הדפסה / שמירה

תנאים והתניות: גיפט קארדים של Booking.com

תנאים והתניות אלו חלים על גיפט קארדים של Booking.com (גיפט קארדים וגיפט קארדים דיגיטליים) שהונפקו על ידי Booking.com B.V. חברת Booking.com B.V (להלן "Booking.com") היא חברה בע"מ פרטית שמאוגדת תחת חוקיה של הולנד, והיא הבעלים והמפעיל של פלטפורמת www.booking.com. בנוסף, Booking.com תוכל להיות המנפיקה של גיפט קארדים. ברכישתו של גיפט קארד או בעשיית שימוש בו, אתה מסכים ומקבל את התנאים וההתניות הללו.

מימוש: ניתן לממש גיפט קארדים אך ורק לטובת רכישה של מוצרים שניתן לשלם עבורם באמצעות גיפט קארד באתר www.booking.com על-ידי העברת היתרה אל הארנק של Booking.com. על-מנת לממש גיפט קארדים, יש לפתוח חשבון Booking.com. הסכום שישולם עבור הרכישות יופחת מסכום היתרה שקיים בארנק Booking.com של האדם המממש את הגיפט קארד. כל יתרה בלתי-מנוצלת תישאר מקושרת לחשבון Booking.com של האדם המממש וייעשה בה שימוש עבור רכישות עתידיות, בהתאם לתאריך התפוגה שלה, מהמוקדם למאוחר. אם סכום הרכישות שבוצעו חורג מסום היתרה שקיים בארנק Booking.com של האדם המממש, יהיה עליו לשלם את הסכום שנותר לתשלום באמצעי תשלום זמין אחר. Booking.com תוכל לספק לרוכשי גיפט קארדים מידע בנוגע לסטטוס המימוש של הגיפט קארדים שרכשו או שבהם הם משתמשים. כדי לצפות ביתרה הקיימת בגיפט קארד שלך, בקר באתר‏booking.com/giftcard‏. על גיפט קארדים לא חלים עמלות או חיובים כלשהם. גיפט קארדים תקפים רק עבור משתמשים בני 16 ומעלה. עבור יחידים שגילם נמוך מ-16 שנים, השימוש בכל השירותים המוצעים על-ידי Booking.com מותר אך ורק בהסכמתו התקפה של הורה או אפוטרופוס. Booking.com עשויה לאסוף מידע ששייך לילדים ולהשתמש בו אך ורק כפי שזה נמסר על-ידי ההורה או האופטרופוס ו/או עם קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב. אם ייוודע לנו שאנו מחזיקים במידע של ילד שגילו מנמוך מ-16 שנים מבלי להחזיק בהסכמתו התקפה של הורה או אפוטרופוס, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק מידע זה.

מגבלות: תוקפם של גיפט קארדים, לרבות כל יתרה בלתי-מנוצלת שקיימת בגיפט קארד שהועברה לארנק של Booking.com, פג בחלוף ‏3 שנים ממועד ההנפקה. ניתן לרכוש גיפט קארדים אך ורק לפי המגבלות שיקבעו על ידי Booking.com (כולל ספק הגיפט קארד). לא ניתן להשתמש בגיפט קארדים לרכישתם של גיפט קארדים אחרים. לא ניתן להטעין גיפט קארדים מחדש, למכור אותם מחדש, להעבירם בתמורה לדבר-מה בעל ערך או לממשם בתמורה למזומן. לא ניתן להחזיר גיפט קארדים שכבר נרכשו ולקבל עבורם החזר. לא ניתן להעביר יתרה בלתי-מנוצלת שקיימת בגיפט קארד ומקושרת לחשבונה של Booking.com לחשבון אחר של Booking.com. Booking.com (כולל ספק הגיפט קארד) לא תשלם ריבית עבור כל גיפט קארד או יתרה שקיימת בגיפט קארד.

אובדן: מרגע השידור האלקטרוני של הגיפט קארד אל הרוכש או אל הנמען המיועד, או מרגע מסירתו של הגיפט קארד לשליח על-ידינו, בהתאם לנסיבות המקרה, הרוכש מקבל לידיו את הבעלות לגיפט קארד ונושא באופן בלעדי בכל סיכון שקשור באובדן. Booking.com (כולל ספק הגיפט קארד) לא יישאו בכל אחריות לאובדן, גניבה, השמדה או שימוש בלתי-מורשה בגיפט קארד. Booking.com אינה אחראית לטעויות הקלדה בכתובות הדואר אלקטרוני של הנמען ולא תעניק החזר למשתמשים שישלחו גיפט קארד לנמען הלא נכון. קיימות מגוון תרמיות גיפט קארד שמבקשות תשלום באמצעות גיפט קארד. Booking.com אינה נושאת בכל אחריות, ומתנערת במפורש מכל חבות כלפיך, בגין כל התנהלות בלתי-חוקית או הונאה של צד שלישי כלשהו בקשר לכל גיפט קארד. אין לקבל גיפט קארד שהקוד הסודי שלו פגום /שרוט.

הונאה:‏ ל-Booking.com תעמוד הזכות לסגור חשבונות של לקוחות ולגבות תשלום מאמצעי תשלום חלופיים במקרה שגיפט קארד שהושג בהונאה ממומש ו/או נעשה בו שימוש לשם ביצוע רכישה בפלטפורמה שלה.

השימוש Booking.com ביתרה או בכל גיפט קארד של Booking.com תוך הפרה של תנאים והתניות אלה: בעשיית שימוש בגיפט קארד אתה מסכים לציית לתנאים והתניות אלה, ולא לעשות שימוש בגיפט קארד בכל אופן מטעה, מוליך שולל, בלתי-הוגן או בכל אופן אחר שיגרום נזק ל-Booking.com, לחברות המסונפות לה או ללקוחותיה. Booking.com שומרת לעצמה את הזכות לבטל גיפט קארדים (לרבות כמרכיב ביתרת Booking.com שלך) ללא החזר, להשהות או לבטל חשבונות משתמשים, להשהות או לבטל את היכול להשתמש בשירותינו, לבטל או להגביל הזמנות, ולגבות תשלום מאמצעי תשלום חלופיים, הכל ללא מסירת כל הודעה מוקדמת אליך, אם נחשוד שגיפט קארד מושג, נעשה בו שימוש או שהוא מקושר לחשבון Booking.com (או שיתרת Booking.com שלך משמשת לביצוע רכישה) בדרך של הונאה, בניגוד לחוק או בכל אופן אחר שמפר את התנאים וההתניות הללו.

החוק החל וסמכות השיפוט: תנאים והתניות אלה כפופים לחוקיה של הולנד והם יפורשו לאורם. אתה ו-Booking.com מסכימים להיות כפופים לסמכות הבלעדית של בתי המשפט של הולנד. אתה מסכים לשפות את Booking.com (כולל ספק הגיפט קארד) בגין כל תביעה שתוגש נגדה או נגד החברות המסונפות לה על-ידי צד שלישי, שתנבע מהפרה כלשהי של תנאים והתניות אלה או שתהיה קשורה בה.

הגבלת אחריות: איננו מעניקים כל התחייבות, בין אם מפורשת או משתמעת, בנוגע לגיפט קארדים, לרבות, בין היתר, כל אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. במקרה שגיפט קארד אינו פועל, הסעד היחיד שתהיה זכאי לו, והחבות היחידה שלנו כלפיך, יהיו החלפתו של אותו גיפט קארד. אם חוק החל אינו מתיר הטלת הגבלות על אחריות משתמעת או את החרגת החבות בגין נזקים מסוימים, ייתכן שכתבי הוויתור, ההחרגות או המגבלות הקבועים לעיל לא יחולו עליך, חלקם או כולם, וייתכן שיעמדו לך זכויות נוספות.

תנאים כלליים:‏ Booking.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי והתניות הגיפט קארד הללו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לספק לך כל הודעה מוקדמת. כל התנאים וההתניות חלים במידה הרבה ביותר המותרת בחוק.

יצירת קשר: שירות הלקוחות של Booking.com‏ 070 770 3884 (הולנד)