In / Lưu

Điều khoản và Điều kiện: Thẻ Quà tặng Booking.com

Những điều khoản và điều kiện này áp dụng cho Thẻ Quà tặng (Thẻ Quà tặng và Thẻ Quà tặng điện tử) Booking.com do Booking.com B.V. phát hành. Booking.com B.V. (sau đây gọi tắt là Booking.com) là một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn được tổ chức theo luật Hà Lan, và sở hữu và vận hành nền tảng www.booking.com. Ngoài ra, Booking.com có thể là nhà phát hành Thẻ Quà tặng. Bằng cách mua hoặc sử dụng Thẻ Quà tặng, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

Đổi Quà tặng: Thẻ Quà tặng chỉ có thể được đổi để mua các sản phẩm đủ điều kiện trên www.booking.com bằng cách chuyển số dư sang Ví Booking.com. Để đổi Thẻ Quà tặng, cần có một tài khoản với Booking.com. Những giao dịch mua được khấu trừ từ số dư trong Ví Booking.com của người đổi quà. Bất kỳ số dư nào chưa sử dụng sẽ vẫn được kết nối với tài khoản Booking.com của người đổi quà và được áp dụng cho các giao dịch mua theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu giao dịch mua vượt quá số dư trong Ví Booking.com của người đổi quà, số tiền còn lại phải được thanh toán bằng một phương thức thanh toán sẵn có khác. Booking.com có thể cung cấp cho người mua Thẻ Quà tặng thông tin về trạng thái đổi quà của Thẻ Quà tặng mà họ mua hoặc sử dụng. Để xem số dư Thẻ Quà tặng của bạn, hãy truy cập booking.com/giftcard. Không áp dụng phí hoặc lệ phí cho Thẻ Quà tặng. Thẻ Quà tặng chỉ hợp lệ cho người dùng từ 16 tuổi trở lên. Đối với những người dưới 16 tuổi, chỉ được phép sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Booking.com khi có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ. Booking.com chỉ có thể thu thập và sử dụng thông tin của trẻ em khi được cha mẹ hoặc người giám hộ cung cấp và/hoặc với sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của họ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi xử lý thông tin của một đứa trẻ dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi có quyền xóa thông tin này.

Hạn chế:Thẻ Quà tặng, bao gồm bất kỳ số dư nào của Thẻ Quà tặng chưa sử dụng được chuyển đến ví Booking.com, hết hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Chỉ được mua Thẻ Quà tặng theo những giới hạn mà Booking.com (bao gồm cả nhà cung cấp Thẻ Quà tặng) quyết định. Không thể sử dụng Thẻ Quà tặng để mua thẻ quà tặng khác. Thẻ Quà tặng không thể nạp lại, bán lại, chuyển đổi giá trị hoặc đổi thành tiền mặt. Thẻ Quà tặng đã mua thì không trả lại để được hoàn tiền. Số dư Thẻ Quà tặng chưa sử dụng được kết nối với một tài khoản Booking.com không được chuyển sang tài khoản Booking.com khác. Booking.com (bao gồm nhà cung cấp Thẻ Quà tặng) sẽ không phải trả lãi cho bất kỳ Thẻ Quà tặng hoặc số dư Thẻ Quà tặng nào.

Rủi ro Mất thẻ: Rủi ro mất Thẻ và quyền sở hữu Thẻ Quà tặng được chuyển cho người mua khi chúng tôi truyền điện tử Thẻ Quà tặng cho người mua hoặc cho người nhận được chỉ định hoặc khi giao thẻ cho bên vận chuyển, tùy theo trường hợp nào được áp dụng. Booking.com (bao gồm nhà cung cấp Thẻ Quà tặng) không chịu trách nhiệm nếu Thẻ Quà tặng bị mất, bị đánh cắp, phá hủy hoặc sử dụng mà không được bạn cho phép. Booking.com không chịu trách nhiệm về lỗi đánh máy địa chỉ email người nhận và không hoàn lại tiền cho người dùng khi họ gửi Thẻ Quà tặng cho không đúng người nhận. Có nhiều loại lừa đảo Thẻ Quà tặng yêu cầu thanh toán bằng Thẻ Quà tặng. Booking.com không chịu trách nhiệm và cho rằng mình không có nghĩa vụ gì với bạn về bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc gian lận nào của bất kỳ bên thứ ba nào gắn với bất kỳ Thẻ Quà tặng nào. Không chấp nhận Thẻ Quà tặng có mã PIN bị hỏng/trầy xước.

Gian lận: Booking.com sẽ có quyền đóng tài khoản khách hàng và lấy khoản chi trả từ các phương thức thanh toán thay thế nếu Thẻ Quà tặng có được do lừa đảo được đổi thành quà và/hoặc được sử dụng để mua hàng trên nền tảng của họ.

Sử dụng Số dư hoặc bất kỳ Thẻ Quà tặng nào của Booking.com vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này: Bằng cách sử dụng Thẻ Quà tặng, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này và không sử dụng Thẻ Quà tặng dưới bất kỳ hình thức nào sai lệch, lừa đảo, không công bằng hoặc có hại cho Booking.com, các công ty liên kết hoặc khách hàng của họ. Booking.com bảo lưu quyền vô hiệu hóa Thẻ Quà tặng (bao gồm cả thành phần của Số dư Booking.com của bạn) mà không hoàn lại tiền, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản khách hàng, đình chỉ hoặc chấm dứt khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hủy hoặc hạn chế đơn hàng và lập hóa đơn các hình thức thanh toán thay thế mà không cần thông báo với bạn, nếu chúng tôi nghi ngờ rằng Thẻ Quà tặng bị lấy, sử dụng hoặc áp dụng cho tài khoản Booking.com (hoặc Số dư Booking.com của bạn được áp dụng cho một giao dịch mua hàng) một cách gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Luật Điều chỉnh và Phạm vi Hệ thống Pháp lý: Những điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật Hà Lan. Bạn và Booking.com mỗi bên đều đồng ý đệ trình lên hệ thống pháp lý duy nhất là tòa án tại Hà Lan. Bạn đồng ý bồi thường Booking.com (bao gồm nhà cung cấp Thẻ Quà tặng) cho tất cả các khiếu nại do bên thứ ba đưa ra chống lại họ hoặc các chi nhánh của họ phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vi phạm bất kỳ quy định nào của điều khoản và điều kiện này.

Giới hạn Trách nhiệm: Chúng tôi không đảm bảo gì liên quan đến thẻ quà tặng, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý nào về khả năng thương mại hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong trường hợp thẻ quà tặng không hoạt động được, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn và trách nhiệm duy nhất của chúng tôi sẽ là thay thế thẻ quà tặng đó. Nếu luật hiện hành không cho phép hạn chế đảm bảo một cách ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định, một số hoặc tất cả sự từ bỏ, loại trừ hoặc giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Điều khoản chung: Booking.com bảo lưu quyền tùy ý thay đổi các điều khoản và điều kiện về Thẻ Quà tặng qua từng thời kỳ mà không cần thông báo trước cho bạn. Tất cả các điều khoản và điều kiện được áp dụng trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Thông tin Liên hệ: Dịch vụ Khách hàng Booking.com 070 770 3884 (Hà Lan)