Vytlačiť / Uložiť

Všeobecné podmienky: Darčekové poukazy Booking.com

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na darčekové poukazy Booking.com (darčekové poukazy a online darčekové poukazy) vydané Booking.com B.V.. Booking.com B.V. (ďalej len „Booking.com“) je spoločnosť s ručením obmedzeným organizovaná podľa zákonov Holandska a vlastní a prevádzkuje platformu www.booking.com. Okrem toho môže Booking.com vydávať darčekové poukazy. Zakúpením alebo používaním darčekových poukazov súhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami a prijímate ich.

Uplatnenie: Darčekové poukazy môžu byť použité iba na nákup príslušných produktov na adrese www.booking.com prevodom kreditu do Booking.com peňaženky. Ak chcete použiť darčekové poukazy, je potrebné mať účet na Booking.com. Nákupy sa odpočítavajú z kreditu vBooking.com peňaženke držiteľa poukazu. Akýkoľvek nevyužitý kredit zostane priradený k Booking.comúčtu držiteľa poukazu a bude použitý na nákupy podľa najbližšieho dátumu splatnosti. Ak nákup prevýši kredit v Booking.com peňaženke držiteľa poukazu, musí byť zostávajúca čiastka zaplatená iným dostupným spôsobom platby. Booking.com môže kupujúcim darčekových poukazov poskytnúť informácie o stave uplatnenia darčekových poukazov, ktoré zakúpia alebo použijú. Ak chcete zobraziť kredit na vašich darčekových poukazoch, navštívte booking.com/giftcard . Na darčekové poukazy sa nevzťahujú žiadne poplatky. Darčekové poukazy môžu používať len používatelia vo veku 16 a viac rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov môžu akékoľvek služby Booking.com použiť len s platným súhlasom rodiča alebo opatrovníka. Booking.com môže zhromažďovať a používať informácie o deťoch len keď ich poskytne rodič alebo opatrovník a/alebo s ich predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom. Ak zistíme, že spracovávame informácie o dieťati mladšom ako 16 rokov bez platného súhlasu rodiča alebo opatrovníka, vyhradzujeme si právo tieto informácie vymazať.

Obmedzenia: Platnosť darčekových poukazov vrátane všetkých nevyužitých kreditov na darčekových poukazoch prenesených do Booking.com peňaženky, vyprší 3 roky od dátumu vydania. Darčekové poukazy je možné zakúpiť iba v takých rozmedziach, aké môže určiť Booking.com (vrátane poskytovateľa darčekových poukazov). Darčekové poukazy nie je možné použiť na nákup iných darčekových poukazov. Darčekové poukazy nemôžu byť dobité, predané, prevedené na hodnotu alebo vymenené za hotovosť. Za darčekové poukazy, ktoré už boli zakúpené, nie je možné vrátiť peniaze. Nevyužité kredity na darčekových poukazoch spojené s Booking.com účtom nemôžu byť prevedené na iný Booking.com účet. Booking.com (vrátane poskytovateľa darčekových poukazov) nebude platiť žiadny úrok na žiadnom darčekovom poukaze alebo na kredite na darčekovom poukaze.

Riziko straty: Riziko straty a nárok na darčekové poukazy prechádza na kupujúceho pri našom elektronickom prenose darčekového poukazu kupujúcemu alebo určenému príjemcovi alebo pri našom dodaní prepravcovi, podľa toho, čo je uplatniteľné. Booking.com (vrátane poskytovateľa darčekových poukazov) nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie, zničenie alebo využitie darčekového poukazu bez vášho súhlasu. Spoločnosť Booking.com nie je zodpovedná za chyby v e-mailových adresách príjemcov a nemusí vrátiť peniaze používateľom, ktorí odošlú darčekové poukazy nesprávnemu príjemcovi. Existuje mnoho podvodov s darčekovými poukazmi, ktoré požadujú platbu darčekovým poukazom. Booking.com nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek protiprávne správanie ani podvod akejkoľvek tretej strany spojené s akýmkoľvek darčekovým poukazom. Neakceptujte darčekové poukazy s poškodenými/poškriabanými PIN kódmi.

Podvod: Spoločnosť Booking.com bude mať právo zatvoriť zákaznícke účty a získať platbu pomocou alternatívnych spôsobov platby, ak je podvodne získaný darčekový poukaz uplatnený a/alebo použitý na nákup na jej platforme.

Použitie kreditu na Booking.com alebo akéhokoľvek darčekového poukazu v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami: Použitím darčekového poukazu súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto všeobecné podmienky a nebudete používať darčekový poukaz akýmkoľvek spôsobom, ktorý je zavádzajúci, klamný, nespravodlivý alebo inak škodlivý pre spoločnosť Booking.com, jej pridružené spoločnosti alebo jej zákazníkov. Booking.com si vyhradzuje právo bez upozornenia zrušiť platnosť darčekových poukazov (vrátane ako súčasti vášho kreditu na Booking.com) bez vrátenia platby, pozastaviť alebo zrušiť zákaznícke účty, pozastaviť alebo zrušiť možnosť používať naše služby, zrušiť alebo obmedziť objednávky a účtovať pomocou alternatívnych spôsobov platby, ak sa domnievame, že bol darčekový poukaz získaný, použitý alebo aplikovaný na Booking.com účet (alebo ak je váš kredit na Booking.com pri nákupe použitý) podvodne, nezákonne alebo inak v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami.

Rozhodné právo a jurisdikcia: Tieto všeobecné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Holandska. Vy a Booking.com súhlasíte s podriadením sa výlučnej súdnej právomoci súdov v Holandsku. Súhlasíte, že odškodníte spoločnosť Booking.com (vrátane poskytovateľa darčekových poukazov) za všetky nároky tretej strany vznesené voči nej alebo jej pridruženým spoločnostiam vyplývajúce z alebo v súvislosti s porušením týchto podmienok.

Obmedzenie zodpovednosti: Neposkytujeme žiadnu záruku, výslovnú alebo implicitnú, pokiaľ ide o darčekové poukazy, zahrnujúcu okrem iného akúkoľvek výslovnú alebo implicitnú záruku obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. V prípade, že je darčekový poukaz nefunkčný, bude vašou jedinou nápravou, a našou jedinou zodpovednosťou, nahradenie takého darčekového poukazu. Ak príslušné zákony nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa implicitných záruk alebo vylúčenia alebo obmedzenia určitých odškodnení, niektoré alebo všetky vyššie uvedené odmietnutia zodpovednosti, vylúčenia alebo obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať a môžete mať ďalšie práva.

Všeobecné podmienky: Booking.com si vyhradzuje právo priebežne meniť tieto všeobecné podmienky o darčekových poukazoch podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky podmienky sú uplatniteľné v rozsahu povolenom zákonom.

Kontaktné údaje: Booking.com Zákaznícky servis 070 770 3884 (Holandsko)