พิมพ์ / บันทึก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: Booking.com บัตรของขวัญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับบัตรของขวัญของ Booking.com (บัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งออกโดย Booking.com B.V. ทั้งนี้ Booking.com B.V. (หลังจากนี้จะเรียกว่า “Booking.com”) เป็นบริษัทเอกชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นเจ้าของและดำเนินงานแพลตฟอร์ม www.booking.com นอกจากนี้ Booking.com อาจเป็นผู้ออกบัตรของขวัญ เมื่อคุณซื้อหรือใช้บัตรของขวัญ จะถือว่าคุณตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การเปิดใช้: บัตรของขวัญสามารถเปิดใช้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์บน www.booking.com ได้โดยการโอนมูลค่าไปยัง Booking.com Wallet เท่านั้น ในการเปิดใช้บัตรของขวัญ จำเป็นต้องมีบัญชีกับ Booking.com ยอดการซื้อจะถูกหักออกจากมูลค่าใน Booking.com Wallet ของผู้เปิดใช้ มูลค่าใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จะยังคงเชื่อมโยงกับบัญชี Booking.com ของผู้เปิดใช้ และจะถูกนำมาใช้กับการซื้อโดยเรียงตามวันหมดอายุที่ใกล้ที่สุด หากการซื้อมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าใน Booking.com Wallet ของผู้เปิดใช้ จะต้องมีการชำระจำนวนเงินที่เหลือด้วยวิธีการชำระเงินอื่นที่มีอยู่ Booking.com อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้บัตรของขวัญที่ผู้ซื้อได้ซื้อหรือใช้แก่ผู้ซื้อบัตรของขวัญ หากต้องการดูมูลค่าของบัตรของขวัญของคุณ โปรดไปที่ booking.com/giftcard ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรของขวัญ บัตรของขวัญจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี การใช้บริการใด ๆ ของ Booking.com จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง Booking.com อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของเด็กตามที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองกำหนดและ/หรือเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากพวกเขาก่อน หากเราทราบว่าเราประมวลผลข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลนี้

ข้อจำกัด: บัตรของขวัญ รวมถึงมูลค่าเงินใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้ในบัตรของขวัญที่โอนไปยัง Booking.com Wallet จะหมดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก บัตรของขวัญอาจซื้อได้ตามขีดจำกัดตามที่ Booking.com (รวมถึงผู้ให้บริการบัตรของขวัญ) อาจกำหนด บัตรของขวัญไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญอื่นได้ บัตรของขวัญไม่สามารถเติมเงิน ขายต่อ โอนเป็นมูลค่า หรือเปิดใช้เป็นเงินสดได้ บัตรของขวัญที่ซื้อแล้วไม่สามารถส่งคืนเพื่อขอเงินคืนได้ มูลค่าในบัตรของขวัญที่ไม่ได้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Booking.com ไม่สามารถโอนไปยังบัญชี Booking.com อื่นได้ Booking.com (รวมถึงผู้ให้บริการบัตรของขวัญ) จะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัตรของขวัญหรือมูลค่าใด ๆ ในบัตรของขวัญ

ความเสี่ยงของการสูญเสีย: ความเสี่ยงของการสูญเสียและกรรมสิทธิ์สำหรับบัตรของขวัญจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อเมื่อเราส่งบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ของเราให้ผู้ซื้อหรือผู้รับที่ได้รับมอบหมาย หรือเราจัดส่งไปยังผู้ขนส่ง แล้วแต่กรณี Booking.com (รวมถึงผู้ให้บริการบัตรของขวัญ) จะไม่รับผิดชอบ หากบัตรของขวัญสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือถูกนำไปใช้โดยคุณไม่ได้อนุญาต Booking.com จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการพิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับไม่ถูกต้องและอาจไม่คืนเงินให้ผู้ใช้ที่ส่งบัตรของขวัญไปยังผู้รับที่ไม่ถูกต้อง มีการหลอกลวงด้วยบัตรของขวัญหลากหลายรูปแบบที่ขอให้ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ Booking.com จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อการกระทำหรือการฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายใด ๆ โดยบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญ อย่ารับบัตรของขวัญที่รหัส PIN มีร่องรอยความเสียหาย/มีรอยขูด

การฉ้อโกง: Booking.com จะมีสิทธิที่จะปิดบัญชีลูกค้าและรับชำระเงินจากการชำระเงินที่เป็นรูปแบบทางเลือก หากมีการเปิดใช้และ/หรือใช้บัตรของขวัญที่ได้มาจากการฉ้อโกงเพื่อทำการซื้อบนแพลตฟอร์มของบริษัท

การใช้มูลค่าของ Booking.com หรือบัตรของขวัญใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้: เมื่อคุณใช้บัตรของขวัญ จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และจะไม่ใช้บัตรของขวัญในลักษณะใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หลอกลวง ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Booking.com บริษัทในเครือของบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรของขวัญ (รวมถึงที่เป็นส่วนประกอบของมูลค่าของ Booking.com ของคุณ) โดยไม่มีการคืนเงิน ระงับหรือยุติบัญชีลูกค้า ระงับหรือยุติความสามารถในการใช้บริการของเรา ยกเลิกหรือจำกัดการสั่งซื้อ และเรียกเก็บเงินจากการชำระเงินที่เป็นรูปแบบทางเลือกโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากเราสงสัยว่าบัตรของขวัญได้มา ถูกใช้ หรือถูกนำไปใช้กับบัญชี Booking.com (หรือมูลค่าของ Booking.com ของคุณถูกนำไปใช้ในการซื้อ) โดยการฉ้อโกง อย่างผิดกฎหมาย หรือในลักษณะที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณและ Booking.com แต่ละฝ่ายตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณตกลงที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ Booking.com (รวมถึงผู้ให้บริการบัตรของขวัญ) สำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่บุคคลที่สามเรียกร้องจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทอันเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิด: เราไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับบัตรของขวัญ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันการใช้เพื่อการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ ในกรณีที่บัตรของขวัญไม่สามารถใช้งานได้ การเปลี่ยนบัตรของขวัญใหม่แทนบัตรของขวัญดังกล่าวจะถือเป็นแนวทางเยียวยาเดียวของคุณและความรับผิดเดียวของเรา หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย หรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิต่าง ๆ เพิ่มเติม

ข้อกำหนดทั่วไป: Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรของขวัญเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทและไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลติดต่อ: บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Booking.com 070 770 3884 (ประเทศเนเธอร์แลนด์)