Odštampaj / sačuvaj

Odredbe i uslovi: Poklon vaučeri kompanije Booking.com

Ove odredbe i uslovi važe za Poklon vaučere kompanije Booking.com (Poklon vaučeri i Digitalni poklon vaučeri) koje izdaje Booking.com B.V. Booking.com B.V. (u nastavku teksta „Booking.com”) predstavlja društvo sa ograničenom odgovornošću koje je uređeno u skladu sa zakonima Holandije, i koje poseduje i upravlja platformom www.booking.com. Pored toga, kompanija Booking.com može da izdaje Poklon vaučere. Kupovinom ili korišćenjem Poklon vaučera, slažete se i prihvatate ove odredbe i uslove.

Korišćenje vaučera: Poklon vaučeri mogu da se iskoriste prilikom kupovine podobnih proizvoda na www.booking.com prenosom sredstava u Booking.com Novčanik. Da bi se iskoristili Poklon vaučeri, neophodan je nalog kod kompanije Booking.com. Vrednost kupovina se oduzima sa stanja Booking.com Novčanika lica koje koristi vaučer. Sva neiskorišćena sredstva ostaju povezana sa nalogom kompanije Booking.com lica koje koristi vaučer i koriste se prilikom kupovina tako da će se najpre iskoristiti sredstva sa najranijim datumom isteka. Ako kupovina premaši stanje Booking.com Novčanika lica koje koristi vaučer, preostala suma mora da se isplati drugom dostupnom metodom plaćanja. Kompanija Booking.com može da kupcima Poklon vaučera priloži informacije o statusu korišćenja Poklon vaučera koje kupuju ili koriste. Da biste pregledali stanje svog Poklon vaučera, posetite booking.com/giftcard. Ne postoje naknade ili naplate za Poklon vaučere. Poklon vaučeri važe samo za korisnike koji imaju 16 ili više godina. Za lica mlađa od 16 godina korišćenje usluga kompanije Booking.com dopušteno je isključivo uz važeći pristanak roditelja ili staratelja. Kompanija Booking.com može da prikuplja i koristi podatke od dece samo u skladu sa onim što prilože roditelj ili staratelj i/ili uz njihov prethodni izričiti pisani pristanak. Ako postanemo svesni da obrađujemo podatke deteta koje je mlađe od 16 godina bez važećeg pristanka roditelja ili staratelja, zadržavamo pravo da izbrišemo te podatke.

Ograničenja: Poklon vaučeri, uključujući sva neiskorišćena sredstva za Poklon vaučere preneta u Novčanik kompanije Booking.com, ističu 3 godine od datuma izdavanja. Poklon vaučeri mogu da se kupe samo u skladu sa ograničenjima koja odredi kompanija Booking.com (uključujući pružaoca Poklon vaučera). Poklon vaučeri ne mogu da se koriste za kupovinu drugih poklon vaučera. Poklon vaučeri ne mogu da se dopunjuju, preprodaju, prenose u zamenu za vrednost ili da se unovčuju. Poklon vaučeri koji su već kupljeni ne mogu da se vrate da bi se refundirali. Neiskorišćena sredstva Poklon vaučera povezana sa nalogom kompanije Booking.com ne mogu da se prenose na drugi nalog kompanije Booking.com. Nije moguća isplata kamata od strane kompanije Booking.com (uključujući pružaoca Poklon vaučera) na bilo koji Poklon vaučer ili sredstva Poklon vaučera.

Rizik od gubitka: Rizik od gubitka i prava na Poklon vaučere prelaze na kupca nakon našeg elektronskog prenosa Poklon vaučera na kupca ili imenovanog primaoca, ili naše isporuke kuriru, šta god je primenljivo. Kompanija Booking.com (uključujući pružaoca Poklon vaučera) ne snosi odgovornost u slučaju gubitka, krađe, uništenja ili korišćenja Poklon vaučera bez naše dozvole. Kompanija Booking.com nije odgovorna za pogrešno unete znakove u e-adresama primalaca i ne može da obezbedi refundaciju korisnicima koji pošalju Poklon vaučere pogrešnim primaocima. Postoje brojne prevare pomoću Poklon vaučera koje zahtevaju plaćanje Poklon vaučerima. Kompanija Booking.com nije odgovorna i ne preuzima odgovornost za vas u slučaju bilo kog oblika nezakonitog ponašanja ili prevare koje počini treća strana u vezi sa bilo kojim Poklon vaučerom. Nemojte da prihvatate Poklon vaučere sa oštećenim/ogrebanim PIN-ovima.

Prevara: Kompanija Booking.com ima pravo da zatvori naloge korisnika i da preuzima plaćanja obavljena alternativnim oblicima plaćanja ako se iskoristi Poklon vaučer koji je dobijen prevarom i/ili se koristi za kupovine na njenoj platformi.

Korišćenje Booking.com sredstava ili bilo kakvog Poklon vaučera uz kršenje ovih Odredbi i uslova: Korišćenjem Poklon vaučera prihvatate da se uskladite sa ovim odredbama i uslovima i da ne koristite Poklon vaučer na bilo koji varljiv, obmanjujući, nepravičan način ili način koji je štetan za kompaniju Booking.com, njena povezana društva ili njene klijente. Kompanija Booking.com zadržava pravo, a da vas pritom ne obavesti o tome, da poništi važenje Poklon vaučera (uključujući kada je sastavni deo vaših Sredstava kompanije Booking.com) bez refundiranja, da obustavi ili ukine korisničke naloge, da obustavi ili ukine mogućnost korišćenja naših usluga, da otkaže ili ograniči porudžbine, kao i da naplati alternativne načina plaćanja, ako posumnjamo da je Poklon vaučer preuzet, da se koristi ili primenjuje na nalog kompanije Booking.com (ili se Sredstva vaše kompanije Booking.com koriste prilikom kupovine) primenom prevare, nezakonito ili na drugi način uz kršenje ovih odredbi i uslova.

Važeći zakon i nadležnost: Ove odredbe i uslove se regulišu i formulišu se u skladu sa zakonima Holandije. Vi i kompanija Booking.com prihvatate da podležete isključivoj nadležnosti sudova Holandije. Prihvatate da obeštetite kompaniju Booking.com (uključujući pružaoca Poklon vaučera) za sve žalbe trećih strana protiv kompanije ili njenih povezanih društava koje su posledica ili su povezane sa kršenjem bilo koje od ovih odredbi ili uslova.

Ograničenje odgovornosti: Ne pružamo garancije, izričite ili podrazumevane, po pitanju poklon vaučera, uključujući bez ograničenja sve izričite ili podrazumevane garancije podesnosti za prodaju ili za određenu svrhu. U slučaju da poklon vaučer nije u funkciji, vaš jedini pravni lek, kao i jedina odgovornost, jeste zamena datog poklon vaučera. Ako važeći zakon ne dopušta ograničenja na podrazumevane garancije ili izuzimanje ili ograničenje određenih oštećenja, moguće je da za vas ne važe neka ili sva gorenavedena odricanja odgovornosti, izuzimanja ili ograničenja, a možda imate dodatna prava.

Opšti uslovi: Kompanija Booking.com zadržava pravo na povremene izmene ovih odredbi i uslova Poklon vaučera po svom nahođenju, a da vas prethodno ne obavesti. Sve odredbe i uslovi primenljivi su u meri koju dopušta zakon.

Podaci za kontakt: Booking.com Korisnički servis 070 770 3884 (Holandija)