Εκτύπωση / Αποθήκευση

Όροι και Προϋποθέσεις: Κάρτες Δώρου Booking.com

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τις κάρτες δώρου της Booking.com (Κάρτες Δώρου και Ψηφιακές Κάρτες Δώρου) που εκδίδονται από την Booking.com B.V. Η Booking.com B.V. (στο εξής Booking.com) είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της πλατφόρμας www.booking.com. Επιπροσθέτως, η Booking.com δύναται να εκδίδει Κάρτες Δώρου. Αγοράζοντας ή χρησιμοποιώντας μία Κάρτα Δώρου συναινείτε και αποδέχεσθε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Εξαργύρωση: Οι Κάρτες Δώρου μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο για την αγορά επιλεγμένων προϊόντων στο www.booking.com με τη μεταφορά του υπολοίπου στο Ψηφιακό Πορτοφόλι της Booking.com. Για την εξαργύρωση των Καρτών Δώρου είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό στην Booking.com. Η αξία των αγορών αφαιρείται από το υπόλοιπο που διαθέτει ο πελάτης που τις εξαργυρώνει στο Ψηφιακό Πορτοφόλι της Booking.com. Το υπόλοιπο που δεν εξαργυρώνεται παραμένει στο λογαριασμό του πελάτη που εξαργυρώνει την Κάρτα Δώρου στην Booking.com και χρησιμοποιείται για αγορές κατά τη σειρά που ορίζεται από την ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση που κάποια αγορά υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο στο Ψηφιακό Πορτοφόλι της Booking.com του πελάτη που εξαργυρώνει, η διαφορά του ποσού πρέπει να καταβληθεί με άλλο διαθέσιμο μέσο πληρωμής. Η Booking.com μπορεί να παρέχει στους αγοραστές Καρτών Δώρου πληροφορίες σχετικά με τα όρια εξαργύρωσης των Καρτών Δώρου που αγοράζουν ή χρησιμοποιούν. Για να ενημερωθείτε για το υπόλοιπο των Καρτών Δώρου σας, επισκεφθείτε το booking.com/giftcard. Οι Κάρτες Δώρου δεν επιβαρύνονται με χρεώσεις ή επιβαρύνσεις. Οι Κάρτες Δώρου ισχύουν μόνο για χρήστες ηλικίας 16 ετών και άνω. Για άτομα κάτω των 16 ετών η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Booking.com επιτρέπεται μόνον με την έγκυρη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Η Booking.com μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες που αφορούν παιδιά μόνον στο βαθμό που παρέχονται από τον γονέα ή κηδεμόνα και / ή με προηγούμενη κατηγορηματική γραπτή συναίνεσή του. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή μας ότι επεξεργαζόμασθε πληροφορίες που αφορούν παιδί κάτω των 16 ετών χωρίς την έγκυρη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές.

Περιορισμοί: Οι Κάρτες Δώρου, συμπεριλαμβανομένων και αχρησιμοποίητων υπολοίπων Καρτών Δώρου που μεταφέρονται στο Ψηφιακό Πορτοφόλι της Booking.com, λήγουν 3 έτη από την ημέρα έκδοσής τους. Οι Κάρτες Δώρου μπορεί να αγορασθούν μόνον εντός ορίων που δύναται να ορίζει η Booking.com (συμπεριλαμβανομένου και του παρόχου των Καρτών Δώρου). Οι Κάρτες Δώρου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αγορά άλλων καρτών δώρου. Οι Κάρτες Δώρου δεν επιτρέπεται να επαναφορτίζονται, να μεταπωλούνται, να μεταβιβάζονται έναντι της αξίας τους ή να εξαργυρώνονται σε χρήμα. Οι Κάρτες Δώρου που έχουν ήδη αγορασθεί δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι επιστροφής χρημάτων. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα Καρτών Δώρου από λογαριασμό της Booking.com δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται σε άλλον λογαριασμό της Booking.com. H Booking.com (συμπεριλαμβανομένου και του παρόχου των Καρτών Δώρου) δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων σε σχέση με οποιαδήποτε Κάρτα Δώρου ή με υπόλοιπο Κάρτας Δώρου.

Κίνδυνος Απώλειας: Ο κίνδυνος απώλειας και ο τίτλος των Καρτών Δώρου μεταβιβάζονται στον αγοραστή με την ηλεκτρονική μεταφορά της Κάρτας Δώρου στον αγοραστή ή στον ορισθέντα παραλήπτη ή με την εκ μέρους μας παράδοση στον μεταφορέα, κατά περίπτωση. Η Booking.com (συμπεριλαμβανομένου και του παρόχου των Καρτών Δώρου) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, κλοπή, καταστροφή ή άνευ δικής σας εξουσιοδοτήσεως χρήση Κάρτας Δώρου. Η Booking.com δεν είναι υπεύθυνη για τυπογραφικά λάθη στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη και δεν επιστρέφει χρήματα σε χρήστες οι οποίοι αποστέλλουν Κάρτες Δώρου σε λάθος παραλήπτη. Υπάρχει μία σειρά από απάτες που αφορούν Κάρτες Δώρου όπου απαιτείται πληρωμή μέσω Κάρτας Δώρου. Η Booking.com δεν είναι υπόλογη και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν παράνομη ενέργεια ή απάτη εκ μέρους τρίτου σε σχέση με οποιαδήποτε Κάρτα Δώρου. Δεν θα πρέπει να αποδέχεσθε Κάρτες Δώρου με φθαρμένους ή γδαρμένους κωδικούς ΡΙΝ.

Απάτη: Η Booking.com διατηρεί το δικαίωμα να κλείνει λογαριασμούς πελατών και να εισπράττει πληρωμές μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής σε περίπτωση που Κάρτα Δώρου που αποκτήθηκε μέσω απάτης εξαργυρωθεί και / ή χρησιμοποιηθεί για αγορές στην πλατφόρμα της.

Χρήση του Υπολοίπου της Booking.com ή οποιασδήποτε Κάρτας Δώρου κατά Παράβασιν των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων: Με τη χρήση Κάρτας Δώρου συμφωνείτε πως θα συμμορφώνεσθε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα χρησιμοποιήσετε κάποια Κάρτα Δώρου με τρόπο παραπλανητικό, δόλιο, καταχρηστικό ή καθ' οιονδήποτε τρόπο βλαπτικό για την Booking.com, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τους πελάτες της. Η Booking.com διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, να ακυρώνει Κάρτες Δώρου (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτές αποτελούν μέρος του Υπολοίπου σας στην Booking.com) χωρίς την υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, να αναστέλλει ή να κλείνει λογαριασμούς πελατών, να αναστέλλει ή να τερματίζει τη χρήση των υπηρεσιών μας, να ακυρώνει ή να περιορίζει τις παραγγελίες και να χρεώνει μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι μία Κάρτα Δώρου αποκτήθηκε, χρησιμοποιήθηκε ή προστέθηκε σε λογαριασμό στην Booking.com (ή αν το Υπόλοιπο του λογαριασμού σας στην Booking.com χρησιμοποιήθηκε για αγορά), δόλια, παράνομα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο κατά παράβασιν των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στους νόμους της Ολλανδίας και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς. Εσείς και η Booking.com έκαστος συμφωνείτε να προσφεύγετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ολλανδίας. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε την Booking.com (συμπεριλαμβανομένου και του παρόχου των Καρτών Δώρου) για οποιαδήποτε απαίτηση πιθανόν εγείρεται από τρίτο μέρος εις βάρος της ή εις βάρος συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και γεννάται από ή σχετίζεται με παραβίαση οποιωνδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Περιορισμός Ευθύνης: Δεν παρέχουμε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, που αφορούν κάρτες δώρου, συμπεριλαμβανομένης, μη περιοριστικώς, οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιας κάρτας δώρου, η διαθέσιμη σε εσάς θεραπεία και η ευθύνη μας περιορίζονται αποκλειστικώς στην αντικατάσταση της συγκεκριμένης κάρτας δώρου. Αν η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει περιορισμούς των σιωπηρών εγγυήσεων ή εξαίρεση ή περιορισμό κάποιων ζημιών, ενδέχεται κάποιοι από τους ανωτέρω όρους που αφορούν αποποίηση ευθύνης, εξαιρέσεις ή περιορισμούς, ή και όλοι, να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας και να έχετε πρόσθετα δικαιώματα.

Γενικοί Όροι: Η Booking.com επιφυλάσσεται τους δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τις Κάρτες Δώρου από καιρού εις καιρόν, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Booking.com Εξυπηρέτηση Πελατών 070 770 3884 (Ολλανδία)