Udskriv/gem

Vilkår og betingelser: Gavekort til Booking.com

Disse vilkår og betingelser gælder for gavekort til Booking.com (gavekort og elektroniske gavekort) udstedt af Booking.com B.V. Booking.com B.V. (herefter kaldet "Booking.com") er et ikke-børsnoteret aktieselskab, der er underlagt hollandsk lovgivning, og som ejer og driver platformen www.booking.com. Desuden kan Booking.com være udstederen af gavekort. Ved at købe eller anvende et gavekort giver du samtykke til og accepterer disse vilkår og betingelser.

Indløsning: Gavekort kan kun indløses ved køb af kvalificerede produkter på www.booking.com ved at overføre saldoen til en wallet hos Booking.com. For at kunne indløse gavekort skal man have en konto hos Booking.com. Køb fratrækkes saldoen på indløserens wallet hos Booking.com. En eventuel tilbageværende saldo vil forblive på indløserens konto hos Booking.com og anvendt til køb i rækkefølge efter førstkommende udløbsdato. Hvis et køb overstiger saldoen på indløserens wallet hos Booking.com, skal det resterende beløb betales med en anden tilgængelig betalingsmetode. Booking.com kan give gavekortkøbere information om indløsningsstatussen for gavekort, som de køber eller anvender. Du kan se saldoen på dit gavekort ved at besøge booking.com/giftcard. Der er ingen gebyrer i forbindelse med gavekort. Gavekort er kun gyldige for brugere, som er 16 år gamle eller derover. For personer yngre end 16 år er brugen af Booking.coms tjenester kun tilladt med gyldigt samtykke fra en forælder eller værge. Booking.com må kun indsamle og anvende oplysninger om børn i den udstrækning, de er afgivet af barnets forælder eller værge, og/eller med deres forudgående skriftlige udtrykkelige samtykke. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi behandler oplysninger om et barn på under 16 år uden gyldigt samtykke fra en forælder eller værge, forbeholder vi os retten til at slette disse oplysninger.

Begrænsninger: Gavekort, herunder en ubenyttet saldo på gavekort overført til en wallet hos Booking.com, udløber 3 år fra udstedelsesdato. Gavekort kan kun købes med pålydende værdier inden for intervaller som bestemt af Booking.com (herunder gavekortudstederen). Gavekort kan ikke anvendes til køb af andre gavekort. Der kan ikke indsættes yderligere beløb på gavekort, og gavekort kan ikke gensælges, overdrages mod betaling eller udbetales kontant. Allerede købte gavekort kan ikke returneres eller refunderes. En ubenyttet saldo på gavekort knyttet til en konto hos Booking.com kan ikke overføres til en anden konto hos Booking.com. Booking.com (herunder gavekortudsteder) udbetaler ingen rente på gavekort eller på saldi på gavekort.

Tabsrisiko: Afhængigt af omstændighederne overgår tabsrisikoen for og ejendomsretten til gavekort til køber ved vores elektroniske overførsel af gavekortet til køber eller den angivne modtager eller ved vores overdragelse til transportøren. Booking.com (herunder gavekortudsteder) er ikke ansvarlig, hvis et gavekort forsvinder, bliver stjålet, ødelagt eller anvendt uden din tilladelse. Booking.com er ikke ansvarlig for tastefejl i modtageres e-mailadresser og refunderer ikke gavekort, som er blevet sendt til en forkert modtager. Der findes en række former for gavekortsvindel baseret på betaling via gavekort. Booking.com er ikke ansvarlig for og påtager sig intet erstatningsansvar over for dig for nogen form for ulovlig adfærd eller svindel foretaget af tredjepart i forbindelse med gavekort. Du bør nægte modtagelse af gavekort med beskadigede/skrabede pinkoder.

Svindel: Booking.com har ret til at lukke kundekonti og trække betaling fra alternative betalingsmidler, hvis et gavekort, som er blevet erhvervet ved svig, indløses og/eller anvendes til køb på deres platform.

Brug af en saldo hos Booking.com eller gavekort i strid med disse vilkår og betingelser: Ved at anvende et gavekort giver du samtykke til at overholde disse vilkår og betingelser og til ikke at anvende gavekort på måder, der er vildledende, bedrageriske, unfair eller på anden måde skadelige for Booking.com eller dennes datterselskaber eller kunder. Booking.com forbeholder sig retten til uden at give dig meddelelse herom at ophæve gavekort (herunder hvis de indgår i din saldo hos Booking.com) uden refusion, at spærre eller lukke kundekonti, spærre eller lukke for adgang til at anvende vores tjenester, annullere eller begrænse ordrer og trække penge via alternative betalingsmetoder, hvis vi får mistanke om, at et gavekort er blevet erhvervet, anvendt eller overført til en konto hos Booking.com (eller din saldo hos Booking.com anvendes til et køb) på en måde, som er svigagtig, ulovlig eller på anden vis i strid med disse vilkår og betingelser.

Lovvalg og værneting: Disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Holland. Du og Booking.com indvilger begge i, at domstolene i Holland er eksklusivt værneting i forhold vedrørende disse vilkår og betingelser. Du accepterer at holde Booking.com (herunder gavekortudsteder) skadesløs for alle krav fremsat af tredjepart mod denne eller dennes datterselskaber som følge af eller i forbindelse med brud på disse vilkår og betingelser.

Ansvarsbegrænsning: Vi udsteder ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende gavekort, herunder, men ikke begrænset til udtrykkelige eller underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Hvis et gavekort er defekt, er den eneste afhjælpningsforanstaltning, du kan stille krav om, og vores eneste erstatningsansvar ombytning af gavekortet. Hvis gældende lovgivning ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller undtagelser eller begrænsning af visse erstatninger, gælder nogle eller alle ovenstående ansvarsfraskrivelser, undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke for dig, og du kan have yderligere rettigheder.

Generelle vilkår: Booking.com forbeholder sig retten til fra tid til anden efter eget skøn at ændre disse vilkår og betingelser for gavekort uden at give dig meddelelse herom. Alle vilkår og betingelser gælder i den udstrækning, loven tillader det.

Kontaktoplysninger: Booking.com Kundeservice +31 (0)70 770 3884 (Holland)