chống Hối Lộ của Anh).

5. Các điều khoản khác

 • Booking.com có quyền điều tra bất kỳ hành vi gian lận nào khi tham gia Chương trình Booking.com Giới Thiệu Bạn Bè và thực hiện các biện pháp để chấm dứt những hành vi đó. Các biện pháp này có thể bao gồm việc Booking.com hủy Đặt Phòng Hợp Lệ trong Chương Trình Giới Thiệu. Tiền Thưởng Giới Thiệu tích lũy thông qua các hành vị gian lận hoặc những hành vi vi phạm các điều khoản của Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com đều không có giá trị và Booking.com sẽ yêu cầu bồi hoàn số tiền đó.
 • Booking.com có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc thay đổi điều kiện và yêu cầu của Điều khoản Chương trình Giới Thiệu Bạn Bè bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do nào.
 • Phiên bản tiếng Anh nguyên gốc của các điều khoản này có thể đã được dịch sang các ngôn ngữ khác. Bản dịch của Thỏa Thuận này chỉ mang tính tham khảo và các Thành Viên không thể hưởng bất kỳ quyền nào từ bản dịch. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến nội dung hay việc giải thích các điều kiện và điều khoản của Thỏa Thuận này hoặc trong trường hợp có sự mâu thuẫn, không rõ ràng, không thống nhất hoặc khác nhau giữa bản Tiếng Anh và bản dịch của Thỏa Thuận này, bản Tiếng Anh sẽ được áp dụng và có hiệu lực pháp lý. Bản Tiếng Anh sẽ được dùng cho các vụ tranh tụng.
 • Nếu bất kỳ quy định nào của các điều khoản này trở nên mất hiệu lực, không thể thực hiện hoặc không còn giá trị pháp lý, Thành Viên vẫn chịu ràng buộc pháp lý của tất cả các quy định khác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, quy định hết hiệu lực đó vẫn được áp dụng đến mức tối đa mà pháp luật cho phép, và ít nhất, mỗi thành viên sẽ đồng ý chấp nhận một kết quả tương tự như quy định mất hiệu lực, không thể thực hiện hoặc không còn giá trị pháp lý, phù hợp với nội dung và mục đích của các điều khoản và điều kiện này.
 • Trong khuôn khổ được pháp luật cho phép, các Điều khoản của Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com chịu sự chi phối hoàn toàn và được giải thích theo luật pháp của Hà Lan. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản này sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền tại Amsterdam, Hà Lan.
 • Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của Booking.com được tổ chức bởi Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hà Lan.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Nếu bạn nhận được đường dẫn giới thiệu trong hoặc sau tháng 10 năm 2016, các điều kiện của các điều khoản giới thiệu hiện thời sẽ được áp dụng.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.