Drukuj / Zapisz

Warunki: Karty podarunkowe Booking.com

Niniejsze warunki odnoszą się do kart podarunkowych Booking.com (kart podarunkowych i kart podarunkowych online) wystawionych przez firmę Booking.com B.V.. Booking.com B.V. (dalej zwana „Booking.com”) jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną na mocy prawa holenderskiego, która jest właścicielem i operatorem platformy www.booking.com. Ponadto, Booking.com może być podmiotem wystawiającym karty podarunkowe. Nabywając kartę podarunkową lub korzystając z niej wyrażacie Państwo zgodę na niniejsze warunki i je akceptujecie.

Odbierz: Karty podarunkowe mogą być odbierane jedynie w ramach zakupu odpowiednich produktów na platformie www.booking.com poprzez przekazanie salda do Portfela Booking.com. W celu odebrania Kart podarunkowych konieczne jest posiadanie konta w Booking.com Zakupy są potrącane z salda w Portfelu Booking.com osoby odbierającej Kartę. Niewykorzystane saldo będzie powiązane z kontem Booking.com osoby oebirającej Kartę i zastosowane do zakupów w kolejności według najwcześniejszego terminu ważności. Jeśli zakup przekracza saldo Portfela Booking.com osoby odbierającej Kartę, pozostała kwota musi zostać uregulowana inną dostępną metodą płatności. Booking.com może przekazać nabywcom Kart podarunkowych informacje o stanie odbierania Kart podarunkowych, które zakupili lub z których korzystają. Aby sprawdzić saldo swoich Kart podarunkowych, odwiedź stronę booking.com/giftcard. W przypadku Kart podarunkowych nie pobiera się żadnych opłat i należności. Karty podarunkowe są ważne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 16 lat. W przypadku osób poniżej 16. roku życia korzystanie z jakichkolwiek usług Booking.com jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu ważnej zgody rodzica lub opiekuna. Booking.com może zbierać i wykorzystywać dane dzieci jedynie w sposób podany przez rodzica lub opiekuna i/lub po uzyskaniu jego wyraźnej, pisemnej zgody. W przypadku, gdy odkryjemy, że przetwarzamy dane dziecka poniżej 16. roku życia bez ważnej zgody rodzica lub opiekuna, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takich danych.

Ograniczenia: Karty podarunkowe, w tym wszelkie niewykorzystane salda Kart podarunkowych przekazane do Portfela Booking.com tracą ważność 3 lata od daty wydania. Karty podarunkowe można zakupić wyłącznie zgodnie z ograniczeniami określonymi przez Booking.com (w tym też dostawcę Karty podarunkowej). Karty podarunkowe nie mogą być wykorzystywane do zakupu innych kart podarunkowych. Karty podarunkowe nie mogą być ponownie doładowywane, odsprzedawane, przekazywane za wartość lub wymieniane na gotówkę. Zakupione Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi w zamian za zwrot pieniędzy. Niewykorzystane salda Kart podarunkowych na koncie Booking.com nie mogą być przekazywane na inne konto Booking.com Booking.com (w tym również dostawca Kart podarunkowych) nie wypłaca odsetek od salda jakiejkolwiek Karty podarunkowej lub Karty podarunkowej.

Ryzyko utraty: Ryzyko utraty oraz tytuł własności Kart podarunkowych przechodzi na kupującego z chwilą przesłania przez nas elektronicznej Karty podarunkowej do kupującego lub wyznaczonego odbiorcy lub z chwilą dostarczenia jej do przewoźnika, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie. Booking.com (w tym również dostawca Kart podarunkowych) nie jest odpowiedzialny za utratę Karty podarunkowej, jej kradzież, zniszczenie lub wykorzystanie bez Państwa zgody. Booking.com nie ponosi odpowiedzialności za literówki w adresach e-mail odbiorców i nie może zwrócić pieniędzy użytkownikom, którzy wysyłali karty podarunkowe do niewłaściwego odbiorcy. Istnieje wiele różnych oszustw dotyczących Kart podarunkowych, które wymagają płatności Kartą podarunkową. Booking.com nie jest odpowiedzialny i nie przyjmuje odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek bezprawne postępowanie lub oszustwo ze strony osób trzecich związane z jakąkolwiek Kartą podarunkową. Nie należy przyjmować Kart podarunkowych z uszkodzonym/zdrapanym kodem PIN.

Oszustwo: Booking.com ma prawo do zamknięcia konta klienta i pobrania płatności z alternatywnych form płatności, jeśli uzyskana w wyniku oszustwa Karta podarunkowa zostanie zrealizowana i/lub wykorzystana do dokonania zakupów na ich platformie.

Wykorzystanie salda Booking.com lub Karty podarunkowej niezgodnie z niniejszymi Warunkami: Korzystając z Karty podarunkowej zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych warunków jak również na powstrzymanie się od wykorzystania Karty podarunkowej w jakikolwiek sposób wprowadzający w błąd, podstępny, nieuczciwy lub w inny sposób szkodliwy dla Booking.com, jej podmiotów stowarzyszonych lub jej klientów. Booking.com zastrzega sobie prawo do unieważnienia Kart podarunkowych (bez uprzedzenia) (w tym jako części składowej Państwa Salda Booking.com) bez zwrotu pieniędzy, prawo do zawieszenia lub zamknięcia kont klienta, do zawieszenia lub zakończenia możliwości korzystania z naszych usług, do anulowania lub ograniczenia zamówień oraz do wystawienia rachunku za alternatywne formy płatności, jeżeli podejrzewamy, że Karta podarunkowa została pozyskana, wykorzystana lub zastosowana w odniesieniu do konta Booking.com (lub Państwa Saldo Booking.com zostało zastosowane do zakupu) nieuczciwie, niezgodnie z prawem lub w inny sposób naruszający niniejsze Warunki.

Jurysdykcja i właściwość sądów: Niniejsze Warunki są określane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Zarówno Państwo jak i Booking.com wyrażacie zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Holandii. Zgadzacie się Państwo zabezpieczyć Booking.com (w tym dostawcę Kart podarunkowych) przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przez stronę trzecią przeciwko niej lub jej podmiotom stowarzyszonym, wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności: Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do Kart podarunkowych, w tym między innymi, żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W przypadku, gdy Karta podarunkowa jest wadliwa, jedynym środkiem zaradczym i naszą wyłączną odpowiedzialnością będzie wymiana takiej karty. Jeśli obowiązujące prawo nie zezwala na ograniczenia gwarancji domniemanych lub wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia, wykluczenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania i mogą Państwo posiadać dodatkowe prawa.

Ogólne Warunki: Booking.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków dotyczących Kart podarunkowych w dowolnej chwili, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadamiania. Wszystkie warunki obowiązują w zakresie dozwolonym przez prawo.

Dane kontaktowe: Biuro obsługi klienta Booking.com 070 770 3884 (Holandia)