Trung tâm giải quyết tranh chấp

Thông tin của bạn

Thông tin quan trọng

Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn hãy thông báo cho chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào mà bạn gặp phải bằng cách liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Nếu việc này không giải quyết được khiếu nại của bạn, bạn có thể nộp khiếu nại thông qua nền tảng ODR của Ủy ban Châu Âu (European Commission). Bạn có thể tìm thấy nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến này tại đây: http://ec.europa.eu/odr .

Chúng tôi đang phát triển trang này để sắp tới Quý vị có thể gửi bất kỳ vấn đề hay khiếu nại nào tại đây.

Tin nhắn đã được gửi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể để trao đổi về vấn đề này.

Tin nhắn đã được gửi đi. Chúng tôi sẽ liên hệ Quý vị sớm nhất có thể để trao đổi về sự việc.

Vui lòng ghi lại hoặc lưu ID yêu cầu hỗ trợ vì Quý vị sẽ cần đến nó.

Tin nhắn chưa được gửi. Vui lòng thử lại.