Imprimeix / Desa

Condicions Targetes regal de Booking.com

Les condicions que s'especifiquen a continuació són aplicables a les Targetes regal (Targetes regal i Targetes regal digitals) de Booking.com emeses per Booking.com B.V. Booking.com B.V. (d'ara endavant, "Booking.com") és una societat de responsabilitat limitada que es regeix d'acord amb la legislació dels Països Baixos i que posseeix i gestiona la plataforma www.booking.com. A més, Booking.com pot emetre Targetes regal. L'adquisició o l'ús d'una Targeta regal impliquen l'acceptació d'aquestes condicions.

Bescanvi: les Targetes regal només es poden bescanviar per la compra de determinats productes a www.booking.com transferint-ne el saldo al Moneder de Booking.com. Per bescanviar una Targeta regal cal tenir un compte de Booking.com. Les compres es resten del saldo que l'usuari té al Moneder de Booking.com. El saldo que no s'utilitzi quedarà associat al compte de Booking.com de l'usuari i es farà servir en les compres següents en funció de la seva data de caducitat; és a dir, es gastarà en primer lloc el saldo que caduqui primer. Si una compra excedeix el saldo que hi ha al Moneder de Booking.com, la quantitat restant s'ha d'abonar mitjançant un altre dels mètodes de pagament disponibles. Booking.com pot informar el comprador d'una Targeta regal sobre l'estat de les targetes que hagi comprat o utilitzat pel que fa a la quantitat bescanviada. Per veure el saldo de la Targeta regal, entreu a booking.com/giftcard. A les Targetes regal no se'ls apliquen recàrrecs ni altres imports. Per utilitzar les Targetes regal s'ha de ser major de 16 anys. Els menors de 16 anys necessiten el consentiment d'un progenitor o un tutor per poder utilitzar qualsevol servei de Booking.com. Booking.com pot obtenir i utilitzar informació sobre un infant només en la mesura que el progenitor o el tutor la proporcionin i/o prèviament hi donin el seu consentiment de manera explícita i per escrit. Si tenim coneixement que processem informació d'un menor de 16 anys sense el consentiment vàlid d'un progenitor o un tutor, ens reservem el dret d'eliminar aquesta informació.

Limitacions: les Targetes regal, així com el saldo de les Targetes regal que s'hagi transferit al Moneder de Booking.com i no s'hagi fet servir, caduca al cap de 3 anys a partir de la data d'emissió. Les Targetes regal només es poden adquirir segons els límits que pugui fixar Booking.com (inclòs el proveïdor de les Targetes regal). Les Targetes regal no es poden fer servir per comprar altres targetes regal. Tampoc no es poden recarregar, revendre, transferir pel mateix valor o bescanviar per diners en efectiu. Les Targetes regal que ja s'hagin comprat no es poden tornar per sol·licitar un reemborsament. El saldo no utilitzat de les Targetes regal associat a un compte de Booking.com no es pot traspassar a cap altre compte de Booking.com. D'altra banda, Booking.com (inclòs el proveïdor de les Targetes regal) no pagarà cap tipus d'interès per les Targetes regal o el seu saldo.

Risc de pèrdua: el risc de pèrdua i la titularitat de les Targetes regal passa al comprador o al receptor designat en el moment que li transferim la Targeta regal electrònicament o la lliurem al transportista, segons sigui el cas. Booking.com (inclòs el proveïdor de les Targetes regal) no es fa responsable de la pèrdua, el robatori, la destrucció o l'ús no autoritzat de les Targetes regal. Booking.com no es fa responsable dels errors a les adreces de correu electrònic dels destinataris i no reemborsarà els usuaris que enviïn Targetes regal al destinatari incorrecte. Hi ha diverses estafes en què es requereix l'ús de la Targeta regal com a mitjà de pagament. Booking.com no es fa responsable de les activitats il·lícites o els fraus d'una tercera part associats a una Targeta regal, ni assumeix cap mena de responsabilitat envers l'usuari. Així mateix, cal que no accepteu Targetes regal que tinguin el codi PIN malmès o ratllat.

Frau: en el cas que una Targeta regal obtinguda de manera fraudulenta es bescanviï o s'utilitzi per fer compres a la plataforma de Booking.com, Booking.com té el dret de tancar els comptes dels clients i cobrar a través de mitjans de pagament alternatius.

Ús del saldo o de qualsevol Targeta regal de Booking.com de manera disconforme a aquestes condicions: l'ús d'una Targeta regal comporta l'acceptació d'aquestes condicions i el compromís de no utilitzar la targeta d'una manera que pugui resultar enganyosa, deceptiva, injusta o perjudicial per a Booking.com, els seus afiliats o els seus clients. Booking.com es reserva el dret d'anul·lar Targetes regal (inclòs el vostre saldo de Booking.com) sense reemborsar-ne l'import, de suspendre o tancar comptes de clients, de suspendre o cessar la capacitat d'utilitzar els nostres serveis, de cancel·lar o restringir compres i de cobrar a través de mitjans de pagament alternatius, sense necessitat de comunicar-vos-ho, en el cas que sospiti que una Targeta regal s'ha obtingut, s'ha utilitzat o s'ha aplicat a un compte de Booking.com (o el vostre saldo de Booking.com s'ha aplicat a una compra) de manera fraudulenta, il·lícita o disconforme amb aquestes condicions.

Legislació i jurisdicció aplicables: aquestes condicions es regeixen i s'han d'interpretar d'acord amb la legislació dels Països Baixos. En conseqüència, us comprometeu, juntament amb Booking.com, a sotmetre-us a la jurisdicció exclusiva dels tribunals dels Països Baixos. Així mateix, accepteu indemnitzar Booking.com (inclòs el proveïdor de les Targetes regal) per les reclamacions presentades per una tercera part a aquesta empresa o als seus afiliats que es derivin d'un incompliment de qualsevol de les presents condicions o hi tinguin relació.

Limitació de responsabilitat: no oferim cap garantia, ja sigui explícita o implícita, pel que fa a les targetes regal, com podria ser, a títol merament enunciatiu, una garantia explícita o implícita de comerciabilitat o adequació a un propòsit en particular. En el cas que una targeta regal no funcioni, l'única solució que us oferim, i l'única responsabilitat que assumim, és substituir-la per una altra. Si la legislació aplicable no permet limitar les garanties implícites o excloure o limitar determinats danys, és possible que totes o part de les exoneracions de responsabilitat, les exclusions i les limitacions anteriors no us siguin aplicables i que, per tant, tingueu altres drets.

Condicions generals: Booking.com es reserva el dret de canviar les condicions de les Targetes regal que s'especifiquen aquí en qualsevol moment, a la seva discreció i sense haver-vos-ho de comunicar. Totes les condicions són aplicables en la mesura que ho permeti la llei.

Informació de contacte: el telèfon d'Atenció al client de Booking.com és el 070 770 3884 (Països Baixos)