I-print / i-save

Privacy at Cookie Statement

Privacy Statement

2020-09-11

Una, mahalaga ang privacy mo sa amin. Alam naming ito ang karaniwang sinasabi ng mga notice na ganito, pero seryoso kami pagdating dito. Pinagkatiwalaan mo kami nang ginamit mo ang Booking.com services at mahalaga sa amin ang tiwalang ibinigay mo. Kaya naman, nais naming pangalagaan at bantayan ang anumang personal data na ibinigay mo sa amin. Kumikilos kami sa interes ng aming customer at transparent kami pagdating sa pagpoproseso ng personal data.

Isinasalarawan ng dokumentong ito kung paano namin ginagamit at pinoproseso ang personal data mo, at umaasang makakapagbigay ng mababasa at malinaw na pamamaraan kung saan kami nanggagaling nang hindi nawawala ang interes mo. Bilang bonus, sasabihin din nito kung paano mo kami makokontak kung may mga tanong ka tungkol sa personal data mo, na tunay na ikakatuwa naming sagutin. Pakibasa rin ang aming nakahiwalay na Cookie Statement, na sasabihan ka kung paano ginagamit ng Booking.com ang cookies at iba pang katulad na teknolohiya. Para mas maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng "Trip," "Trip Provider," "Trip Service," at "Trip Reservation," pakibasa ang Booking.com Terms and Conditions.

Kung ginamit mo na ang Booking.com dati, alam mong nag-aalok ito ng mga online travel-related service sa pamamagitan ng website at mga mobile app, pati na ang ibang online platform katulad ng mga partner website at social media. Bakit namin sinasabi ito? Dahil lahat ng impormasyon na mababasa mo kasunod nito ay mag-a-apply hindi lang sa isa, o sa dalawa, kundi sa lahat ng platform na ito. Iba't ibang platform, iisang privacy statement.

Naka-apply ang privacy statement na ito sa anumang uri ng impormasyong nakukuha namin sa pamamagitan ng mga platform na ito o sa iba pang paraang konektado sa mga platform na ito (katulad ng pakikipag-ugnayan sa aming customer service team sa pamamagitan ng email). Mas madali na itong basahin para sa iyo. Kung isa ka sa aming mga business partner, siguraduhing tingnan ang aming Privacy Statement para sa Business Partners para maintindihan kung paano pa napoproseso ang personal data bilang bahagi ng business relationship.

Maaari naming baguhin ang Privacy Statement paminsan-minsan. Kung importante sa 'yo ang privacy mo, laging puntahan ang page na ito para malaman ang tungkol sa privacy mo. Kung may binago kami sa Privacy Statement na magkakaroon ng epekto sa iyo (halimbawa, gusto naming iproseso ang personal data mo para sa iba pang dahilan na hindi nabanggit dati sa Privacy Statement na ito), sasabihin namin ang mga pagbabagong ito bago magsimula ang bagong activities.

Malungkot pero kailangan mong malaman: Kung hindi ka sumasang-ayon sa Privacy Statement na ito, kailangang itigil mo ang paggamit sa mga service namin. Kung sumasang-ayon ka naman, puwede ka nang maghandang mag-book ng susunod mong Trip sa amin. Tara na!


Ano'ng uri ng data ang nakukuha ng Booking.com?

Hindi ka namin matutulungang ma-book ang Trip na para sa 'yo kung wala ang mga impormasyong hinihingi namin sa 'yo. Ito ay mga basic lang – ang iyong pangalan, preferred contact details, mga pangalan ng mga taong kasama mo, at ang payment information mo. Ikaw ang bahala na magpasa ng mga special request para sa papalapit mong Trip (halimbawa, may ilang preferences). Dagdag pa rito, kinukuha rin namin ang impormasyon mula sa iyong computer, phone, tablet, o iba pang device na ginagamit mo para i-access ang aming services. Kasama rito ang IP address, ang browser na ginagamit mo, at ang language setting mo. May mga sitwasyon ring nakakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa iba o automatic naming kinokolekta ang ibang impormasyon. Ito ay simpleng paglalarawan ng mga impormasyong nakukuha namin, pero kung gusto mo pang malaman ang mga detalye, puwede kang magpatuloy sa pagbabasa. Magbasa pa

Bakit kinukuha at ginagamit ng Booking.com ang personal data mo?

Ang pangunahing dahilan kung bakit namin hinihingi ang personal details mo ay para maisaayos namin ang mga online Trip Reservation mo at matiyak na makukuha mo ang pinakamagandang service. Ginagamit din namin ang personal data mo para makipag-ugnayan sa 'yo at ipaalam ang tungkol sa mga bago naming deal at special offer. May iba pang gamit ang personal data mo kung gusto mo itong malaman. Magbasa pa.

Paano isini-share ng Booking.com ang data mo sa mga third party?

May iba't ibang party na nakaugnay sa Booking.com services sa iba't ibang paraan at iba't ibang dahilan. Ang pangunahing dahilan ay para maibigay namin sa Trip Provider ang data mo na may kinalaman sa Trip mo para makumpleto ang Trip Reservation. Mayroon ding ibang party na makakakuha ng ilan sa data mo, at ang mga party na ito ay katulong namin para maibigay namin sa iyo ang Booking.com services. Kasama sa mga halimbawa ang mga financial institution, mga advertiser, subsidiaries ng Booking.com corporate family at iba pang affiliate ng Booking Holdings Inc. corporate family, o sa ilang pagkakataon, kung kailangan ng naaangkop na batas o para sa gobyerno o iba pang otoridad. Hindi namin binebenta o pinaparenta ang personal data mo. Sa ibaba, mababasa mo ang mga detalye tungkol sa kung paano naibabahagi sa mga party na ito ang impormasyong ibinibigay mo sa amin. Magbasa pa

Paano ibinabahagi ang personal data mo sa Booking Holdings Inc. corporate family?

Bahagi ang Booking.com ng Booking Holdings Inc. corporate family. Basahin dito kung paano maaaring ibahagi sa Booking Holdings corporate group ang data mo. Magbasa pa

Paano hinahawakan ng Booking.com ang mga komunikasyong ipinapadala mo at nang na-book mong Trip Provider gamit ang Booking.com?

Tinutulungan ng Booking.com ang mga Trip Provider at ikaw na magpalitan ng impormasyon, pati na ang mga request tungkol sa kanilang services at mga existing Trip Reservation, pinapadaan ang mga komunikasyong ito sa Booking.com. Kung gusto mong malaman ang iba pang detalye kung paano natatanggap at hinahawakan ng Booking.com ang mga komunikasyong ito, tingnan dito. Magbasa pa.

Paano ginagamit ng Booking.com ang mga mobile device?

Mayroon kaming mga libreng app kung saan kumukuha rin kami at humahawak ng personal data. Gumagana ito ng katulad sa aming website, pero pinapayagan rin nitong magamit mo ang aming location services. Magbasa pa

Paano ginagamit ng Booking.com ang social media?

Ang paggamit ng social media services ay nakaugnay sa Booking.com services sa maraming paraan, at dito, nakakakuha kami o ang social media provider ng ilan sa mga personal data mo. Kung gusto mo pang malaman ang mga detalye kung paano ginagamit at inililipat ang impormasyong ito, magbasa pa.

Ano ang mga security at retention procedure na inihanda ng Booking.com para sa kaligtasan ng personal data mo?

Ipinapatupad namin ang wasto at tamang pamamaraan para maiwasan ang hindi authorized na access sa, at ang maling paggamit ng, personal data na pinoproseso namin. Magbasa pa

Paano itinatrato ng Booking.com ang personal data ng mga bata?

Maliban na lang kung sinabi, ang Booking.com ay isang serbisyo na puwede mo lang gamitin kung ikaw ay mahigit 16 taong gulang. Nagpoproseso lang kami ng impormasyon tungkol sa mga bata kapag may pahintulot ng mga magulang o legal guardians o kung ang impormasyon ay inilaan para magamit ng mga magulang o legal guardian. Magbasa pa

Paano mo mako-control ang personal data na ibinigay mo sa Booking.com?

Palagi kang may karapatan na i-review ang personal data na itinatago namin tungkol sa iyo. Puwede kang mag-request ng overview ng iyong personal data sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa email address na nabanggit sa ibaba. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa mga karapatan mong magkontrol ng iyong personal data, tingnan dito. Magbasa pa

Sino ang bahala sa pagproseso ng personal data sa Booking.com website at apps?

Kontrolado ng Booking.com B.V., na matatagpuan sa Amsterdam, The Netherlands, ang pagproseso ng personal data sa mga website at mobile app. Magbasa pa


Ano'ng klaseng personal data ang kinokolekta ng Booking.com?

Ok, naghahanap ka pa ng dagdag na impormasyon. Heto ang iba pang detalye sa impormasyong kinokoleta namin.

Ang personal data na ibinibigay mo sa amin.

Kinokolekta at ginagamit ng Booking.com ang impormasyon na ibinibigay mo sa amin. Kapag gumawa ka ng Trip Reservation, hihingin (bilang simula) ang iyong pangalan at email address. Depende rin sa Trip Reservation, puwede rin naming hingin ang home address mo, telephone number, payment information, birthday, pangalan ng sinumang guest na bibiyahe kasama ka, at anumang preference mo para sa Trip mo.

Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa aming customer service team, o makipag-usap sa amin sa ibang paraan (tulad ng social media, o pakikipag-ugnayan sa na-book mong Trip Provider sa amin) kukuhanan ka rin namin doon ng impormasyon. Puwede ring hingan ng review ang mga guest para masigurong ang mga guest sa hinaharap ay makukuha ang hinahanap nila. Kukuhanan ka namin ng impormasyong isasama sa review, kasali rito ang display name at avatar mo kung may pinili ka man.

May mga pagkakataon din kung saan bibigyan mo kami ng impormasyon. Halimbawa, kung nag-browse ka gamit ang mobile device mo, puwede kang magdesisyon na i-enable ang Booking.com para makita ang kasalukuyan mong lokasyon o magbigay ng access sa iyong contact details – nakakatulong ito para mabigyan ka namin ng posibleng pinakamagandang serbisyo at experience (halimbawa, para makita ang aming city guides, pinakamalalapit na restaurants o attractions sa kinaroroonan mo, o iba pang recommendation). Puwede ka ring magbukas ng user account, na hahayaan kang i-save ang personal settings mo, mag-upload ng photos, mag-review ng dating mga booking o magplano at mag-manage ng mga papalapit na reservation (o pakinabangan ang ibang feature na available lang sa mga account holder (tulad ng mga incentive o iba pang benefit na puwede naming i-offer).

Puwede kang magdesisyong sumali sa referral programs o sweepstakes, at kapag ginawa mo ito, ibig sabihin bibigyan mo rin kami ng personal data. Bukod diyan, puwede mo kaming bigyan ng feedback o hingan ng tulong sa paggamit ng Booking.com travel services.

Ang personal data na ibinibigay mo sa amin tungkol sa iba.

Siyempre, posibleng hindi ka lang gumagawa ng Trip Reservation para sa 'yo. Puwedeng gagawin mo ang Trip kasama ng iba pang guest na kailangan mong ibigay ang detalye bilang bahagi ng Trip Reservation, o gumawa ng Trip Reservation para sa ibang tao. Kung mayroon kang Booking.com for Business account, puwede ka ring gumawa ng address book para madaling maasikaso ang business travel, at mag-manage ng bookings ng iba. Sa ilang sitwasyon, puwede mong gamitin ang Booking.com para mag-share ng impormasyon sa iba. Posibleng mangyari ito sa pamamagitan ng pag-forward ng wish list o mga kasaling referral program, pero ang mga impormasyong ito ay puwede lang gamitin tulad ng pagkakalarawan sa inalok na interface – tingnan ang detalye kung kailangan ng dagdag na impormasyon

Gayunman, sa puntong ito kailangan naming i-point out na responsibilidad mong siguruhing alam ng tao o mga taong ibinahagi mo ang personal data na ginawa mo ito, at tinanggap nila kung paano ginagamit ng Booking.com ang kanilang impormasyon (tulad ng pagkakalarawan sa Privacy Statement na ito).

Ang personal data na automatic naming kinokolekta.

Kahit hindi ka makakumpleto ng Trip Reservation (at kung sakaling magawa mo), automatic kaming nagkokolekta ng ilang impormasyon kapag bumisita ka sa aming mga website o app. Kasama na rito ang iyong IP address, ang date at oras na in-access mo ang aming services, ang hardware, software o internet browser na ginamit mo at impormasyon tungkol sa operating system ng computer, tulad ng application versions at language settings. Kinokolekta rin namin ang impormasyon tungkol sa clicks at kung anu-ano ang mga page na naipakita sa iyo.

Kung gumagamit ka ng mobile device, kinokolekta rin namin ang data na kumikilala sa iyong mobile device, device-specific settings at iba pang detalye, pag-crash ng mga app, at iba pang system activity. Kapag gumawa ka ng Trip Reservation, nire-register din ng aming system kung saang website ka gumawa ng reservation o kung ginamit mo na ang Booking.com websites at/o apps.

Personal data na natatanggap namin mula sa ibang source.

Hindi lang ito mga bagay na sinasabi mo sa amin – puwede rin kaming makatanggap ng impormasyon tungkol sa 'yo mula sa ibang source. Kasama na rito ang business partners, tulad ng affiliate partners, mga subsidiary ng Booking.com corporate family at iba pang affiliate ng Booking Holdings Inc. corporate family (tingnan din dito at iba pang independent third parties, at ano pa mang makukuha namin sa kanila ay puwedeng isama sa impormasyong ibinigay mo sa amin. Halimbawa, ang Booking.com reservation services ay hindi lang nagiging available sa Booking.com at sa Booking.com apps, maaaring kasama rin ito sa mga service ng affiliate partners na makikita online. Kapag ginamit mo ang ilan sa mga ito, puwedeng ibinibigay mo ang reservation details sa aming mga business partner, na siya namang nagpapasa ng details mo sa amin. Isinasama din namin ang third-party service providers para asikasuhin ang payment sa pagitan ng mga booker at ng mga Trip Provider. Ang service providers na ito ang nagbibigay ng payment information para maasikaso at mapanghawakan namin ang Trip Reservation mo, at masiguradong magiging maayos ang lahat para sa 'yo.

Isa pang halimbawa kung paano namin isinasama ang communication services sa aming platform para matulungan kang makakonekta sa na-book na Trip Provider para sa iyong stay, at kapag natanggap namin ang metadata tungkol sa mga communication activity (tulad ng sino ang tumawag sa 'yo, sino ka, at ang date at haba ng tawag). Puwede rin naming matanggap ang impormasyon tungkol sa 'yo para mas mabigyan ka namin ng mas akmang advertisement, halimbawa ay ang karagdagang cookie data na ginawang available sa Booking.com ng mga social media partner. Pakibasa sa may Bakit kinokolekta at ginagamit ng Booking.com ang personal data mo? para sa karagdagang impormasyon. Kapag ni-link mo ang Booking.com user account mo sa iyong social media account, ang personal data ay puwedeng maibahagi sa Booking.com ng social media provider na iyon, pero sa oras lang na pumayag kang gawin nila ito. Lagi kang may choice na hindi i-share ang data na ito.

Puwede ring magbahagi ang mga Trip Provider sa Booking.com ng impormasyon tungkol sa iyo – posibleng mangyari ito kung sakaling may support questions ka tungkol sa iyong pending na Trip Reservation, kung may reklamo tungkol sa reservation (siyempre ayaw naming mangyari 'yan).


Bakit kinokolekta at ginagamit ng Booking.com ang personal data mo?

Ginagamit namin ang impormasyong kinokolekta tungkol sa 'yo para sa iba't ibang dahilan. Ang personal data ay gagamitin sa mga sumusunod na paraan:

 1. Trip Reservations: Unang-una, ginagamit namin ang iyong personal data para makumpleto at maasikaso ang online Trip Reservation, na importanteng bahagi ng aming serbisyo bilang kumpanya! Kabilang dito ang pagpapadala sa 'yo ng communications na may kaugnayan sa Trip Reservation mo katulad ng mga confirmation, modification, at mga paalala.

 2. Customer service: Mayroon kaming international customer service mula sa aming local offices sa mahigit 20 wika, at nandito kami para tumulong 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Sa pagbabahagi mo ng relevant details sa aming global customer service staff, tulad ng reservation information o impormasyon tungkol sa user account mo, mahahayaan mo kaming tulungan ka sa oras na kailanganin mo kami – kabilang na ang pagtulong sa paghanap ng naaayon na Trip Provider at pagsagot sa mga posibleng tanong mo tungkol sa iyong Trip Reservation (o ano pa mang katanungan, kung sakali).

 3. Account facilities: Puwedeng gumawa ang Booking.com users ng user account sa aming mga website o app. Ginagamit namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin para i-manage ang account na ito, at hahayaan kang makagawa ng ilang makabuluhang bagay. Puwede mong i-manage ang mga Trip Reservation mo, sulitin ang mga special offer, gumawa ng mga Trip Reservation sa hinaharap, at i-manage ang personal settings mo. Maaaring hayaan kang itabi at mag-share ng mga listahan, mag-share ng photos, tingnan nang madali ang mga dating hinanap na Trip Services, at i-check ang iba pang travel-related information na ibinigay mo. Puwede ka ring hayaang makita ang anumang review na naipasa mo. Kung gusto mo, puwede kang mag-share ng ilang impormasyon sa iyong user account sa pamamagitan ng paggawa ng public profile na posibleng may koneksyon sa iyong pangalan o screen name na napili mo. Ang Booking.com for Business account holders ay maaari ding mag-save ng contact details sa kanilang account facility, mag-manage ng kanilang business reservations at mag-link sa ibang account holder sa Booking.com for Business account.

 4. Online groups: Puwede naming i-enable ang users na may account na sumali at makipag-interact sa isa't isa sa pamamagitan ng mga online group o forum.

 5. Marketing activities: Ginagamit namin ang impormasyon mo para sa marketing activities. Kasama sa mga aktibidad na ito ang:

  1. Paggamit ng iyong contact information para padalhan ka lagi ng mga balita tungkol sa travel-related products at services. Puwede kang mag-unsubscribe mula sa marketing communication emails nang mabilis, madali at kahit kailan – i-click lang ang "Unsubscribe" link na kasama sa bawat newsletter o iba pang communication.

  2. Batay sa impormasyon mo, puwede magpakita sa iyo ng individualized offers sa Booking.com website, mobile apps, o third-party websites/apps (kasama na ang social media sites) at ang pinapakitang laman ng website ay puwede ring personalized. Ito ay posibleng mga offer na puwede mong direktang i-book sa Booking.com website, o sa mga co-branded website, o iba pang third-party offer o product na sa palagay namin ay magiging interesado ka.

  3. Kapag sumali ka sa ibang promotional activities (tulad ng sweepstakes, referral programs o mga competition), gagamitin din ang ilang importanteng impormasyon para ma-manage ang mga promotion na ito.

 6. Pakikipag-ugnayan sa 'yo: May mga pagkakataong kapag nakipag-ugnayan kami, kasama na sa email, sa post, sa phone o sa text – anumang paraan na mapili namin depende sa contact information na dati mong ibinigay sa amin. At pinoproseso namin ang pakikipag-ugnayan na ipinapadala mo sa amin. May ilang posibleng dahilan para dito, kasama na ang:

  1. Ang pagsagot at pag-asikaso sa anumang request na ginawa mo o ng na-book na Trip Provider. Nag-aalok din ang Booking.com sa mga guest at Trip Provider ng iba't ibang paraan sa pagpapalitan ng impormasyon, mga request at comment tungkol sa kanilang offers, at mga kasalukuyang Trip Reservation sa Booking.com. Para sa detalye, mag-scroll down pa at basahin ang section na may pamagat na “Paano pinoproseso ng Booking.com ang komunikasyon na ipinapadala mo at ng na-book na Trip Provider gamit ang Booking.com?”

  2. Kung hindi mo pa tinapos ang Trip Reservation online, puwede ka naming kontakin para ipaalala na ituloy ang reservation. Naniniwala kami na karagdagang service benefit ito para sa iyo dahil hahayaan ka nito na ipagpatuloy ang Trip Reservation nang hindi na kailangang maghanap ng Trip Provider o maglagay muli ng reservation details.

  3. Kapag ginamit mo ang aming services, puwede ka naming padalhan ng questionnaire o imbitahang magbigay ng review tungkol sa karanasan mo sa Booking.com o sa Trip Provider.

  4. Papadalhan ka rin namin ng ibang material na may kaugnayan sa mga Trip Reservation mo, katulad ng kung paano makipag-ugnayan sa Booking.com kung kailangan mo ng tulong habang nasa biyahe ka, at impormasyon na sa palagay namin ay makakatulong sa 'yo sa pagpa-plano o sulitin ang Trip mo. Papadalhan ka rin namin ng material na may kaugnayan sa mga papalapit na Trip Reservation o summary ng mga nakaraang Trip Reservation na ginawa mo sa Booking.com.

  5. Kahit wala kang papalapit na Trip Reservation, posibleng padalhan ka pa rin namin ng ibang administrative message, na maaaring may kasamang mga security alert.

 7. Market research: Minsan, hinihikayat namin ang aming mga customer na lumahok sa isang market research. Tingnan ang ibinigay na impormasyon kapag inimbitahan kang sumali para maintindihan kung aling personal data ang kinokolekta at kung paano pa ginagamit ang personal data mo.

 8. Pag-improve ng aming services: Gumagamit din kami ng personal data para sa mga layuning analytical. Bahagi ito ng aming layunin na pagbutihin pa ang aming mga serbisyo pati na ang user experience, pero puwede ring magamit sa testing purposes, troubleshooting at para ma-improve ang functionality at kalidad ng aming mga online travel service. Ang pangunahing layunin dito ay i-optimize at i-customize ang aming online platform para sa mga pangangailangan mo, at gawing mas madali at masayang gamitin ang aming website. Ginagawa namin ang lahat para gumamit lang ng pseudonymized data para sa mga layuning analytical na ito.

 9. Guest reviews at iba pang destination-related na impormasyon: Habang at pagkatapos ng Trip na na-book mo sa amin, puwede kang maimbitahang mag-submit ng review. Puwede rin naming hikayatin ang mga guest na bumibiyahe kasama mo o ang nai-book mo na magbigay ng review. Ang imbitasyong ito ay hihingi ng impormasyon tungkol sa Trip Provider o destinasyon. May opsyon ang mga account holder na piliing i-display ang review nang may screen name imbes na gamitin ang kanilang totoong pangalan (na puwedeng piliin sa user account facility). Bukod pa rito, puwede ring i-display nang anonymous ang review ng mga account holder. Posible ang paglalagay ng avatar. Sa pagkumpleto ng guest review, sumasang-ayon ka na puwede itong i-display (tulad ng pagkakapaliwanag nang buong detalye sa aming Terms and Conditions) sa, halimbawa, relevant Trip Provider information page ng aming mga website, sa aming mobile apps, sa aming social media accounts at social media apps, o sa website ng relevant accommodation, o sa website ng business partner. Ito ay para ipaalam sa ibang traveler ang tungkol sa kalidad ng Trip Service na ginamit mo, ang destinasyong napili mo, o ang iba pang experience na gusto mong ibahagi.

 10. Call monitoring: Kapag tumawag ka sa aming customer service team, gumagamit ang Booking.com ng automated telephone number detection system para iugnay ang telephone number mo sa iyong existing reservations – makakatulong ito na hindi masayang ang oras mo at ng aming customer support staff. Puwede pa ring humingi ng authentication ang aming customer service staff para masigurong mapapanitiling confidential ang iyong reservation details. Habang kausap ang aming customer service team, posibleng may live na pakikinig o i-record ang tawag para sa quality control at training purposes, na kasama ang paggamit ng mga recording para makapag-asikaso ng claims at makatuklas ng mga panloloko. Hindi lahat ng tawag ay naka-record at ang mga recording ay itinatabi lang sa limitadong panahon at automatic na binubura pagkatapos, maliban na lang kung may lehitimong interes ang Booking.com na itabi ang recording nang mas mahabang panahon, kabilang na ang pag-iimbestiga ng panloloko at para sa mga legal na kadahilanan.

 11. Ang pagpo-promote ng ligtas at mapagkakatiwalaang serbisyo: Para makalikha ng mapagkakatiwalaang lugar para sa 'yo, mga katulad mong traveler, at mga Booking.com business partner at aming Trip Providers, puwede kaming gumamit ng personal data para sa pagtuklas at paghadlang sa panloloko at iba pang ilegal o hindi kanais-nais na mga gawain. Katulad nito, puwede kaming gumamit ng personal na data para sa risk assessment at security purposes, kasama rito ang pag-authenticate ng mga user at reservation. Para sa mga ganitong kadahilanan, maaari naming ipatigil ang ilang reservation o ipa-hold ang ilang reservation habang hindi pa namin natatapos ang assessment.

 12. Mga legal na dahilan: Bilang pangwakas, sa ilang mga pagkakataon, maaaring kailangan namin gamitin ang impormasyon para gawin at ayusin ang mga legal dispute, para sa mga regulatory investigation at compliance, o para ipatupad ang terms ng paggamit ng Booking.com online reservation service o para sumunod sa mga hinihingi ng batas na nagmula sa mga tagapagpatupad nito.

  Ang pagbibigay ng personal data mo sa Booking.com ay kusang-loob. Pero depende pa rin ito sa uri ng service na gusto mong gamitin, maaaring ang maibigay lang namin sa 'yo ay ang service na ito kung may ilang personal data lang kami na makolekta. Halimbawa, hindi namin mapoproseso ang Trip Reservation mo kung hindi namin makukuha ang pangalan at contact details mo.

  Kung gumagamit kami ng automated na pamamaraan sa pagproseso ng personal data na nagreresulta sa legal effects o naaapektuhan ka nang matindi, magpapatupad kami ng mga nararapat na hakbang para maprotektahan ang mga karapatan at kalayaan mo, kabilang na ang karapatang makakuha ng human intervention.

Para maproseso ang personal data mo tulad nang nabanggit sa itaas, umaasa kami sa mga sumusunod na legal basis:

Sa layunin ng A at B, umaasa ang Booking.com sa legal basis na ang pagpoproseso ng personal data ay kinakailangan para sa performance ng kontrata, lalo na sa pag-finalize at pangangasiwa ng Trip Reservation mo. Kung ang kailangang personal data ay hindi ibinigay, hindi puwedeng i-finalize ng Booking.com ang Trip Reservation, o hindi rin kami makakapagbigay ng customer service. Sa layunin naman ng C hanggang K, umaasa ang Booking.com sa lehitimong nitong commercial business interest para magbigay ng mga serbisyo nito, para maiwasan ang panloloko at mapaganda pa ang mga serbisyo nito. Kapag gumagamit ng personal data para maisakatuparan ang lehitimong interes ng Booking.com o ng isang third-party, babalansehin ng Booking.com ang iyong mga karapatan at interes para pangalagaan ang personal data mo laban sa mga karapatan at interest ng Booking.com o ng mga third party nito. Sa mga layunin ng L, umaasa ang Booking.com kung saan naaayon ang compliance na may mga legal na obligasyon (tulad ng mga nasasaad sa batas na enforcement request). Kung saan kinakailangan at naayon sa batas, kukunin ng Booking.com ang pagsang-ayon mo bago iproseso ang personal data mo para sa direct marketing purposes.

Kung gusto mong tutulan ang pagproseso na itinakda sa ilalim ng C hanggang K at walang opt-out mechanism na direktang available sa 'yo (halimbawa, sa account settings mo), hanggang saan man ang makakaya, kontakin ang dataprotectionoffice@booking.com.


Paano binabahagi ng Booking.com ang data mo sa mga third party?

Sa ilang pagkakataon, ibabahagi namin ang personal data mo sa mga third party namin.

 1. Ang na-book mong Trip Provider: Ang isang ito ay napakahalaga sa ginagawa namin! Para makumpleto ang Trip Reservation mo, ibinibigay namin ang reservation details sa Trip Provider na na-book mo. Depende sa Trip Reservation at sa Trip Provider, maaaring kasama rito ang iyong pangalan, contact details, payment details, at mga pangalan ng guest na kasama mong mag-travel, at anumang preference o iba pang impormasyong inilagay mo noong ginagawa mo ang Trip Reservation mo. Kung may mga tanong tungkol sa Trip mo, maaari kaming makipag-ugnayan sa Trip Provider at sabihan silang asikasuhin ang iyong request. Maliban na lang kung nakapagbayad na sa oras ng pagbu-book gamit ang Booking.com website, ipapadala namin ang credit card details mo sa Trip Provider na na-book mo para ma-proseso ang pagbabayad (kung sakaling nagbigay ka man sa amin ng detalye habang nagbu-book). Sa pagkakataon na magkaroon ng mga reservation-related dispute, maaari naming ibigay sa Trip Provider ang impormasyon tungkol sa proseso ng reservation kung kinakailangan para sa paghawak ng dispute. Kasama dito ang kopya ng reservation confirmation mo bilang katibayan na ang Trip Reservation ay talagang nagawa.

 2. Ang lokal na Booking.com office: Para masuportahan ang paggamit ng Booking.com services, maaaring ibahagi ang details mo sa mga subsidiary ng Booking.com corporate family na tumatayong mga service provider para sa Booking.com, kabilang ang customer support services. Para malaman ang lahat ng kailangan mo tungkol sa Booking.com corporate family, bisitahin ang Tungkol sa Booking.com.

 3. Mga third-party service provider: Gumagamit kami ng mga service provider na hindi bahagi ng Booking.com corporate family, para suportahan kami sa pagbibigay ng Booking.com services. Ang mga service provider na ito ay nagbibigay ng support services tulad ng

  • customer support;
  • market research;
  • pagtukoy at pag-iwas sa panloloko, kabilang ang screening service laban sa panloloko.;
  • mga payment service. Gumagamit kami ng mga third party para iproseso ang mga payment, pangasiwaan ang mga chargeback, o magbigay ng billing collection services. Kapag may ni-request na chargeback para sa Trip Reservation mo na mula sa 'yo o sa may-ari ng credit card na ginamit para ma-book ang reservation, kailangan naming magbahagi ng ilang reservation details sa payment service provider at sa kaugnay na financial institution na nangangasiwa ng chargeback. Maaaring kasama rito ang kopya ng reservation confirmation mo o ang IP address na ginamit para gawin ang reservation. Puwede rin kaming magbigay ng impormasyon sa kaugnay na mga financial institution, kung kailangang-kailangan para sa mga layunin ng pagtukoy at pag-iwas sa panloloko.
  • marketing services: Para i-market ang Booking.com services sa pamamagitan ng mga third-party (para masigurong naipapakita ang kaugnay na advertisement sa tamang audience), ibinabahagi namin ang personal data sa advertising partners, kabilang na rito ang email address mo. Nagsisikap kaming mai-share lang ang mga email address sa hashed form para maitugma ito sa existing customer database para hindi magamit sa ibang dahilan ang email address mo. Para sa dagdag na impormasyon sa personalized advertisements at mga pagpipilian mo, pakibasa ang "Paano ginagamit ang cookies?" at "Ano ang puwede mong pagpilian?" sa aming Cookie Statement.

  Kailangan ng lahat ng service provider na patuloy na pangalagaan nang sapat ang personal data mo.

 4. Mga otoridad na may kakayanan: Binibigay namin ang personal data mo sa mga kinauukulan dahil ipinag-uutos ito ng batas o kailangang-kailangan para sa pag-iwas, pagtukoy, o pagpaparusa ng mga kriminal na gawain at panloloko, o kung responsibilidad naming gawin ito sa ilalim ng batas. Maaaring kailanganin naming ibigay ang personal data sa mga otoridad na may kakayanan para protektahan at ipaglaban ang aming mga karapatan o ari-arian, o ang mga karapatan at ari-arian ng aming mga business partner.

 5. Mga business partner: Napakaraming mga business partner ang nakakatrabaho namin sa buong mundo. Ilan sa mga business partner na ito ang nagdi-distribute o gumagawa ng advertisement ng Booking.com services, kabilang ang mga service at product ng aming Trip Providers.

  Kapag gumawa ka ng reservation sa isa sa mga website o app ng aming business partners, ilang personal data na ibibigay mo sa kanila katulad ng pangalan at email address mo, address, payment details at iba pang impormasyon, ay maibibigay din sa amin para makumpleto at mapangasiwaan ang Trip Reservation mo. Kung nagbigay ng customer service ang business partner, magbibigay ang Booking.com sa mga business partner ng mga detalyeng may kaugnayan sa iyong reservation (kung kailan kailangan) para mabigyan ka ng tama at sapat na tulong. Kapag gumawa ka ng reservation gamit ang mga website ng isa sa aming mga business partner, maaaring makatanggap ang mga business partner ng ilang bahagi ng iyong personal data na may kaugnayan sa isang partikular na reservation katulad ng pangalan at email address mo. Para ito sa sarili nilang dahilan ng paggamit (tulad ng analytical purposes) at, kung ikaw ang nag-request, para sa pangangasiwa ng mga loyal program o marketing.

  Kapag gumawa ka ng reservation sa website ng mga business partner, maglaan din ng oras para basahin ang kanilang privacy notice kung gusto mong maintindihan kung paano pinoproseso ng mga business partner na ito ang iyong personal data. Para sa pagtukoy ng panloloko at pag-iwas dito at kung kailangang kailangan talaga, maaaring makipagpalitan kami sa mga business partner ng impormasyon tungkol sa aming mga user.

  • Booking.basic: Posibleng puwede kang gumawa ng Booking.basic reservation. Isang Trip Provider na naiiba sa na-book na accommodation ang nag-aasikaso ng Booking.basic reservation. Sa reservation process, kailangan naming mag-share sa business partner na ito ng ilang personal information para sa naturang reservation. Kung ginamit ang Booking.Basic, paki-review ang ibinigay na impormasyon sa pag-book o ang reservation confirmation para sa dagdag na impormasyon tungkol sa Trip Provider at kung paano pa nila pinoproseso ang personal data mo.

 6. Ang Booking Holdings Inc. corporate family: Basahin dito kung paano namin binabahagi ang personal data mo sa Booking Holdings Inc. corporate family.

Ang paglilipat ng personal data kung paano isinalarawan sa Privacy Statement na ito ay maaaring kasama ang paglilipat ng personal data mula sa ibang bansa na kung saan ang mga batas tungkol sa data protection ay hindi kasing detalyado na katulad ng sa mga bansa sa European Union. Kung hingin lang ng European law, ililipat lang ng BookingSuite ang personal data sa mga tatanggap na mag-aalok lang ng sapat na antas ng data protection. Sa mga sitwasyong ganito, gumagawa kami ng mga contractual arrangement para masiguradong ang personal data mo ay protektado pa rin ayon sa European standards. Puwede mo kaming tanungin para makita mo ang kopya ng mga contractual agreement na ito gamit ang contact details sa ibaba.


Paano ibinabahagi ang personal data mo sa Booking Holdings Inc. corporate family?

Bahagi ang Booking.com ng Booking Holdings Inc. corporate family. Tingnan dito ang iba pang impormasyon: https://www.bookingholdings.com/

Maaaring makatanggap kami ng personal data tungkol sa iyo mula sa ibang company sa ilalim ng Booking Holdings Inc. corporate family, o maaaring ibahagi namin ang personal data mo sa kanila para sa mga sumusunod na layunin:

 1. Para makapagbigay ng services (kabilang ang paggawa, pangangasiwa, at pag-manage sa mga reservation o paghawak sa payments);

 2. Para makapagbigay ng customer support services;

 3. Para matukoy, maiwasan, at maimbestigahan ang anumang panloloko, at iba pang iligal na gawain at mga data breach;

 4. Para sa layuning analytical at pag-improve ng aming product;

 5. Para makapagbigay ng mga personalized offer o makapagpadala sa iyo ng marketing material kung may pahintulot mo o kung pinapahintulutan ng naaangkop na batas;

 6. Para matiyak ang pagsunod sa mga naaangkop na batas.

Maliban kung iba ang nabanggit, para sa mga layuning A hanggang E, umaasa ang Booking.com sa lehitimo nitong interes na ibahagi at makatanggap ng personal data. Para sa layuning F, umaasa ang Booking.com sa kung saan naaayon ang pagsunod sa mga legal na obligasyon (tulad ng mga nasasaad sa mga legal na law enforcement request).

Halimbawa, partner ng Booking.com ang Rentalcars.com sa pag-aalok ng ground transport sa mga customer nito. Maaaring magpalitan ng personal data ng customer ang lahat ng company sa Booking Holdings Inc. group para matiyak na napoprotektahan nito ang lahat ng user laban sa mga fraudulent activity sa mga online platform nito.


Paano pinoproseso ng Booking.com ang komunikasyon na ipinapadala mo at ng iyong na-book na Trip Provider gamit ang Booking.com?

Binibigyan ka ng Booking.com at ang mga Trip Provider ng ilang paraan para makipag-usap tungkol sa mga Trip Service at mga existing Trip reservation, na pinapadaan mismo sa Booking.com. Sa pamamagitan nito, puwede mo at ng iyong Trip Provider na kontakin ang Booking.com kung may mga tanong sa iyong Trip reservation o tungkol sa mga accommodation partner mo gamit ang My Booking Page, ang Booking.com app, at gamit ang iba pang channel na puwede naming gawin available.

Maaaring tingnan ng Booking.com ang mga komunikasyon at maaaring gumamit ng mga automated system para i-review, i-scan, at i-analyze ang mga komunikasyon para sa dahilan ng seguridad; pagpigil ng panloloko; pagsunod sa legal at regulatory requirements; imbestigasyon sa posibleng misconduct; product development at improvement; research; customer engagement, kasama na ang pagbibigay sa mga guest ng impormasyon at offers na palagay namin ay magugustuhan mo; at customer o technical support. May karapatan kaming i-block ang delivery ng o review ng komunikasyon na, sa sarili naming diskresyon, ay maaring may malicious content, spam, o may banta sa 'yo, accommodation partners, Booking.com, o iba pa. Tandaan, lahat ng komunikasyong naipadala o natanggap gamit ang Booking.com communication tools ay matatanggap at itatabi ng Booking.com. Ang mga business partner kung saang platform ka gumawa ng reservation at mga Trip Provider ay maaaring piliing makipag-usap sa 'yo nang direkta sa pamamagitan ng email o iba pang channel na hindi kontrolado ng Booking.com.


Paano ginagamit ng Booking.com ang mga mobile device?

Nag-aalok kami ng libreng mga app para sa iba't ibang klase ng mobile device, pati na rin sa mga version ng aming regular website na na-optimize para sa mobile at tablet browsing. Ang mga app at mobile website na ito ang nagproproseso ng personal details na ibinibigay mo sa amin na kapareho sa nangyayari sa website – at pinapayagan ka din nilang gumamit ng location services para makita ang malapit na mga Trip Service. Dahil sa binigay mong pahintulot, puwede ka naming padalhan ng push notifications na may impormasyon tungkol sa Trip reservation mo. Puwede mo kaming bigyan ng pahintulot sa location data mo o contact details para mabigay namin ang mga serbisyo na kinakailangan mo. Kapag nag-upload ka ng picture mula sa iyong mobile device, maaaring ma-tag ang picture mo ng iyong location information. Pakibasa ang mga instruction ng iyong mobile device para maintindihan kung paano palitan ang settings at ma-enable ang sharing ng ganitong data o katibayan ng push notifications.

Maaari kaming gumamit ng tinatawag na cross-device tracking para ma-optimize ang aming services at marketing activities. Puwede itong gawin nang gumagamit o hindi ng cookies. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa cookies at iba pang kaparehong mga teknolohiya, tingnan ang aming Cookie Statement. Gamit ang cross-device tracking, nagagawang i-track ng Booking.com ang user behavior sa iba't ibang device. Bilang bahagi ng cross-device tracking, puwedeng pagsama-samahin ng Booking.com ang data na nakolekta mula sa partikular na browser o mobile device sa iba pang computer o device na naka-link sa computer o device na pinagmulan ng data na nakolekta.

Para ma-optimize ang laman ng Booking.com newsletter, pinagsasama-sama ng Booking.com ang mga search at reservation na ginawa sa iba't ibang computer at device. Puwede kang mag-unsubscribe mula sa Booking.com newsletter kahit kailan.

Ang mga personalized advertisement na pinapakita sa iyo sa ibang website o sa mga app ay puwedeng maialok batay sa mga activity mo sa naka-link na mga computer at device. Sa pagbabago ng cookie settings mo sa iyong device (tingnan ang aming Cookie Statement sa ilalim ng "Ano ang puwede mong pagpilian"), puwede mong palitan ang cross-device tracking settings para sa advertisement purposes. Dapat alam mo na sa pag-log out sa iyong user account, hindi ibig sabihin nito na hindi ka na rin makakatanggap ng mga personalized advertisement.


Paano ginagamit ng Booking.com ang social media?

Dito sa Booking.com, ginagamit namin ang social media sa iba't ibang paraan. Bahagya namin itong ginagamit para maasikaso ang paggamit ng online reservation services, at pati na rin sa pag-promote ng travel-related products at services ng aming mga Trip Provider at para i-advertise, pagbutihin, at i-facilitate ang sarili naming serbisyo. Nasa sa 'yo kung gusto mong gamitin ang mga social media feature.

 1. Mag-log gamit ang iyong social media account. Posibleng ialok namin sa 'yo na mag-sign in sa Booking.com user account gamit ang social media account mo, para makatipid sa oras kumpara sa paggamit ng iba't ibang user name at password para sa iba't ibang online service. Pagkatapos mong mag-sign in, magagamit mong muli ang iyong social media account para mag-sign in sa iyong Booking.com account. Puwede mo ring paghiwalayin ang mga account na ito anumang oras.

 2. Integration ng social media plugins. Ini-integrate din namin ang social media plugins sa Booking.com website at apps. Ibig sabihin, kapag nag-click ka sa isa sa mga button (tulad ng Facebook’s "Like" button) ilang impormasyon ang naibabahagi sa social media providers na ito. Kung naka-log in ka sa iyong social media account sa parehong panahon, posibleng iugnay ng social media provider mo ang impormasyong ito sa iyong social media account at maaaring maipakita ang mga aksyon mo sa iyong social media profile na mababahagi sa iba pa sa iyong network.

 3. Iba pang social media service at feature. Posible rin naming i-integrate ang ibang social media service (tulad ng social media messaging) para makapag-interact sa Booking.com o sa iyong contacts tungkol sa aming mga serbisyo. Maaari din namin i-maintain ang social media accounts at offer apps sa ilang social media sites. Kapag nag-connect ka sa Booking.com sa pamamagitan ng social media, ang social media service provider mo ay posibleng magbahagi ng impormasyon sa Booking.com. Kung piliin mong magbahagi, sasabihan ka ng iyong social media provider kung ano ang impormasyong ibabahagi. Halimbawa, kapag nag-log in ka sa Booking.com user account na gamit ang iyong social media account, ilang impormasyon (na in-authorize mo sa iyong social media provider ang mababahagi sa Booking.com. Posibleng kasama rito ang iyong email address, edad, o mga profile picture na naka-save sa iyong user account.

Kapag nag-register ka ng Booking.com social media app o connect sa social media messaging service nang walang Booking.com user account, posibleng kasama sa impormasyong pipiliin mong ibahagi sa amin ang basic information na available sa iyong social media profile (kasama na ang email address mo, mga status update, at listahan ng iyong contacts). Gagamitin namin ang impormasyong ito para maibigay ang serbisyong hinihingi mo – halimbawa, para i-forward ang message na gusto mong ipadala sa contacts mo o para gumawa ng personalized user experience sa mismong app o sa aming mga website. Ibig sabihin, puwede naming i-customize ang aming serbisyo base sa pangagailangan mo, ikokonekta ka at mga kaibigan mo sa mga pinakamagagandang travel destination at bubusisiin at pagbubutihin ang aming travel-related services. Sasabihin sa 'yo ng iyong social media provider ang ilan pang detalye kung paano nila ginagamit at pinoproseso ang iyong data tuwing kumukunekta ka sa Booking.com sa pamamagitan nila, halimbawa, sa pagsasama-sama ng personal data na nakolekta nila tuwing gagamit ka ng Booking.com kapag ginagamit mo ang iba pang online platform na naka-link sa iyong social media provider.


Ano ang mga security at retention procedure na ginawa ng Booking.com para mapangalagaan ang personal data mo?

Sumusunod kami sa mga resonableng pamamaraan para maiwasan ang hindi authorized na pag-access sa, at ang hindi tamang paggamit ng, personal data.

Gumagamit kami ng nararapat na business systems at procedures para maprotektahan at mapangalagaan ang personal data na binibigay mo sa amin. Gumagamit rin kami ng security procedures at technical at physical restrictions para sa ma-access at magamit ang personal data sa aming mga server. Ang authorized personnel lang ang pinapayagan na mag-access ng personal data para sa kanilang trabaho.

Itatago namin ang personal data mo hanggang sa panahon na tingin namin na kakailanganin namin ito para mahayaan kang gamitin ang aming mga serbisyo, para mabigay namin sa iyo ang aming mga serbisyo (kasama ang pagpapanatili ng online user account (kung mayroon man)), para makasunod sa mga naaangkop na batas, mag-ayos ng mga alitan sa anumang party, at para na rin kung kinakailangan ay payagan kami na magsagawa ng aming business, kasama na rito ang pagtuklas at pagpigil sa panloloko at iba pang iligal na mga gawain. Lahat ng personal data na tinatago namin ay sasailalim sa Privacy Statement na ito.


Ano'ng ginagawa ng Booking.com sa personal data ng mga bata?

Ang services na inaalok ng Booking.com ay hindi nakadirekta sa mga bata na wala pang edad 16 taong gulang. Para sa mga bata na wala pang 16 taong gulang, pinapayagan lang ang anumang paggamit ng aming serbisyo kapag may valid na pahintulot ng magulang o guardian. Sa ilang pagkakataon bilang bahagi ng reservation, ang pagbili ng iba pang travel-related service, o hindi pangkaraniwan na mga pagkakataon (tulad ng mga feature na pampamilya), puwede lang kunin at gamitin ng Booking.com ang impormasyon ng mga bata kapag binigay ng magulang o guardian, o kung may pahintulot ito. Kapag may nakuha kaming impormasyon mula sa isang bata na wala pa sa edad na 16 taong gulang, may karapatan kami na tanggalin ito.


Paano mo makokontrol ang personal data na binigay mo sa Booking.com?

Gusto naming ikaw ang maging in control kung paano namin gagamitin ang personal data mo. Puwede mo itong gawin sa mga sumusunod na paraan:

 1. puwede kang humingi ng kopya ng personal data na itinatago namin tungkol sa iyo;

 2. puwede mo kaming sabihan ng anumang pagbabago sa personal data mo, o puwede mo kaming tanungin kung paano itatama ang anumang personal data na itinatago namin tungkol sa iyo, pero, gaya ng ipinapaliwanag sa ibaba, puwedeng ikaw mismo ang gumawa ng mga pagbabago ito;

 3. sa ilang sitwasyon, puwede mo kaming sabihan na burahin o i-block o pagbawalan ang pagpoproseso ng personal data na itinatago namin tungkol sa iyo, o tutulan sa partikular na paraan kung paano namin ginagamit ang personal data mo; at

 4. sa ilang sitwasyon, puwede kang magtanong sa amin kung pwedeng ipadala ang personal data na ibinigay mo sa amin para sa third party.

Kung saan namin ginagamit ang personal data mo batay sa kung ano ang sinang-ayunan mo, may karapatan kang bawiin ang ibinigay mong pahintulot anumang oras na naaayon sa naaangkop na batas. Dagdag pa rito, kung saan namin pinoproseso ang personal data mo batay sa lehitimong interes o pampublikong interes, may karapatan kang tumutol anumang oras sa paggamit ng personal data mo na naaayon sa naaangkop na batas.

Inaasahan ka namin na siguraduhing ang personal data mo ay kumpleto, tama, at updated. Sabihan mo kami agad para sa anumang pagbabago o may hindi tama sa personal data mo sa pamamagitan ng pagkontak sa amin.

Kung mayroon kang online user account, makakakita ka ng mahalagang bilang ng personal data mo gamit ang aming website/apps. Kadalasan ang aming website/apps ay bibigyan ka ng option para magdagdag, mag-update, o magtanggal ng impormasyon na mayroon kami tungkol sa iyo.

Kung ang anumang personal data na mayroon kami ay hindi accessible gamit ang aming website/apps, puwede mong ipadala ang request mo nang walang pag-aalinlangan. Para sa anumang request mo tungkol sa Privacy Statement na ito o kung may reklamo ka, kontakin kami sa pamamagitan ng aming Data Protection Officer sa dataprotectionoffice@booking.com. Puwede mo ring kontakin ang iyong local data protection authority. Kung gusto mong gamitin ang anuman sa iyong mga karapatan, punan ang Data Subject Request para sa Booking.com Customers form.

Kung gusto mong tutulan ang pagproseso ng iyong personal data batay sa lehitimong interes at ang walang opt-out mechanism ay direktang available sa 'yo, kontakin ang dataprotectionoffice@booking.com.


Sino ang responsable sa pagproseso ng personal data sa Booking.com at paano kami kokontakin?

Kinokontrol ng Booking.com B.V. ang pagpoproseso ng personal data kung paano ito isinalarawan sa Privacy Statement na ito. Ang Booking.com B.V. ay isang private limited liability company, na nakasailalim sa mga batas ng Netherlands at may mga opisina sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands.

Kung may tanong ka tungkol sa Privacy Statement na ito o tungkol sa pagpoproseso ng iyong personal data, puwede mong kontakin ang aming data protection officer sa dataprotectionoffice@booking.com at babalikan ka namin sa lalong madaling panahon. Para sa mga tanong tungkol sa reservation mo, kontakin ang aming customer service team sa CS contact page. Ang mga request mula sa mga tagapagpatupad ng batas ay kailangang ipadala gamit ang proseso na binanggit sa https://www.booking.com/content/law-enforcement.html.

Mga provision na partikular sa bansa

Depende sa batas na naka-apply sa iyo, maaaring kailanganin naming magbigay ng ilang karagdagang impormasyon. I-review ang listahan sa ibaba para makita ang anumang karagdagang impormasyon na nauugnay sa iyong sitwasyon.

South Korea

Maaaring gamitin ng mga customer mula sa South Korea ang contact details na nakalagay sa ibaba para sa mga request na may kaugnayan sa privacy statement na ito:

Alinsunod sa Act on the Promotion of the Use of the Information Network and Information Protection, ang impormasyong tungkol sa domestic agent ay ang sumusunod:

Pangalan at representative: Booking.com Korea Limited (Representative: Su Yeon Kim)

Address, telephone number, at email address: 17F Gran Seoul, 33 Jongro, Jongro-Gu, Seoul, South Korea, +82 2 6323 8008, privacy.kr@booking.com.