Prindi / Salvesta

Tingimused: ettevõtte kinkekaardid

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse Booking.com. B.V välja antud ettevõtte Booking.com. kinkekaartidele Gift Cards (Gift Cards and Digital Gift Cards). Booking.com B.V. (edaspidi nimetatud „Booking.com”) on piiratud vastutusega äriühing, mis tegutseb Madalmaade õiguse alusel ning omab ja käitab platvormi www.booking.com. Ka ettevõte Booking.com. võib väljastada kinkekaarte. Kinkekaardi ostmisel või kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega.

Lunastamine: kinkekaardi saab lunastada ainult veebilehel www.booking.com pakutavatele reeglitele vastavate toodete ostmiseks, kandes krediidi ettevõtte Booking.com rahakotti. Kinkekaardi lunastamiseks peab olema avatud konto ettevõtte Booking.com juures. Ostud arvatakse maha lunastaja ettevõtte Booking.com juures oleva rahakoti krediidist. Kasutamata krediit jääb seotuks lunastaja ettevõtte Booking.com juures oleva kontoga ning seda kasutatakse ostude tasumiseks vastavalt varaseimale aegumistähtajale. Kui ostetava toote hind on suurem kui lunastaja rahakotis olev krediit ettevõtte Booking.com juures, tuleb puudujääv osa tasuda muud makseviisi kasutades. Booking.com võib kinkekaardi ostjat teavitada ostetud või kasutatud kinkekaartide lunastamise staatusest. Kinkekaardi krediidi vaatamiseks kasutage linki booking.com/giftcard. Kinkekaardi eest ei võeta tasu ega lõivu. Kinkekaarte võivad kasutada ainult kasutajad, kes on 16aastased või vanemad. Nooremad kui 16aastased isikud võivad ettevõtte Booking.com teenuseid tarbida ainult vanema või eestkostja kehtival nõusolekul. Booking.com võib koguda ja kasutada laste andmeid ainult selles ulatuses, mis on lubatud vanema või eestkostja poolt ja/või nende eelnevalt kirjalikul sõnaselgel nõusolekul. Kui saame teada, et töötleme alla 16aastase lapse andmeid ilma vanema või eestkostja kehtiva nõusolekuta, siis jätame endale õiguse need andmed kustutada.

Piirangud: ettevõtte Booking com rahakotti kantud krediit kinkekaartide, kaasa arvatud krediit kasutamata kinkekaartide eest aegub 3 aasta jooksul alates kinkekaardi väljastamisest, kui pole teisiti sätestatud. Kinkekaarte saab osta ainult vastavalt piirväärtustele, mille Booking.com (kaasa arvatud kinkekaardi pakkuja) võib määrata. Kinkekaarte ei saa kasutada muude kinkekaartide ostmiseks. Kinkekaarte ei saa uuesti laadida, edasi müüa, tasu eest üle anda ega raha eest lunastada. Ettevõtte Booking.com. juures oleva kontoga seotud krediiti ei saa ettevõtte Booking.com. muule kontole üle kanda. Ettevõte Booking.com. (kaasa arvatud kinkekaardi pakkuja) ei maksa ühegi kinkekaardi ega kinkekaardi krediidi pealt intressi.

Kahjurisk: kinkekaardiga seotud kahjurisk ja selle omandiõigus lähevad ostjale üle kinkekaardi elektroonilisel edastamisel ostjale või määratud saajale või meie poolt kättetoimetajale üleandmisel olenevalt sellest, kumb on kohaldatav. Booking.com. (kaasa arvatud kinkekaardi pakkuja) ei vastuta kinkekaardi kadumise, varastamise, hävimise või ilma teie loata kasutamise eest. On olemas erinevaid kinkekaardipettuseid, milles nõutakse kinkekaardiga tasumist. Booking.com. ei vastuta ega võta endale vastutust kohustuste eest teie ees, kui kolmas isik paneb toime kinkekaardiga seotud õigusvastase teo või pettuse. Ärge võtke kinkekaarti vastu, kui selle PIN-kood on kahjustatud/seda on kraabitud.

Pettused: ettevõttel Booking.com. on õigus kliendi kontod sulgeda ja nõuda tasumist alternatiivsel viisil, kui lunastatakse pettuse teel omandatud kinkekaart ja/või seda kasutatakse platvormil ostude tegemiseks.

Ettevõtte Booking.com. krediidi või kinkekaardi kasutamine käesolevaid tingimusi rikkudes: kinkekaardi kasutamisel nõustute täitma käesolevaid tingimusi ning mitte kasutama kinkekaarti viisil, mis on eksitav, petlik, ebaaus või muul viisil ettevõtet Booking.com., selle sidusettevõtteid või kliente kahjustav. Booking.com. jätab endale õiguse kinkekaarte (sealhulgas teie ettevõtte Booking.com. juures oleva krediidi osaks olevaid kinkekaarte) tühistada sellest ette teatamata ja raha tagasi maksmata ning peatada ja lõpetada kliendikontosid, peatada või lõpetada meie teenuste kasutamise võimalusi, tühistada või piirata tellimusi ning nõuda alternatiivsete makseviiside kasutamist, kui kahtlustame, et kinkekaart omandati, seda kasutati või rakendati Booking.com. juures oleval kontol (või kui teie Booking.com. juures olevat krediiti kasutatakse ostmiseks) pettuse teel, õigusvastaselt või muul viisil käesolevaid tingimusi rikkudes.

Kohalduv õigus ja kohtualluvus: käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Madalmaade õigust ja neid tõlgendatakse vastavalt Madalmaade õigusele. Teie ja Booking.com. nõustute mõlemad tunnustama allumist üksnes Madalmaade kohtutele. Te nõustute hüvitama ettevõttele Booking.com.(sealhulgas kinkekaardi pakkujale) kõik kahjud, mis tulenevad kolmandate isikute esitatud nõuetest seoses käesolevate tingimuste ja nende rikkumisega.

Vastutuse piirang: me ei anna kinkekaartidele otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult otsest ega kaudset garantiid nende müüdavuse või kasutuskõlblikkuse kohta. Kui kinkekaart ei toimi, siis on teie ainsaks õiguskaitsevahendiks ja meie ainsaks kohustuseks see kinkekaart uuega asendada. Kui kohaldatava õiguse kohaselt ei ole lubatud kaudseid tagatisi piirata ega teatavaid kahjusid välistada või piirata, siis ei tarvitse eespool toodud vastutuse välistamise klauslid, välistused või piirangud teie suhtes kehtida ja teil võib olla täiendavaid õigusi.

Üldtingimused: Booking.com. jätab endale õiguse käesolevaid kinkekaartide tingimusi aeg-ajalt omal äranägemisel muuta teid sellest ette teavitamata. Kõik tingimused kehtivad õigusaktides lubatud ulatuses.

Kontaktteave: ettevõtte Booking.com. klienditugi 070 770 3884 (Madalmaad)