I-print / i-save

Terms at Conditions: Booking.com Gift Cards

Ang mga terms at conditions na ito ay naaangkop sa Booking.com Gift Cards (mga Gift Card at Digital Gift Card) na inilalabas ng Booking.com B.V.. Ang Booking.com B.V. (tutukuyin mula rito bilang “Booking.com”) ay isang pribadong kompanyang may limitadong pananagutan na binuo sa ilalim ng mga batas ng Netherlands, at nagmamay-ari at nagpapatakbo ng platform na www.booking.com. Higit pa, ang Booking.com ay maaaring maging ang tagapagbigay ng mga Gift Card. Sa pamamagitan ng pagbili o paggamit ng Gift Card, sumasang-ayon ka sa at tinatanggap mo ang mga terms at conditions na ito.

Pag-redeem: Maaari lamang i-redeem ang mga Gift Card sa pagbili ng mga kuwalipikadong produkto sa www.booking.com sa pamamagitan ng pag-transfer ng balance sa Booking.com Wallet. Upang i-redeem ang mga Gift Card, kailangang may account sa Booking.com. Binabawas ang halaga ng mga binili mula sa balance ng Booking.com Wallet ng nag-redeem. Mananatiling nakaugnay ang anumang di-nagamit na balance sa Booking.com account ng nag-redeem at magagamit sa mga pagbili ayon sa pinakamaagang petsa ng pagkawalang-bisa. Kung lumampas ang pagbili sa balance ng Booking.com Wallet ng nag-redeem, kailangang bayaran ang nalalabing halaga gamit ang isa pang available na paraan ng pagbayad. Maaaring pagkalooban ng Booking.com ang mga bumili ng Gift Card ng impormasyon tungkol sa status ng pag-redeem ng Gift Card na kanilang binibili o ginagamit. Upang makita ang balance ng iyong Gift Card, bisitahin ang booking.com/giftcard. Walang fees o charges na hihingin para sa mga Gift Card. Balido lamang ang mga Gift Card para sa mga user na may edad na 16 na taon o higit pa. Para sa mga taong wala pang 16 na taong gulang, pinahihintulutan lamang ang paggamit ng anuman sa mga service ng Booking.com kung may balidong pahintulot ng isang magulang o tagapangalaga. Ang Booking.com ay maaari lamang magkolekta at gumamit ng impormasyon ng mga bata kung ipinagkakaloob ng magulang o tagapangalaga at/o kasama ng kanilang naunang nakasulat na hayag na pahintulot. Kung napag-alaman naming naproseso namin ang impormasyon ng isang bata na wala pang 16 na taong gulang nang walang balidong pahintulot ng magulang o tagapangalaga, mayroon kaming karapatan na i-delete ang impormasyong ito.

Mga Limitasyon:Ang mga Gift Card, kabilang ang anumang hindi nagamit na mga Gift Card balance na na-transfer sa Booking.com wallet, ay mawawalan ng bisa 3 taon mula sa petsa ng pagpapalabas. Maaari lamang mabili ang mga Gift Card ayon sa mga limitasyong maaaring itakda ng Booking.com (kabilang ang provider ng Gift Card). Hindi maaaring gamitin ang mga Gift Card sa pagbili ng iba pang mga gift card. Hindi maaaring i-reload, muling ibenta, ipagpalit sa ibang halaga o i-redeem para sa salapi ang mga Gift Card. Ang mga Gift Card na nabili na ay hindi na maaaring ibalik para sa refund. Ang mga hindi nagamit na Gift Card balance na nakaugnay sa isang Booking.com account ay hindi maaaring i-transfer sa ibang Booking.com account. Walang interes ang magiging bayarin ng Booking.com (kabilang ang provider ng Gift Card) sa anumang Gift Card o Gift Card balance.

Panganib ng Pagkawala: Lumilipat ang panganib ng pagkawala at titulo para sa mga Gift Card sa bumili sa oras ng aming elektronikong paglipat ng Gift Card sa bumili o sa nakatalagang tatanggap, o aming paghatid sa carrier, alinman ang naaangkop. Hindi mananagot ang Booking.com (kabilang ang provider ng Gift Card) kung ang Gift Card ay mawala, manakaw, masira o magamit nang wala ang iyong pahintulot. Hindi mananagot ang Booking.com para sa mga typo (pagkakamali sa pag-type ng impormasyon) sa mga email address ng mga tagatanggap at hindi maaaring mag-refund sa mga user na nagpadala ng mga Gift Card sa maling tagatanggap. May iba’t ibang mga scam sa Gift Card na humihingi ng bayad sa pamamagitan ng Gift Card. Ang Booking.com ay hindi mananagot para sa, at walang pananagutan sa iyo para sa anumang ipinagbabawal na gawain o panlilinlang ng anumang third party na may kaugnayan sa anumang Gift Card. Huwag tumanggap ng mga Gift Card na may sira/naka-scratch na mga PIN code.

Panlilinlang: Ang Booking.com ay magkakaroon ng karapatang isara ang mga account ng customer at kumuha ng bayad mula sa mga alternatibong anyo ng pagbayad kung ini-redeem at/o ginamit ang isang Gift Card na nakuha sa mapanlinlang na paraan upang bumili sa platform nito.

Paggamit ng Booking.com Balance o anumang Gift Card nang May Paglabag sa Terms at Conditions na ito: Sa paggamit ng Gift Card, sumasang-ayon ka sa pagsunod sa mga terms at conditions na ito, at sa hindi paggamit ng Gift Card sa anumang paraan na mapanlinlang, mapanloko, di-patas o kung nakapipinsala sa Booking.com, sa mga affiliate nito, o sa mga customer nito. Nakalaan ang karapatan ng Booking.com, nang walang pagbibigay ng abiso sa iyo, na i-void ang mga Gift Card (kabilang ang pagiging bahagi nito ng iyong Booking.com Balance) nang walang refund, suspendihin o wakasan ang mga account ng customer, suspendihin o wakasan ang kakayahang gamitin ang aming mga service, kanselahin o limitahin ang mga order, at mag-bill ng mga alternatibong anyo ng pagbayad, kung may hinala kami na ang Gift Card ay kinuha, ginamit, o inilagay sa Booking.com account (o ang iyong Booking.com Balance ay ginamit sa pagbili) sa mapanlinlang na paraan, nang may paglabag sa batas, o kung may paglabag man sa mga terms at conditions na ito.

Namamahalang Batas at Hurisdiksiyon: Pinamamahalaan at binibigyan ng kahulugan ang mga terms at conditions na ito alinsunod sa mga batas ng The Netherlands. Ikaw at ang Booking.com ay parehong sumasang-ayon na magpasailalim sa eksklusibong hurisdiksiyon ng mga hukuman ng The Netherlands. Sumasang-ayon kang magbayad-pinsala sa Booking.com (kabilang ang provider ng Gift Card) para sa lahat ng mga claim na dala ng isang third party laban dito o sa mga affiliate nito na nagmula sa o may kaugnayan sa isang paglabag sa anuman sa mga terms at conditions na ito.

Limitasyon ng Pananagutan: Hindi kami nagkakaloob ng mga garantiya, hayag o ipinahiwatig, kaugnay ng mga gift card, kabilang nang walang limitasyon, ang anumang hayag o ipinahiwatig na garantiya ng kakayahan na maging angkop sa pagbili (merchantability) o kaangkupan para sa isang partikular na layon. Sa pagkakataong ang isang gift card ay hindi na magagamit, ang iyong tanging remedyo, at aming tanging pananagutan, ay ang pagpapalit ng gift card na iyon. Kung hindi pinahihintulutan ng naaangkop na batas ang mga limitasyon sa mga ipinahiwatig na garantiya o ang pagbubukod o limitasyon ng ilang mga partikular na pinsala, maaaring hindi mailapat sa iyo ang ilan o lahat ng mga disclaimer, pagbubukod, o limitasyon, at maaaring mayroon kang mga karagdagang karapatan.

Mga Pangkalahatang Tuntunin: Nakalaan ang karapatan ng Booking.com na pana-panahong baguhin ang mga terms at conditions ng gift card na ito ayon sa malayang pagpapasiya nito at nang walang paunang pagbibigay ng abiso sa iyo. Maipapatupad ang lahat ng mga terms at conditions na ito sa abot ng pinahihintulutan ng batas.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan: Booking.com Customer Service 070 770 3884 (Netherlands)