Skriv ut/Spara

Regler och villkor: Presentkort från Booking.com

Dessa regler och villkor gäller för Presentkort från Booking.com (Presentkort) som utfärdas av Booking.com B.V. Booking.com B.V. (nedan kallad “Booking.com”) är ett privat aktiebolag med begränsat ansvar med säte i Nederländerna under nederländsk lagstiftning, och som äger och driver plattformen www.booking.com. Dessutom kan Booking.com vara utfärdare av Presentkort. När du köper eller använder ett Presentkort samtycker du till, och accepterar, dessa regler och villkor.

Inlösen: Presentkort kan endast lösas in för att betala för berättigade produkter på www.booking.com, genom att överföra dess saldo till Booking.coms Wallet. För att kunna lösa in Presentkorten krävs ett konto hos Booking.com. Inköp avräknas från saldot som inlösaren har på sitt Booking.com-Wallet-saldo. Eventuellt oanvänt saldo kommer att förbli förknippat med inlösarens Booking.com-konto, och används för att betala för inköp i datumordning för utgångsdatum, från tidigaste till senaste utgångsdatum. Om ett inköp överskrider saldot på inlösarens Booking.com-Wallet måste det återstående beloppet betalas via ett annat tillgängligt betalningssätt. Booking.com kan ge inköpare av Presentkort information om inlösenstatus för Presentkort som de köper eller använder. För att se saldot på ditt Presentkort kan du besöka booking.com/giftcard. Inga avgifter tas ut för användning av Presentkort. Presentkort kan användas endast av personer som är 16 år eller äldre. Personer som är yngre än 16 år kan endast använda sig av Booking.coms tjänster med giltigt samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Booking.com kan komma att samla in och använda information om barn bara i enlighet med vad som tillåts av förälder eller vårdnadshavare och/eller med deras föregående skriftliga och uttryckliga samtycke. Om det kommer till vår kännedom att vi behandlar information om ett barn som är yngre än 16 år utan giltigt samtycke från förälder eller vårdnadshavare förbehåller vi oss rätten att radera sådan information.

Begränsningar: Presentkort, inklusive eventuella oanvända saldon på Presentkort som överförts till en Booking.com-Wallet, går ut 3 år räknat från utfärdandedatumet. Presentkort kan endast köpas baserat på belopp som Booking.com (inklusive utfärdaren av Presentkort) kan komma att bestämma. Presentkort kan inte användas för att köpa andra presentkort. Presentkort kan inte laddas om, återförsäljas, överföras i utbyte mot värden eller lösas in i utbyte mot kontanter. Presentkort som redan har köpts kan inte returneras mot återbetalning. Oanvända saldon på Presentkort förknippade med ett Booking.com-konto får inte överföras till ett annat Booking.com-konto. Ingen ränta ska betalas ut av Booking.com (inklusive utfärdaren av Presentkort) på något Presentkort eller saldo på Presentkort.

Förlustrisk: Risken förknippade med förluster och äganderätter övergår till inköparen i och med vår elektroniska överföring av Presentkort till inköparen eller den utsedda mottagaren, eller i och med vår leverans till transportföretaget, beroende på vad som är tillämpligt. Booking.com (inklusive utfärdaren av Presentkort) har inget ansvar i händelse av att ett Presentkort tappas bort, blir stulet, förstörs eller används utan din tillåtelse. Booking.com ansvarar inte för felskrivningar av mottagarnas e-postadresser och kan inte återbetala användare som skickade Presentkortet till fel mottagare. Det finns en mängd presentkortsbedrägerier som begär betalning via Presentkort. Booking.com ansvarar inte för, och åtar sig inget betalningsansvar gentemot dig för, eventuella olagliga handlingar eller bedrägerier som begås av någon tredje part och är förknippade med ett Presentkort. Acceptera inte Presentkort vars PIN-kod har skadats/repats.

Bedrägeri: Booking.com har rätt att stänga kunders konton och ta ut betalning via alternativa betalningssätt om ett Presentkort som har erhållits via bedrägeri löses in och/eller används för köp på dess plattform.

Användning av saldo hos, eller något Presentkort från, Booking.com i strid mot dessa regler och villkor: Genom att du använder ett Presentkort går du med på att följa dessa regler och villkor, och inte använda ett Presentkort på något sätt som är vilseledande, bedrägligt, orättvist eller annars skadligt för Booking.com, dess affilierade bolag eller dess kunder. Booking.com förbehåller sig rätten att, utan att behöva meddela dig, ogiltigförklara Presentkort (inklusive som en del av ditt saldo hos Booking.com) utan återbetalning, suspendera eller avsluta kundkonton, suspendera eller avsluta möjligheten att använda våra tjänster, annullera eller begränsa beställningar, och ta ut betalning via alternativa betalningssätt, om vi misstänker att Presentkortet har erhållits, använts eller applicerats på ett Booking.com-konto (eller att ditt Booking.com-saldo har används för ett inköp) på bedrägligt eller olagligt sätt, eller i övrigt i strid mot dessa regler och villkor.

Styrande lag och jurisdiktion: Dessa regler och villkor styrs av nederländsk lagstiftning och ska tolkas i enlighet med denna. Du och Booking.com går båda med på att underkasta sig nederländska domstolars exklusiva behörighet. Du går med på att hålla Booking.com (inklusive utfärdaren av Presentkort) skadelös gentemot tredje parters anspråk mot Booking.com eller dess affilierade bolag, som härrör från eller har samband med något brott mot dessa regler och villkor.

Ansvarsbegränsning: Vi ger inga garantier, underförstådda eller uttryckliga, vad gäller presentkort, inklusive, utan begränsning, eventuella uttryckliga eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I händelse av att ett presentkort inte fungerar är ditt enda rättsmedel, och vårt enda ansvar, ersättning av ett sådant presentkort. Om tillämplig lag inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller undantag eller begränsningar vad gäller vissa skador, är det möjligt att vissa av ovanstående friskrivningar, undantag eller begränsningar inte gäller för dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

Allmänna villkor: Booking.com förbehåller sig rätten att ändra dessa regler och villkor för Presentkort från tid till annan, efter dess gottfinnande och utan att meddela dig om detta på förhand. Alla regler och villkor är tillämpliga i den utsträckning som de tillåts av lag.

Kontaktinformation: Booking.com Kundtjänst +31 (0)70 770 3884 (Nederländerna)