Cetak / Simpan

Terma dan Syarat: Booking.com Kad Hadiah

Terma dan syarat ini dikenakan kepada Kad Hadiah Booking.com (Kad Hadiah dan Kad Hadiah Digital) yang dikeluarkan oleh Booking.com B.V.. Booking.com B.V. (selepas ini dirujuk sebagai “Booking.com”) ialah syarikat terhad swasta yang diselia di bawah undang-undang Belanda dan memiliki serta mengendalikan platform www.booking.com. Selain itu, Booking.com boleh menjadi pengeluar Kad Hadiah. Dengan membeli atau menggunakan Kad Hadiah, anda bersetuju dan menerima terma dan syarat ini.

Penebusan: Kad Hadiah hanya boleh dilakukan terhadap pembelian produk yang layak di www.booking.com dengan memindahkan baki ke Wallet Booking.com. Untuk menebus Kad Hadiah, akaun dengan Booking.com adalah diperlukan. Pembelian akan ditolak daripada baki Wallet penebus Booking.com. Apa-apa baki yang tidak digunakan akan tetap dikaitkan dengan akaun penebus Booking.com dan digunakan untuk pembelian mengikut tarikh tamat tempoh paling awal. Jika pembelian melebihi baki Wallet penebus Booking.com, baki jumlah mesti dibayar dengan kaedah pembayaran lain yang tersedia. Booking.com boleh menyediakan maklumat mengenai status penebusan Kad Hadiah kepada pembeli Kad Hadiah yang dibeli atau digunakan oleh mereka. Untuk melihat baki Kad Hadiah anda, lawati booking.com/giftcard . Tiada yuran atau caj dikenakan untuk Kad Hadiah. Kad Hadiah hanya sah untuk pengguna yang berusia 16 tahun ke atas. Bagi individu yang berumur kurang dari 16 tahun, penggunaan mana-mana perkhidmatan Booking.com hanya dibenarkan dengan persetujuan sah daripada ibu atau bapa. Booking.com boleh mengumpul dan menggunakan maklumat kanak-kanak hanya seperti yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaganya dan/atau dengan persetujuan eksplisit bertulis terlebih dahulu. Jika kami menyedari bahawa kami memproses maklumat kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa kebenaran sah daripada ibu bapa atau penjaganya, kami berhak untuk memadamkan maklumat ini.

Had: Kad Hadiah termasuk sebarang baki Kad Hadiah yang tidak digunakan yang dipindahkan ke Wallet Booking.com mempunyai tamat tempoh 3 tahun dari tarikh pengeluaran. Kad Hadiah hanya boleh dibeli mengikut had yang ditentukan oleh Booking.com (termasuk pemberi kad Hadiah). Kad Hadiah tidak boleh digunakan untuk membeli kad hadiah lain. Kad Hadiah tidak boleh dimuat semula, dijual semula, dipindahkan untuk nilai atau ditebus dengan wang tunai. Kad Hadiah yang telah dibeli tidak boleh dipulangkan untuk bayaran balik. Baki Kad Hadiah yang tidak digunakan yang dikaitkan dengan akaun Booking.com tidak boleh dipindahkan ke akaun Booking.com yang lain. Tiada faedah akan dibayar oleh Booking.com (termasuk pemberi kad Hadiah) pada sebarang Kad Hadiah atau baki Kad Hadiah.

Risiko Kehilangan: Risiko kerugian dan hak milik untuk Hadiah Kad diserahkan kepada pembeli apabila penghantaran elektronik Kad Hadiah kami kepada pembeli atau penerima yang ditetapkan, atau penghantaran kami kepada pembawa mengikut mana-mana yang berkenaan. Booking.com (termasuk penyedia Kad Hadiah) tidak bertanggungjawab jika Kad Hadiah hilang, dicuri, dimusnahkan atau digunakan tanpa kebenaran anda. Booking.com tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan dalam alamat e-mel penerima dan tidak boleh membuat pembayaran balik kepada pengguna yang menghantar Kad Hadiah kepada penerima yang salah. Terdapat pelbagai penipuan Kad Hadiah yang meminta pembayaran melalui Kad Hadiah. Booking.com tidak bertanggungjawab dan tiada liabiliti kepada anda untuk apa-apa kelakuan atau penipuan yang melanggar undang-undang oleh mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan mana-mana Kad Hadiah. Jangan terima Kad Hadiah dengan kod PIN rosak/tercalar.

Penipuan: Booking.com mempunyai hak untuk menutup akaun pelanggan dan mengambil pembayaran dalam bentuk pembayaran alternatif jika Kad Hadiah yang ditipu secara fraud ditebus dan/atau digunakan untuk membuat pembelian pada platformnya.

Penggunaan Booking.com Baki atau mana-mana Kad Hadiah yang Melanggar Terma dan Syarat ini: Dengan menggunakan Kad Hadiah, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat ini dan tidak menggunakan Kad Hadiah dengan cara apa-apa sekali pun adalah mengelirukan, menipu, tidak adil, atau sebaliknya berbahaya kepada Booking.com, sekutunya, atau pelanggannya. Booking.com berhak tanpa notis kepada anda untuk membatalkan Kad Hadiah (termasuk sebagai komponen daripada Baki (atau baki (b_companyname) anda digunakan untuk pembelian) secara fraud, secara tidak sah, atau sebaliknya pelanggaran terma dan syarat ini.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir: Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Belanda. Anda dan Booking.com masing-masing bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Belanda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi Booking.com (termasuk penyedia Kad Hadiah) untuk semua tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga terhadapnya atau sekutunya yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran mana-mana terma dan syarat ini.

Had Liabiliti: Kami tidak memberi jaminan tersurat atau tersirat berkenaan dengan kad hadiah, termasuk tanpa batasan apa-apa jaminan nyata atau tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Sekiranya kad hadiah tidak berfungsi, remedi tunggal anda dan tanggungjawab tunggal kami akan menjadi pengganti kad hadiah tersebut. Jika undang-undang yang berkenaan tidak membenarkan had kepada waranti tersirat atau pengecualian atau had ganti rugi tertentu, sebahagian atau semua penafian, pengecualian, atau batasan di atas mungkin tidak berlaku kepada anda dan anda mungkin mempunyai hak tambahan.

Syarat-syarat Umum: Booking.com berhak mengubah terma dan syarat Kad Hadiah dari masa ke masa mengikut budi bicaranya dan tanpa memberi notis kepada anda. Semua terma dan syarat terpakai bagi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Maklumat Perhubungan: Booking.com Perkhidmatan Pelanggan 070 770 3884 (Belanda)